Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Szkolenia wstępne pracowników

Szkolenia wstępne bhp odbywają się codziennie o godzinie 8.00  w siedzibie Inspektoratu BHP.

   

L.p.

Ramowy program instruktażu ogólnego

Liczba

godzin

1.

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

0.6

 

2.

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

4.

Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

 

0,5

5.

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie                   i podstawowe środki zapobiegawcze

6.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym

0,4

7.

Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej , w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego

 

 

0,5

8.

Porządek i czystość w  miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika

9.

Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego

10.

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru

 

1

11.

Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

                                                                                                                           Razem:

Min.  3

Szkolenie na stanowisku pracy  

instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami lub pracodawca

 

 L.p.    

    Ramowy program instruktażu stanowiskowego

Liczba godzin

1.

Przygotowanie pracownika do wykonania określonej pracy, w tym w szczególności:

a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:

 - elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne itp.),

 - elementów  stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, surowce i produkty),

 -  przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy,

 - stosowania substancji i preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,

 - obowiązków w zakresie posiadania kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatu niebezpiecznego wraz z zapoznaniem z kartą – pracowników, doktorantów  i studentów,

b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii,

c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonania określonego zadania

d) omówienie zasad zbierania odpadów niebezpiecznych (substancji i preparatów chemicznych)

 

 

 

 

 

 

2

2.

Pokaz przez instruktora sposobu wykonania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne

 

0,5

3.

Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora

0,5

4.

Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora

4

5.

Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika

1

                                                                                                                                Razem:

Min. 8

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu