Wykaz patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych
i znaków towarowych udzielonych i zarejestrowanych
na rzecz Politechniki Śląskiej w 2018 roku

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

1.   Wzór przemysłowy nr 24304    udz. dn. 19.03.2018
Wp.26101                                        z dn. 19.12.2017
Twórca:     KRZYSZTOF GROŃ
Tytuł:        Fotel

2.      Wzór przemysłowy nr 24305    udz. dn. 19.03.2018
Wp.26102                                          z dn. 19.12.2017
Twórca:     KRZYSZTOF GROŃ
Tytuł:        Fotel

3.      Wzór przemysłowy nr 24306    udz. dn. 19.03.2018
Wp.26103                                         z dn. 19.12.2017
Twórca:     KRZYSZTOF GROŃ
Tytuł:        Fotel

4.      Wzór przemysłowy nr 24307    udz. dn. 19.03.2018
Wp.26104                                          z dn. 19.12.2017
Twórca:     KRZYSZTOF GROŃ
Tytuł:        Fotel

 

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

 

1.   Patent nr 229208             udz. dn. 17.01.2018
P.396766                                z dn. 25.10.2011
Twórca: ROMAN STAROSOLSKI
Tytuł: Sposób przetwarzania obrazów barwnych i multispektralnych,   

      a także danych wolumetrycznych, zwłaszcza w urządzeniach akwizycji, przetwarzania i składowania lub transmisji wykonujących kompresję danych zawierających znaczne ilości szumu

2.   Patent nr  230526            udz. dn. 20.06.2018
P.419823                                z dn. 15.12.2016
Twórcy: MIROSŁAW MAGNUSKI, JAROSŁAW WROTNIAK

Tytuł: Układ do wykrywania związków chemicznych w atmosferach

gazowych z czujnikiem wykorzystującym akustyczne fale

powierzchniowe (AFP)

3.  Patent nr  232115         udz. dn. 06.12.2018
P.421668                                z dn. 22.05.2017
Twórcy: MARCIN GORAWSKI, MICHAŁ GORAWSKI, 
              
ANNA GORAWSKA, KRZYSZTOF PASTERAK
Tytuł: Sposób magazynowania i agregowania wielowymiarowych strumieniowych danych pomiarowych z uwzględnieniem aspektu lokalności

WYDZIAŁ CHEMICZNY

1.    Patent nr 229564           udz. dn. 02.02.2018

       P.407884                              z dn. 14.04.2014

       Twórcy: AGNIESZKA STOLARCZYK, ROMAN TURCZYN, 
               ANNA JANUSZKIEWICZ KALENIAK, KINGA KĘPSKA
Tytuł: Makrocząsteczka grzebieniowa polimetyloksiloksan-graft-polimer skoniugowany-graft-polieter oraz sposób jej wytwarzania

2.    Patent nr 229423           udz. dn. 26.02.2018

       P.407747                              z dn. 31.03.2014
Twórcy: ANDRZEJ MIANOWSKI, TOMASZ SIUDYGA,
             ALEKSANDER SOBOLEWSKI, MAREK ŚCIĄŻKO,
             TOMASZ RADKO
Tytuł:   Sposób wytwarzania lepiszcza do zagęszczania materiałów

       sypkich

Współuprawnieni:       Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze

3.    Patent nr 229330           udz. dn. 02.02.2018

       P.415982                              z dn. 01.02.2016
Twórcy: MACIEJ KAPKOWSKI, WERONIKA AMBROŻKIEWICZ,
              JAROSŁAW POLAŃSKI, TOMASZ SIUDYGA
Tytuł:   Sposób otrzymywania cyklicznych acetali w reakcji alkoholi 
             z ketonami

Współuprawnieni:       Uniwersytet Śląski w Katowicach

4.    Patent nr 229699            udz. dn. 23.03.2018

       P.415344                               z dn. 16.12.2015
Twórcy:   DOMINIK ZDYBAŁ, ANDRZEJ MILEWSKI,
                AGATA JAKÓBIK-KOLON
Tytuł:     Sposób otrzymywania materiałów sorpcyjnych z poli(metakrylanu metylu)

5.    Patent nr 231002            udz. dn. 11.06.2018

       P.411144                               z dn. 11.06.2015
Twórcy: AGATA JAKÓBIK-KOLON, ANDRZEJ MILEWSKI,
               MAGDALENA TURKOWSKA, MAREK SMOLIK
Tytuł: Sposób oddzielenia niobu (V) od tantalu (V) metodą chromatografii ekstrakcyjnej

Współuprawnieni:       Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy

6. Patent nr 230863                   udz. dn. 22.08.2018

       P.405284                              z dn. 09.09.2013
Twórcy: JAKUB ADAMEK, ROMAN MAZURKIEWICZ, 
              AGNIESZKA PAŹDZIERNIOK-HOLEWA, 
              MIROSŁAWA GRYMEL, ANNA KUŹNIK, 
              KATARZYNA ZIELIŃSKA
Tytuł: Sposób wytwarzania 1-(N-acyloamino)alkilosulfonów

7. Patent nr 230814              udz. dn. 18.09.2018

       P.414643                              z dn. 02.11.2015
Twórcy: DARIUSZ PYSZNY, BEATA ORLIŃSKA, JAN ZAWADIAK,
              TOMASZ PIOTROWSKI, AGATA JAKÓBIK - KOLON
Tytuł:Sposób utleniania wyższych alfa-olefin do kwasów karboksylowych wraz z oczyszczaniem produktu i oddzielaniem katalizatora

8. Patent nr 231053              udz. dn. 20.09.2018

       P.418416                              z dn. 22.08.2016
Twórcy: ANNA CHROBOK, KAROLINA MATUSZEK
Tytuł: Sposób otrzymywania amidów

9. Patent nr 231256              udz. dn. 05.10.2018

       P.415061                              z dn. 01.12.2015
Twórcy: JAKUB ADAMEK, ROMAN MAZURKIEWICZ,
              ANNA WĘGRZYK
Tytuł:Sposób wytwarzania soli 1-imidoalkilofosfoniowych

10. Patent nr 231278            udz. dn. 10.10.2018

       P.419212                              z dn. 21.10.2016
Twórcy:   JAKUB ADAMEK, ROMAN MAZURKIEWICZ, 
                ANNA WĘGRZYK
Tytuł:       Sposób wytwarzania N-(1-aryloalkilo)imidów

11. Patent nr 230827             udz. dn. 22.08.2018

       P.408633                               z dn. 23.06.2014
Twórcy:  JAROSŁAW POLAŃSKI, PIOTR BARTCZAK,
               TOMASZ SIUDYGA, ANDRZEJ MIANOWSKI
Tytuł: Sposób otrzymywania skojarzonego nanomateriału metalicznego oraz jego zastosowanie
Współuprawnieni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

12. Patent nr 231473            udz. dn. 07.11.2018

       P.417356                              z dn. 30.06.2016
Twórcy: AGATA MAŁYSIAK, MAGDALENA STEC, JAN THULLIE,
              PIOTR MARIA SYNOWIEC
Tytuł:Osiowy wirnik mieszający (OWM)

13. Patent nr 231448            udz. dn. 08.11.2018

       P.412896                              z dn. 29.06.2015
Twórcy:  DOMINIK ZDYBAŁ,ANDRZEJ MILEWSKI, 
                AGATA JAKÓBIK - KOLON
Tytuł:
 Sposób zasadowej hydrolizy poli((met)akrylanu metylu

14. Patent nr 231466            udz. dn. 09.11.2018

       P.415335                              z dn. 15.12.2015

       Twórcy:   PRZEMYSŁAW HAHN, ANNA KASPRZYCKA,
                 WIESŁAW SZEJA
Tytuł: Sposób otrzymywania biokatalizatorów przez immobilizację białek katalitycznych w matrycy polimerowej

15. Patent nr 231590            udz. dn. 20.11.2018

       P.412188                              z dn. 30.04.2015

       Twórcy: WOJCIECH PUDŁO, ANDRZEJ JARZĘBSKI
Tytuł: Sposób wytwarzania mikroreaktora MOF

16. Patent nr 231866            udz. dn. 10.12.2018

       P.421005                              z dn. 27.03.2017

       Twórcy:   ANNA CHROBOK, KAROLINA MATUSZEK
Tytuł: Sposób otrzymywania ciekłych kompleksów triflanów i ich zastosowanie

17. Patent nr 232037            udz. dn. 13.12.2018

       P.407124                              z dn. 10.02.2014

       Twórcy:   KATARZYNA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ JARZĘBSKI
Tytuł: Sposób funkcjonalizacji powierzchni monolitów porowatych, zwłaszcza krzemionkowych

 WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

1.    Patent nr 229496           udz. dn. 06.03.2018

       P.413414                              z dn. 03.08.2015

       Twórcy: PAWEŁ KOWOL, ZBIGNIEW PILCH
Tytuł: Kompensator objętościowy w urządzeniach z cieczą magnetoreologiczną

2.    Patent nr 230519           udz. dn. 14.06.2018

       P.419015                              z dn. 06.10.2016

       Twórcy: ZYGMUNT MIKNO, BOGUSŁAW GRZESIK, 
              MARIUSZ STĘPIEŃ
Ttuł: Transformator modułowy energoelektroniczny, zwłaszcza do układów zasilania zgrzewarek rezystancyjnych

Współuprawnieni:       Instytut Spawalnictwa

3. Ru   070431                       udz. dn. 16.07.2018

       W.125647                            z dn. 06.10.2016
Twórcy: MICHAŁ MIKNO, BOGUSŁAW GRZESIK, 
               MARIUSZ STĘPIEŃ
Tytuł: Zespół uzwojeń transformatora energoelektronicznego modułowego

Współuprawnieni: Instytut Spawalnictwa

 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII

1.    Patent nr 230157             udz. dn. 24.05.2018

       P.415148                                z dn. 07.12.2015

      Twórcy:  ADAM HEYDUK, ZYGMUNT KORBAN,
               KRZYSZTOF FILIPOWICZ
Tytuł: Urządzenie sygnalizacji optycznej stanu zamknięcia zapory dróg dojścia do wyrobiska kopalnianego

2. Patent nr 232114                udz. dn. 10.12.2018

       P.421490                                z dn. 04.05.2017

      Twórcy:   STANISŁAW SZWEDA, STANISŁAW MIKUŁA,
               JÓZEF MARKOWICZ
Tytuł: Wzbudnik transformatorowy do badań magnetycznych elementów maszyn i urządzeń

3. Ru 070701                            udz. dn. 20.12.2018

       W.126248                               z dn. 10.04.2017
Twórcy:   KRZYSZTOF SŁOTA, ZBIGNIEW SŁOTA,
                ANNA MORCINEK - SŁOTA
Tytuł: Lanca pomiarowa do pomiarów fizykochemicznych zwałów węglowych, hałd, składowisk odpadów, zwłaszcza do predykcji zagrożeń ekologicznych i pożarowych

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

1.    Patent nr 229765           udz. dn. 22.03.2018

       P.408474                              z dn. 09.06.2014

      Twórcy: ANITA OLSZÓWKA-MYALSKA, JERZY MYALSKI,
              MAREK HETMAŃCZYK

      Tytuł: Sposób wytwarzania granul z rozseparowanych włókien węglowych krótkich rozmieszczonych izometrycznie przeznaczonych do aplikacji w kompozytach z osnową metalową 

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

1.    Patent nr 229565           udz. dn. 21.02.2018

       P.409512                              z dn. 15.09.2014

      Twórcy:  ANDRZEJ SZLĘK, ANNA KATELBACH-WOŹNIAK, 
               MICHAŁ CHABIŃSKI

       Tytuł: Urządzenie do spalania i zgazowania paliw stałych

2.    Patent nr 229927           udz. dn. 23.04.2018

       P.416137                              z dn. 15.02.2016

       Twórcy:  MAREK PRONOBIS, PIOTR OSTROWSKI, 
               FRANCISZEK GRAMATYKA,SYLWESTER KALISZ,
               ROBERT WEJKOWSKI, JERZY HAUSNER

Tytuł: Sposób i instalacja wielostrefowej dystrybucji powietrza pierwotnego do spalania na ruszcie zwłaszcza w paleniskach kotłów i pieców przemysłowych

3.    Patent nr 230020           udz. dn. 07.05.2018

       P.409132                              z dn. 08.08.2014

      Twórcy:ANDRZEJ SZLĘK, WOJCIECH ADAMCZYK,
            RYSZARD BIAŁECKI, ADAM KLIMANEK, 
            PAWEŁ KOZOLUB. GABRIEL WĘCEL

       Tytuł: Sposób modyfikacji kotłów wodnych i parowych

4.    Patent nr 230407           udz. dn. 12.06.2018

       P.408223                              z dn. 16.05.2014

      Twórcy:  DOROTA MARCIOCHA, ANNA GNIDA, 
              JOANNA SURMACZ-GÓRSKA, JOLANTA PODEDWORNA,
              MONIKA ŻEBROWSKA-SUDÓŁ

       Tytuł: Sposób termicznej hydrolizy związków wielocząsteczkowych

Współuprawnieni:       Politechnika Warszawska

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

1.    Patent nr 229148           udz. dn. 09.01.2018

       P.414423                              z dn. 19.10.2015
Twórcy: LESZEK DOBRZAŃSKI, ANNA DOBRZAŃSKA-
              DANIKIEWICZ, PIOTR MALARA, 
              LECH DOBRZAŃSKI, ANNA ACHTELIK-FRANCZAK,
              TOMASZ GAWEŁ

      Tytuł:  Implanto-skafold lub proteza elementów anatomicznych układu stomatognatycznego oraz twarzoczaszki

2.    Patent nr 229149           udz. dn. 09.01.2018

       P.414424                              z dn. 19.10.2015

      Twórcy:   LESZEK DOBRZAŃSKI, ANNA DOBRZAŃSKA-
                DANIKIEWICZ, PIOTR MALARA,LECH DOBRZAŃSKI,
                ANNA ACHTELIK-FRANCZAK, TOMASZ GAWEŁ

       Tytuł: Implanto-skafold kostny

3.    Patent nr 229752           udz. dn. 19.03.2018

       P.409931                              z dn. 27.10.2014

       Twórcy:   JAN WESZKA, MAGDALENA SZINDLER,
                MAREK SZINDLER

       Tytuł: Barwnikowe ogniwo fotowoltaiczne i sposób jego wytwarzania

4.    Patent nr 230025           udz. dn. 11.05.2018

       P.411690                              z dn. 23.03.2015

       Twórcy: ARKADIUSZ MĘŻYK, TOMASZ CZAPLA, OLAF DUDEK, 
               WOJCIECH KLEIN,EDYTA KRZYSTAŁA,
               MACIEJ STRĄCZYŃSKI, MACIEJ SAMOLEJ

       Tytuł: Elektromechaniczny amortyzowany układ napinania gąsienicy pojazdu gąsienicowego

5.    Patent nr 230444            udz. dn. 14.06.2018

       P.412132                               z dn. 27.04.2015

      Twórcy:   JERZY KILARSKI, ANDRZEJ STUDNICKI, JAN SZAJNAR,
               MARCIN KONDRACKI, JACEK SUCHOŃ

Tytuł:Staliwo chromowo-niklowo-molibdenowe odporne na korozję i

ścieranie

6.    Patent nr 230501            udz. dn. 18.06.2018

       P.417657                               z dn. 21.06.2016

      Twórcy:  JERZY KILARSKI, AGNIESZKA DULSKA, 
              
CZESŁAW BARON, ANDRZEJ STUDNICKI,JAN SZAJNAR,
              JACEK SUCHOŃ

Tytuł: Preforma ceramiczna do wytwarzania zbrojnej warstwy w odlewie

żeliwnym lub staliwnym

7.    Patent nr 230502           udz. dn. 19.06.2018

       P.417748                              z dn. 28.06.2016

       Twórcy:   WITOLD JANIK, CEZARY GRABOWIK, TOMASZ KIK 

Tytuł: Sposób regeneracji elementów obrotowo-symetrycznych,

zwłaszcza zębników i kół zębatych

8. Patent nr 230757              udz. dn. 01.08.2018

       P.414270                              z dn. 05.10.2015

      Twórcy:   MARIUSZ STĘPIEŃ, ZBIGNIEW RDZAWSKI,
               BEATA KRUPIŃSKA, JAN SZAJNAR, BERNARD CZOK

Tytuł: Zaprawa stanowiąca modyfikator zwłaszcza stopów cynku

9. Patent nr 231758               udz. dn. 05.12.2018

       P.416931                               z dn. 22.04.2016

      Twórcy:   TOMASZ TAŃSKI, MARIAN NOWAK,
                WIKTOR MATYSIAK, PIOTR SZPERLICH

Tytuł:Nanostrukturalny włóknisty materiał kompozytowy o osnowie

polimerowej z fazą wzmacniającą oraz sposób jego wytwarzania

10. Patent nr 231747             udz. dn. 07.12.2018

       P.412710                               z dn. 15.06.2015

      Twórcy: DAMIAN JANICKI, JANUSZ ĆWIEK,
              MAGDALENA MACEK,  WERONIKA WALICZEK

Tytuł: Sposób wytwarzania proszku z nanorurkami węglowymi do

strumieniowego wprowadzania nanorurek węglowych do jeziorka

ciekłego metalu w spawalniczych procesach stopowania

powierzchniowego materiałów metalowych

11. Patent nr 231810             udz. dn. 11.12.2018

       P.420668                               z dn. 27.02.2017

       Twórcy:   MATEUSZ WĄSIK, WOJCIECH SKARKA

Tytuł: Układ aktywnej zmiany charakterystyki aerodynamicznej obiektu

latającego w trakcie jego przemieszczania się

12. Patent nr 232106             udz. dn. 20.12.2018

       P.420282                               z dn. 23.01.2017

      Twórcy: ANDRIY KATUNIN, KATARZYNA KRUKIEWICZ, 
              ROMAN TURCZYN

Tytuł: Organiczny kompozyt przewodzący, zwłaszcza do ochrony

odgromowej elementów statków powietrznych, sposób jego wytwarzania 

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

1.    Patent nr 230835           udz. dn. 21.08.2018

       P.414544                              z dn. 26.10.2015
Twórca:   JAROSŁAW BRODNY
Tytuł: Stojak podporowy o wstępnej podporności i sposób jego montażu

2.    Patent nr 230960           udz. dn. 04.09.2018

       P.419897                              z dn. 20.12.2016
Twórcy: JAROSŁAW BRODNY, SZYMON OLESIŃSKI
Tytuł:Pojedynczy zawór szybko upustowy

Współuprawnieni:       SZYMON OLESIŃSKI

INSTYTUT FIZYKI – CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

1.    Patent nr 230544            udz. dn. 13.06.2018

       P.416016                               z dn. 03.02.2016

       Twórcy:   GRZEGORZ ADAMIEC, KONRAD TUDYKA
Tytuł:Detektor scyntylacyjny do pomiaru radioaktywności α materiałów w postaci grubych źródeł promieniotwórczych

2. Patent nr 231607              udz. dn. 16.11.2018

    P.419042                                 z dn. 10.10.2016

    Twórcy: KONRAD TUDYKA, SEBASTIAN MIŁOSZ,
           GRZEGORZ ADAMIEC, 
ALEKSANDER KOLARCZYK,
           ANDRZEJ BLUSZCZ

Tytuł: Sposób pomiaru sukcesywnych par rozpadów 212Bi/212Po i

214Bi/214Po oraz 40K w stałych materiałach promieniotwórczych,

zwłaszcza w osadach geologicznych i ceramice

CENTRUM BIOTECHNOLOGII

1.    Patent nr 229753           udz. dn. 22.03.2018

       P.411232                              z dn. 10.02.2015
Twórcy: JOLANTA TUREK-SZYTOW, DOROTA MARCIOCHA, 
              KORNELIUSZ MIKSCH, BARBARA WALAWSKA
Tytuł: Sposób biostymulacji aktywności podłoża stałego nadtlenkiem wapnia, zwłaszcza w procesach technologicznych

Współuprawnieni: Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy

   
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
u2018