Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Służba BHP pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Inspektorat BHP jest to obecnie pięcioosobowa komórka organizacyjna pełniąca na Politechnice Śląskiej funkcję służby bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.).

Za stan bhp w jednostkach i komórkach organizacyjnych Uczelni odpowiadają ich kierownicy.

Kierownicy podstawowych, ogólnouczelnianych, międzywydziałowych i pozawydziałowych jednostek powołują pełnomocników ds. bhp.

 Do obowiązków pełnomocników ds. bhp należy:

1) sporządzanie i przedkładanie kierownikom jednostek organizacyjnych pisemnych informacji o stanie bhp w danej jednostce oraz występujących źródłach zagrożeń zawodowych koniecznych do oceny ryzyka zawodowego, wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,

2) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy warunków bhp w jednostce organizacyjnej oraz propagowanie przepisów i zagadnień z zakresu bhp,

3) współuczestniczenie w kontrolach warunków pracy na stanowiskach pracy oraz kontrola realizacji zaleceń wydanych przez: Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspektorat BHP, społeczną inspekcję pracy oraz lekarza medycyny pracy,

4) nadzór nad terminowym przeprowadzaniem szkoleń wstępnych ‒ instruktaży stanowiskowych, okresowych i specjalistycznych – oraz prowadzenie rejestrów szkoleń pracowników,

5) kontrola zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, roboczą, sprzęt ochrony osobistej i środki czystości zgodnie z obowiązującymi normami oraz jej dokumentacja (karta ewidencyjna wyposażenia),

6) współpraca z kierownictwem jednostki organizacyjnej i Inspektoratem BHP w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,

7) współpraca z kierownictwem jednostki organizacyjnej przy organizowaniu badań okresowych pracowników (kontrola i egzekwowanie ich aktualizacji),

8) prowadzenie rejestru i kontroli stanowisk pracy, na których występują warunki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia oraz kontrola wypłat dodatków za pracę w tych warunkach, zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami,

9) kontrola prawidłowości opracowania oceny ryzyka zawodowego w jednostkach. Udział w zespole oceniającym ryzyko zawodowe i nadzór nad prawidłowością sporządzenia dokumentacji oraz współpraca z Inspektoratem BHP w tym zakresie.

 

Pełnomocnicy ds. bhp kierowników jednostek organizacyjnych powołani na okres do dnia 31 grudnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE nr 53/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie funkcjonowania służby bhp na Politechnice Śląskiej oraz powołania pełnomocników ds. bhp w jednostkach organizacyjnych

2017.53.Z.53.pdf

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu