Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Procedura w sprawie ustalania na Politechnice Śląskiej okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy:

  • Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku bezpośredniego przełożonego.
  • Bezpośredni przełożony poszkodowanego pracownika zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce wypadku i niezwłocznie powiadomić pisemnie o wypadku Rektora oraz Inspektorat BHP ( wzór powiadomienia poniżej).
  • Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany każdorazowo przez Rektora zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy. 
  • Zespół powypadkowy, po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, sporządza w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Sporządzenie protokołu powypadkowego w terminie późniejszym wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu.
  •  Zespół powypadkowy obowiązany jest zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem oraz pouczyć poszkodowanego o prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zespół powypadkowy sporządza protokół w trzech egzemplarzach i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza Rektorowi w celu zatwierdzenia.
  • Rektor zatwierdza protokół powypadkowy w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia. Jeżeli do treści protokołu powypadkowego zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika albo protokół powypadkowy nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870), Rektor zwraca niezatwierdzony protokół powypadkowy w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy. W przypadku rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego o treści protokołu powypadkowego decyduje Rektor.
  • Zatwierdzony protokół powypadkowy pracownik Inspektoratu BHP niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny zmarłego pracownika.

 Zarządzenie nr 64/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 września 2010 roku w sprawie ustalania na Politechnice Śląskiej okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy                                     2010.147.Z.64.pdf

Dokument zgłoszenia wypadku przy pracy  zgloszenie_wypadku_przy_pracy.doc

Opinia lekarska                                            opinia_lekarska.doc

Wniosek o jednorazowe odszkodowaniewniosek_o_jednorazowe_odszkodowanie.doc

Zaświadczenie o stanie zdrowia (po zakończeniu leczenia):  OL-9_new.pdf

Wyjaśnienia poszkodowanego                wyjasnienia_poszkodowanego.doc

Informacje świadka                     informacje_swiadka nowe.doc                    

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu