Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Dodatki specjalne za pracę w warunkach szkodliwych

Rektor, na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej może przyznać pracownikom dodatek specjalny ze względu na warunki wykonywania pracy, w trakcie której narażeni są na kontakt z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

Dodatek specjalny jest przyznawany na okres do jednego roku, wskazany przez kierownika jednostki.

Przyznany dodatek specjalny wypłacany jest co miesiąc wraz z wynagrodzeniem.

Wysokość dodatku specjalnego uzależniona jest od rodzaju czynników szkodliwych i wynosi:

1) 115 zł miesięcznie za prace wykonywane w warunkach:

a) narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej,

b) narażenie na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie,

c) obniżonego lub podwyższonego ciśnienia wynikającego z procesu technologicznego, w tym w kesonach, komorach ciśnieniowych,

d) narażenie na szkodliwe działanie miejscowej wibracji, w tym przy używaniu ręcznych narzędzi pneumatycznych,

e) natężenia hałasu przekraczającego dopuszczalne normy;

2) 165 zł miesięcznie za prace wykonywane w warunkach:

a) narażenia na działanie czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,

b) narażenia na promieniowanie jonizujące,

c) w kontakcie z materiałem biologicznie czynnym, 

d) narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300 000 MHz w strefie zagrożenia.

Dodatek specjalny przysługuje pracownikom bezpośrednio narażonym na stanowisku pracy na działanie czynników szkodliwych przez co najmniej 40 godzin miesięcznie. W miesiącu, w którym pracownik nie przepracował limitu godzin, o którym mowa w ust. 1 (np. urlop, zwolnienie lekarskie) dodatek nie przysługuje.

Kierownik jednostki organizacyjnej składa do Inspektoratu BHP wniosek o przyznanie dodatku specjalnego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy na stanowisku narażonym na działanie czynników szkodliwych.

Po zaopiniowaniu wniosku przez komisję ds. przyznawania dodatków specjalnych, w skład której wchodzą: wydziałowy społeczny inspektor pracy, pełnomocnik jednostki ds. BHP oraz pracownik Inspektoratu BHP, rektor podejmuje decyzję, która jest podstawą do wypłaty dodatku specjalnego. 

Dodatek specjalny przysługuje od dnia złożenia wniosku do Inspektoratu BHP.

W przypadku przyznania pracownikowi dodatku specjalnego kierownik jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika jest zobowiązany do:

1) rejestrowania czasu pracy pracownika narażonego na kontakt z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

2) bezzwłocznego złożenia wniosku o wstrzymaniu wypłaty dodatku specjalnego w przypadku zmiany warunków pracy w zakresie uprawniającym do dodatku specjalnego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) posiadania wykazu czynników szkodliwych, na które narażony jest pracownik bezpośrednio na stanowisku pracy.

ZARZĄDZENIE NR 139/2017 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie trybu i zasad przyznawania dodatków specjalnych za pracę w warunkach szkodliwych  M.2017.260.Z.139.pdf

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu