Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

 Odzież ochronna  

Zadaniem odzieży ochronnej jest zabezpieczenie pracownika przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Odzież ochronna zalicza się do środków ochrony indywidualnej.

Środki ochrony indywidualnej to wszystkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym bądź większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych i (albo) szkodliwych czynników w środowisku pracy. Są nimi również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. Środkami ochrony indywidualnej są na przykład nakrycia głowy, obuwie ochronne, środki ochrony twarzy i oczu.

Wykazy zagrożeń i prac, przy których niezbędne jest stosowanie odzieży ochronnej, znajdują się w załączniku nr 2 Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Prace, przy których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej, to prace w narażeniu na działanie wody, czynników chemicznych, pyłowych, mechanicznych i biologicznych oraz wysokiej i niskiej temperatury - stwarzające ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników, w tym w szczególności:

 • prace w narażeniu na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych i biologicznych oraz pyłów,
 • prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych,
 • prace w kanałach ściekowych, rowach, podziemnych kryptach, studzienkach, cysternach, kadziach, zbiornikach lub innych podobnych miejscach - w narażeniu na kontakt z wilgotnymi lub mokrymi ściankami,
 • prace na zewnątrz pomieszczeń - w narażeniu na deszcz lub chłód,
 • prace w pomieszczeniach o bardzo niskiej temperaturze, w tym w komorach chłodniczych,
 • przenoszenie ładunków o wysokiej temperaturze lub przebywanie w ich pobliżu oraz prace w wysokiej temperaturze (pochodzenia technologicznego),
 • spawanie, kucie oraz odlewanie metali,
 • prace stwarzające ryzyko zapalenia odzieży od płomienia, gorących odprysków metali lub żużla,
 • prace w kontakcie z przedmiotami o szorstkich powierzchniach, ostrych krawędziach i inne stwarzające ryzyko urazu,
 • oczyszczanie odlewów, piaskowanie lub śrutowanie wyrobów,
 • prace narażające na zamoczenie ciała lub przesiąknięcie odzieży w wyniku stosowania wody, roztworów, kąpieli, mas ciekłych, olei, tłuszczów lub innych substancji płynnych, wilgotnych, oleistych bądź tłustych,
 • prace w narażeniu na zanieczyszczenie ciała substancjami podatnymi na gnicie lub zainfekowanymi albo odpadami, w tym w zakładach oczyszczania miasta, zakładach zajmujących się opróżnianiem szamb lub zbiorników na gnojówkę, w laboratoriach biologicznych, ubojniach, rzeźniach, wytwórniach konserw mięsnych albo rybnych, zakładach przetwórstwa podrobów i wszelkie inne prace, przy których istnieje ryzyko podobnych zanieczyszczeń,
 • prace, podczas których pracownicy muszą być dobrze widoczni, w tym wykonywane na torach kolejowych, w miejscach o wzmożonym ruchu pojazdów, w transporcie dołowym kopalń i transporcie wewnątrzzakładowym.
 • W razie występowania zagrożeń na stanowisku pracy zawsze w pierwszej kolejności powinny być stosowane środki ochrony zbiorowej. Dopiero w sytuacji, gdy ochrona taka jest niedostateczna, co oznacza, że nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć, pracowników należy wyposażyć w środki ochrony indywidualnej, czyli np. odzież ochronną.

  Użytkowane przez pracowników odzież i obuwie robocze muszą spełniać wymagania odpowiednich Polskich Norm ich dotyczących. M.in.

   

  PN-P-06751:1987 Odzież robocza - Stopnie jakości.

  PN-P-84505-01:1989 Odzież robocza - Fartuchy - Postanowienia ogólne.

  PN-P-84505-02:1989 Odzież robocza - Fartuchy damskie.

  PN-P-84505-03:1989 Odzież robocza - Fartuchy męskie.

  PN-P-84505-05:1989 Odzież robocza - Fartuchy - spódnice.

  PN-P-84525:1998 Odzież robocza - Ubrania robocze.

  PN-P-84683:1992 Odzież robocza - Koszule męskie.

  PN-P-84684:1992 Odzież robocza - Kombinezony.

  PN-EN ISO 20344:2007 Środki ochrony indywidualnej - Metody badania obuwia.

  PN-EN ISO 20345:2007 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne.

   

   PN-EN 340

  Odzież ochronna - Wymagania ogólne.
  Norma określa ogólne wymagania z zakresu ergonomii, oznaczenia wielkości, nieszkodliwości i znakowania odzieży ochronnej oraz informacji, które powinien dostarczyć producent wraz z odzieżą ochronną. Niniejsza norma powinna być stosowana w powiązaniu z inną normą zawierającą szczegółowe wymagania dla określonego wykonania wyrobu w celu zapewnienia ochrony przed danym zagrożeniem.

   

  PN-EN 531

  Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących.
  Odzież powinna chronić pracownika przed krótkotrwałym kontaktem z ogniem (kod literowy A) i przynajmniej jednym rodzajem czynnika gorącego. Czynnikami gorącymi mogą być: ciepło konwekcyjne (kod literowy B), promieniowanie cieplne (kod literowy C), duże rozpryski stopionego aluminium (kod literowy D), duże rozpryski stopionego żelaza (kod literowy E).

   

  PN-EN 470-1

  Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne.
  Niniejsza norma opisuje metody badań i wymagania dotyczące odzieży ochronnej stosowanej przez osoby wykonujące spawanie i inne czynności podobnego typu i o zbliżonym poziomie zagrożeń. Ten typ odzieży ochronnej jest stosowany jako ochrona przed małymi kroplami stopionego metalu, krótkim czasem kontaktu z płomieniem oraz promieniowaniem ultrafioletowym, stosowany w sposób ciągły przez 8 h w warunkach danego stanowiska pracy.

  PN-EN 471

  Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego.
  Norma określa wymagania dotyczące odzieży wizualnie sygnalizującej obecność użytkownika, aby go zauważyć i widzieć w warunkach niebezpiecznych przy świetle nocnym, dziennym i przy świetle reflektorów. Określa klasę widzialności odblaskowej fluoroscencyjnej materiału oraz klasę tworzywa odblaskowego w zależności od swojego współczynnika odblaskowości.

  PN-EN 13034

  Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi.
  Wymagania dotyczące odzieży chroniącej, w ograniczonym zakresie, przed ciekłymi środkami chemicznymi (typ 6). Norma określa wymagania dotyczące odzieży chroniącej przed opryskaniem cieczą i przed krótkotrwałym kontaktem z ciekłymi substancjami chemicznymi.

   

  PN-EN 13982-1

  Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi. 
  Norma określa wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało przed stałymi cząstkami środków chemicznych unoszącymi się w powietrzu (pyłami) (typ 5).

  PN-EN 14605

  Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi.
  Norma określa wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało lub jego poszczególne części przed działaniem substancji chemicznej w postaci strumienia cieczy (typ 3) lub w postaci rozpylonej (typ 4).

   

  PN-EN 943

  Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, łącznie z aerozolami i cząstkami stałymi.
  Norma określa wymagania dotyczące wentylowanych i niewentylowanych, gazoszczelnych (typ 1) i niegazoszczelnych (typ 2) ubrań ochronnych oraz wymagania dotyczące gazoszczelnych ubrań ochronnych przeznaczonych dla zespołów ratowniczych.

   

  PN EN 465

  Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi.
  Norma określa wymagania dla odzieży nieprzepuszczającej rozpylonej cieczy (typ 4), posiadającej uszczelnione szwy między różnymi jej częściami jak również rękawic i obuwia wysokiego.

   

  PN EN 466

  Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi.
  Norma określa wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało lub jego poszczególne części przed działaniem substancji chemicznej w postaci strumienia cieczy (typ 3).

   

  PN-EN 467

  Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi.
  Norma określa wymagania dotyczące odzieży chroniącej poszczególne części ciała (takiej jak: fartuchy, ochraniacze przedramienia i ramienia, kaptury) przed ciekłymi chemikaliami.

   

  PN-EN 343

  Odzież ochronna - Ochrona przed deszczem.
  Norma określa odporność na przenikanie wody (od 0 do 3) czyli poziom przesiąkania odzieży, odporność na przenikanie pary (od 0 do 3) czyli poziom "oddychania" odzieży oraz określa właściwości chroniące przed złą pogodą, wiatrem, zimnem w temperaturach poniżej -5
  oC.

   

  PN-EN 342

  Odzież ochronna - Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.
  Norma określa wymagania i metody badania zestawów odzieżowych (np. ubrań dwuczęściowych lub kombinezonów) i pojedynczych wyrobów odzieżowych przeznaczonych do ochrony przed zimnem.

  PN-EN 14058

  Odzież ochronna - Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem.
  Norma określa wymagania i metody badania dotyczące pojedynczych elementów kompletu odzieży chroniącej ciało przed wychłodzeniem w środowisku o obniżonej temperaturze.

   

  ENV 50354

  Odzież ochronna – ochrona przed skutkami wyładowania łuku elektrycznego.
  Klasa 1 – 4 KA / 0,5 s.
   
  Klasa 2 – 7 KA / 0,5 s.
  Test przeprowadzany jest w odległości 30 cm od źródła energii.

   

  PN-EN 1149

  Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne.
  Norma określa metody badań do pomiaru rezystywności powierzchniowej, rezystancji skrośnej materiałów, zaniku ładunku elektrostatycznego z powierzchni materiału odzieży oraz określa wymagania elektrostatyczne dla odzieży ochronnej rozładowującej elektryczność statyczną, aby wykluczyć iskry mogące spowodować wybuch lub pożar.

   

  PN-EN 61340-5-1

  Elektryczność statyczna.
  Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną.

   

  PN-EN 14644-1

  Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane.
  Norma dotyczy klasyfikacji czystości powietrza w pomieszczeniach czystych oraz w związanych z nimi środowiskach kontrolowanych tylko pod względem stężenia pyłów znajdujących się w powietrzu.

   

  PN-EN 381-5

  Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych.
  Wymagania dotyczące ochrony nóg.

   

  Wymagania dotyczące oceny zgodności

  Zakupiona po 1 maja 2004 r. (w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej) odzież ochronna, jako środek ochrony indywidualnej, musi być oznaczona znakiem CE. Odzież ochronna nabyta przed tym dniem, oznaczona znakiem bezpieczeństwa B, nadal może być stosowana do czasu utraty właściwości użytkowych i ochronnych.

  Natomiast odzież i obuwie robocze  nie podlegają wymaganiom dotyczącym oceny zgodności. W praktyce oznacza to, że nie muszą mieć znaku CE. W tym przypadku taka ocena jest dobrowolna.

  .

   

    

   
  Admin © Politechnika Śląska
   
  Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
  Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
  Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
  Deklaracja dostępności serwisu