Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Do zadań Działu Zasobów Osobowych należy:

1) realizacja ustalonej przez władze Uczelni polityki kadrowej oraz inicjowanie działań w tym zakresie,

2) przeprowadzanie procesów rekrutacji na stanowiska administracyjne, inżynieryjno–techniczne, naukowo –techniczne oraz kierownicze, a także publikacja ogłoszeń o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich oraz pracowników obsługi,

3) prowadzenie całości spraw kadrowych w zakresie nawiązywania, przebiegu oraz rozwiązywania stosunku pracy (merytoryczna weryfikacja wniosków dotyczących zatrudnienia oraz zwolnienia, przygotowywanie m. in. umów o pracę, wystawianie świadectw pracy),

4) ustalanie uprawnień do świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w tym m. in.: dodatków za staż pracy, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpraw, ekwiwalentów i innych wynikających z przepisów prawa,

5) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych, a po ustaniu stosunku pracy przekazywanie akt do Archiwum,

6) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych,

7) wystawianie skierowań na badania wstępne i kontrolne oraz nadzór nad terminowością przeprowadzania badań okresowych oraz współpraca z Inspektoratem BHP w sprawie szkoleń,

8) prowadzenie spraw związanych z przejściem pracowników na emeryturę/rentę oraz współorganizowanie uroczystości z tym związanych,

9) ustalanie wymiaru przysługującego urlopu wypoczynkowego: nadzorowanie procesu planowania urlopów wypoczynkowych, a także kontrola terminowości ich wykorzystania,

10) prowadzenie spraw związanych z nadaniem odznaczeń, orderów, medali, dokumentacji z tym związanej oraz współorganizowanie uroczystości ich wręczenia,

11) prowadzenie spraw dodatkowego zatrudnienia oraz obniżenia pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich,

12) prowadzenie ewidencji upoważnień i oświadczeń pracowników związanych z ochroną danych osobowych,

13) gromadzenie dokumentacji związanej z oceną pracowników,

14) prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem pracowników,

15) prowadzenie ewidencji przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych,

16) prowadzenie ksiąg dyplomów, sporządzanie oraz przedkładanie do podpisu rektora dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz współorganizowanie uroczystości ich wręczenia,

17) obsługa sekretarsko-administracyjna komisji ds. zatrudnienia,

18) wprowadzanie oraz bieżące aktualizowanie danych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym – DAX,

19) wprowadzanie danych do systemu POL-on,

20) prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb GUS, MNiSW, władz Uczelni oraz innych,

21) analiza osobowego i bezosobowego funduszu płac, przygotowanie funduszu nagród rektora, funduszu premiowania i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

22) obsługa płacowa projektów finansowanych ze środków zagranicznych Unii Europejskiej z osobowego i bezosobowego funduszu płac,

23) obsługa płacowa projektów krajowych z osobowego i bezosobowego funduszu płac,

24) generowanie list płac z osobowego i bezosobowego funduszu płac,

25) generowanie raportów miesięcznych ZUS RMUA do systemu SOD,

26) przygotowywanie przelewów bankowych wypłat pracowniczych,

27) analiza składników płacowych na potrzeby zawieszania i zmniejszania świadczeń emerytalno-rentowych do ZUS oraz przygotowywanie korekt i innych dokumentów na wniosek ZUS,

28) analiza składników płacowych, przygotowywanie i wydawanie pracownikom zaświadczeń o wynagrodzeniach,

29) przygotowywanie danych do naliczania emerytur, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i innych, wynikających z przepisów ubezpieczeniowych,

30) zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w ramach umów cywilno-prawnych,

31) prowadzenie archiwum płacowego,

32) obsługa elektronicznego systemu przekazu danych z ZUS „PŁATNIK”,

33) współpraca z komórkami administracyjnymi i jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie obowiązujących przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych,

34) prowadzenie konsultacji z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych,

35) udzielanie informacji związanych z wypłatami wynagrodzeń oraz obciążającymi je podatkiem i składkami ZUS,

36) sporządzanie informacji o wysokości dochodów pracowników, pobranych zaliczek na podatek dochodowy (PIT-11/IFT) oraz należnych składek ZUS (RMUA) w ramach obowiązków płatnika,

37) comiesięczne rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz sporządzanie związanej z tym dokumentacji,

38) rozliczanie w systemie płacowym wypłat z tytułu innych świadczeń min. zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników i osób spoza Uczelni,

39) przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń pracownikom o wypłaconych zasiłkach chorobowych oraz potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych,

40) zgłaszanie do ZUS w ustawowych terminach danych osobowych pracowników, zleceniobiorców, studentów i stażystów,

41) sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych do PFRON,

42) sporządzanie sprawozdań do MNiSW w zakresie odprowadzanych składek zdrowotnych za studentów i doktorantów,

43) prowadzenie archiwum dokumentów podatkowych i ubezpieczeniowych,

44)koordynowanie i organizowanie ciągłego procesu podnoszenia kompetencji pracowników administracji.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu