Wykaz zgłoszonych wynalazków na rzecz

Politechniki Śląskiej w roku 2013

     

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

1.        Zgłoszenie P.402533 z dn. 24.01.2013

Twórcy: Piotr CZELALSKI, Krzysztof TOKARZ, Artur CZACHOR

Tytuł: „Foniczny sposób rozpoznawania i urządzenie do rozpoznawania zwłaszcza 
          odpadów”

2.        Zgłoszenie P.402810 z dn. 18.02.2013

Twórcy: Józef WIORA, Andrzej KOZYRA

Tytuł: „Sposób i układ połączenia czujników jonoselektywnych lub ORP z przyrządem
                 pomiarowym łączem bezprzewodowym, zwłaszcza w układach pomiaru stężeń 
                  jonów i potencjału redoks (ORP)”

3.        Zgłoszenie P.403090 z dn. 11.03.2013

Twórcy: Marian BŁACHUTA, Rafał GRYGIEL, Roman CZYBA, Grzegorz SZAFRAŃSKI

Tytuł: „Sposób estymacji kątów Eulera z wykorzystaniem filtracji Kalmana”

4.        Zgłoszenie P.403369 z dn. 29.03.2013

Twórcy: Mirosław MAGNUSKI, Dariusz WÓJCIK

Tytuł: „Układ dwóch anten Vivaldiego o poszerzonym zakresie dopasowania
                 impedancyjnego”

5.        Zgłoszenie P.403370 z dn. 29.03.2013

Twórcy: Mirosław MAGNUSKI, Dariusz WÓJCIK

Tytuł: „Układ antenowy z antenami sprzężonymi pojemnościowo o poszerzonym  
                 zakresie dopasowania impedancyjnego”

6.        Zgłoszenie P.403397 z dn. 02.04.2013

Twórcy: Grzegorz WIECZOREK

Tytuł: „Sposób i urządzenie do pomiaru odległości”

7.        Zgłoszenie P.405136 z dn. 26.08.2013

Twórcy: Marek PAWEŁCZYK, Stanisław WRONA, Krzysztof MAZUR

Tytuł: „Sposób globalnej aktywnej lub półaktywnej redukcji hałasu generowanego 
                 przez urządzenie chłodnicze lub urządzenie gospodarstwa domowego”

8.        Zgłoszenie P.405137 z dn. 26.08.2013

Twórcy: Marek PAWEŁCZYK, Stanisław WRONA, Krzysztof MAZUR

Tytuł: „Sposób globalnej aktywnej redukcji hałasu generowanego przez maszyny
                  i urządzenia przemysłowe”

9.        Zgłoszenie Wp-21048 z dn. 20.05.2013

Twórcy: Aleksander NAWRAT, Damian BERESKA, Krzysztof DANIEC, Sławomir FRAŚ,
            Karol JĘDRASZAK, Roman KOTERAS, Paweł IWANECZKO

Tytuł: „Kamera wieloobiektywowa”

 

WYDZIAŁ CHEMICZNY

1.        Zgłoszenie P.402723 z dn. 11.02.2013

Twórcy: Stefan BAJ, Roksana SŁUPSKA.

Tytuł: „Sposób otrzymywania nadtlenków bissililowych”

2.        Zgłoszenie P.402724 z dn. 11.02.2013

Twórcy: Anna CHROBOK, Karolina MATUSZEK

Tytuł: „Sposób otrzymywania cieczy jonowych stosowanych zwłaszcza
          do otrzymywania Ɛ-kaprolaktonu”

3.        Zgłoszenie P.403007 z dn. 05.03.2013

Twórcy: Andrzej MIANOWSKI, Tomasz SIUDYGA, Adam MALEC

Tytuł: „Trudnopalna ciecz hydrauliczna i sposób jej otrzymywania”

4.        Zgłoszenie P.403089 z dn. 11.03.2013

Twórcy: Monika ŚMIGA-MATUSZOWICZ, Bartosz JANICKI, Katarzyna JASZCZ, 
            Jan ŁUKASZCZYK

Tytuł: „Biodegradowalny substytut tkanki kostnej zawierający pochodną izosorbitu”

5.        Zgłoszenie P.403712 z dn. 29.04.2013

Twórcy: Marek SMOLIK, Agata JAKÓBIK-KOLON, Zbigniew HUBICKI, 
            Teofil KOROLEWICZ, Łukasz SIEPIETOWSKI

Tytuł: „Sposób otrzymywania roztworów siarczanu cyrkonu o zawartości hafnu 
           na poziomie 10-4% metodą wymiany jonowej”

6.        Zgłoszenie P.403713 z dn. 29.04.2013

Twórcy: Marek SMOLIK, Agata JAKÓBIK-KOLON, Zbigniew HUBICKI, 
            Teofil KOROLEWICZ, Łukasz SIEPIETOWSKI

Tytuł: „Sposób desorpcji cyrkonu i hafnu z żywicy jonowymiennej”

7.        Zgłoszenie P.403862 z dn. 13.05.2013

Twórcy: Marek SMOLIK, Agata JAKÓBIK-KOLON, Paweł SKÓRA

Tytuł: „Sposób otrzymywania siarczanowych roztworów cyrkonu (IV) i hafnu (IV) 
           z ich roztworów szczawianowych metodą strąceniową”

8.        Zgłoszenie P.403863 z dn. 13.05.2013

Twórcy: Marek SMOLIK, Agata JAKÓBIK-KOLON

Tytuł: „Sposób otrzymywania siarczanowych roztworów cyrkonu (IV) i hafnu (IV) 
           z ich roztworów szczawianowych”

9.        Zgłoszeni P.403933 z dn. 17.05.2013

Twórcy: Katarzyna JASZCZ, Monika ŚMIGA-MATUSZOWICZ, Jan ŁUKASZCZYK

Tytuł: „Sposób otrzymywania makroporowatych mikrosfer o małej gęstości”

10.    Zgłoszenie P.403955 z dn. 20.05.2013

Twórcy: Jan HEHLMANN, Wiesław SZEJA, Małgorzata SZOTA-BACHORSKA

Tytuł: „Sposób i układ urządzeń do otrzymywania mieszaniny bioestrów, zwłaszcza 
          z komponentów depozytowych”

11.    Zgłoszenie P.405284 z dn. 09.09.2013

Twórcy: Jakub ADAMEK, Roman MAZURKIEWICZ, Agnieszka PAŹDZIERNIOK-
             HOLEWA, Mirosława GRYMEL, Anna KUŹNIK, Katarzyna ZIELIŃSKA

Tytuł: „Sposób wytwarzania 1-(N-acyloamino) alkilosulfonów”

12.    Zgłoszenie P.405810 z dn. 28.10.2013

Twórcy: Andrzej MILEWSKI, Sylwia WAŚKIEWICZ, Agata JAKÓBIK-KOLON

Tytuł: „Sposób syntezy polieteroli opartych o epichlorohydrynę”

13.    Zgłoszenie P. 406110 z dn. 18.11.2013

Twórcy: Jakub ADAMEK, Roman Mazurkiewicz, Agnieszka PAŹDZIERNIOK-
             HOLEWA, Mirosława GRYMEL, Anna KUŹNIK, Katarzyna ZIELIŃSKA

Tytuł: „Sposób wytwarzania N-(1-benzotriazolilo) alkiloamidów”

14.    Zgłoszenie P. 406333 z dn. 02.12.2013

Twórcy: Izabela BARSZCZEWSKA –RYBAREK, Katarzyna JASZCZ               

Tytuł: „Materiał polimerowy typu full-IPN, zwłaszcza do klejów lub cementów 
          kostnych”

15.        Zgłoszenie P.406537 z dn. 16.12.2013

Twórcy: Radosław KITEL, Wiesław SZEJA, Aleksandra RUSIN                

Tytuł:   „Glikokoniugaty izoflawonów o działaniu proapoptotycznym”

 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

1.      Zgłoszenie P.403843       z dn. 10.05.2013

Twórcy: Tadeusz PUSTELNY, Marcin PROCEK, Agnieszka STOLARCZYK, 
                   Erwin MACIAK

Tytuł: „Sposób otrzymywania struktury sensorowej w układzie rezonatora kwarcowego
                 QCM z nanostrukturami aktywnymi na bazie TiO2 zwłaszcza do detekcji gazów
                 utleniających oraz układ pomiarowy dla struktury sensorowej”

2.      Zgłoszenie P.403954       z dn. 20.05.2013

Twórcy: Krzysztof KRYKOSKI, Zbigniew GAŁUSZKIEWICZ

Tytuł: „Układ regeneracji napięcia komutatora elektronicznego zwłaszcza do zasilania
                 bezszczotkowego silnika prądu stałego”

3.      Zgłoszenie P.404902       z dn. 29.07.2013

Twórcy: Erwin MACIAK, Agnieszka STOLARCZYK, Marcin PROCEK, Tadeusz PUSTELNY

Tytuł: „Prekoncentrator na bazie nanostrukturalnych tlenków szerokoprzerwowych 
                zwłaszcza do zatężania koncentracji gazów utleniających w warunkach 
                atmosferycznych oraz sposób kondycjonowania prekocentratora”

4.      Zgłoszenie P. 406332      z dn. 02.12.2013

Twórcy: Bogusław GRZESIK, Zygmunt MIKNO, Mariusz STĘPIEŃ

Tytuł: „Kaskada elektromagnetyczna, zwłaszcza do zgrzewarek rezystancyjnych"   

5.      Zgłoszenie P. 406437       z dn. 09.12.2013

Twórcy: Andrzej SIKORA, Barbara KULESZ

Tytuł: „Układ odzysku energii z sieci trakcyjnej”

 

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII 

1.        Zgłoszenie P.404890      z dn. 29.07.2013

Twórcy: Magdalena TUTAK

Tytuł: „Układ pomiarowy do wyznaczania współczynnika oporu aerodynamicznego
                powietrza przepływającego przez ośrodek porowaty”

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

1.        Zgłoszenie P.402725      z dn. 11.02.2013

Twórcy: Małgorzata SOPICKA-LIZER, Jerzy MYALSKI, Tomasz PAWLIK, 
                  Daniel MICHALIK, Anna WITKOWSKA, Nathalie VALLE, Joze VIZINTIN,
                  Marko SEDLACEK, Agnieszka BOTOR-PROBIERZ

Tytuł: „Sposób wytwarzania kompozytu aluminiowo- ceramicznego 
                zawierającego drobnodyspersyjne cząstki ceramiczne”

2.        Zgłoszenie P.402789      z dn. 15.02.2013

Twórcy: Sławomir GOLAK, Roman PRZYŁUCKI, Jerzy BARGLIK

Tytuł: „Sposób wytwarzania odlewów kompozytowych o osnowie metalowej  
                zbrojonych strefowo cząstkami przy wewnętrznej ścianie”

3.        Zgłoszenie P.402913      z dn. 26.02.2013

Twórcy: Anita OLSZÓWKA-MYALSKA, Jerzy MYALSKI, Andrzej KIEŁBUS, 
                  Marek HETMAŃCZYK, Robert JAROSZ

Tytuł: „Sposób wytwarzania kompozytu z osnową ze stopów magnezu 
                i zdyspergowanymi komponentami węglowymi”

4.        Zgłoszenie P.406195      z dn. 22.11.2013

Twórcy: Anita OLSZÓWKA – MYALSKA, Jerzy MYALSKI, Marek HETMAŃCZYK

Tytuł: „Sposób wytwarzania odlewanych ciśnieniowo wyrobów z kompozytu z osnową 
                z magnezu lub stopów magnezu

5.        Zgłoszenie P.406442 z dn. 09.12.2013 złożone wspólnie z Katedrą Budowy
                                                          Pojazdów Samochodowych

Twórcy: Tomasz FIGLUS, Mateusz KOZIOŁ

Tytuł: „Sposób oceny przebiegu zniszczenia materiałów kompozytowych oraz
                 urządzenie pomiarowe do realizacji tego sposobu ”

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI  

1.        Zgłoszenie P.402434      z dn. 14.01.2013

Twórcy: Andrzej SZLĘK, Michał JURCZYK, Mariusz ZIORA, Anna ZOCK, 
                   Magdalena SIWIŃSKA, Agnieszka KORUS

Tytuł: „Zbiornik do przechowywania materiałów sypkich zwłaszcza biomasy”

2.        Zgłoszenie P.402435      z dn. 14.01.2013

Twórcy: Andrzej SZLĘK, Michał JURCZYK, Mariusz ZIORA, Anna ZOCK, 
                   Magdalena SIWIŃSKA, Agnieszka KORUS

Tytuł: „Zbiornik do przechowywania materiałów sypkich zwłaszcza biomasy”

3.        Zgłoszenie P.402699      z dn. 07.02.2013

Twórcy: Andrzej WILK

Tytuł: „Sposób zrównoważenia naporu osiowego w wielostopniowych pompach
                wirowych połączonych szeregowo bądź równolegle

4.        Zgłoszenie P.402809      z dn. 18.02.2013

Twórcy: Andrzej KORCZAK, Tomasz SYNOWIEC

Tytuł: „Sposób zabezpieczenia monoblokowej pompy wirowej przed skutkami
                uszkodzenia uszczelnienia ślizgowego”

5.        Zgłoszenie P.403292      z dn. 25.03.2013

Twórcy: Marcin LISZKA, Bartłomiej KACZYŃSKI, Jakub TUKA

Tytuł: „Sposób i układ do suszenia paliw stałych przy wysokosprawnym wykorzystaniu
                 paliwa gazowego lub ciekłego”

Współuprawnieni: Marcin LISZKA, Bartłomiej KACZYŃSKI, Jakub TUKA

6.        Zgłoszenie P.403295      z dn. 22.03.2013

Twórcy: Wiesław GAZDA

Tytuł: „Układ tunelu fluidalnego kriogeniczno - owiewowego do schładzania i zamrażania
                 produktów oraz sposób schładzania i zamrażania produktów”

7.        Zgłoszenie P.403368      z dn. 29.03.2013

Twórcy: Andrzej WILK

Tytuł: „Pompa wirowa wielostopniowa z wirnikami jednostrumieniowymi”

8.        Zgłoszenie P.404128      z dn. 29.05.2013

Twórcy: Marcin LISZKA, Marcel GAWRON, Jakub TUKA

Tytuł: „Sposób poprawy jakości suszenia paliw stałych zwłaszcza w układzie elektrowni
                wykorzystującej spalanie tlenowe (oxy-fuel)”

Współuprawnieni: Marcel GAWRON

9.        Zgłoszenie P.405283      z dn. 09.09.2013

Twórcy: Robert WEJKOWSKI

Tytuł: „Sposób ochrony powierzchni metalu przed działaniem korozji
                wysokotemperaturowej zwłaszcza w komorach paleniskowych kotłów”

10.        Zgłoszenie P.405548      z dn. 07.10.2013

Twórcy: Piotr KRZYŚLAK, Tadeusz CHMIELNIAK

Tytuł: „Turbina regulacyjna" 

11.        Zgłoszenie P.406536       z dn. 16.12.2013

Twórcy: Leszek REMIORZ, Grzegorz WICIAK,
                  
Katarzyna JANUSZ-SZYMAŃSKA

Tytuł:  "Sposób elektromagnetycznego oddziaływania na składniki mieszaniny
                 gazów w procesach separacji membranowej”

 

WYDZIAŁ MECHANICZNO TECHNOLOGICZNY

1.      Zgłoszenie P.403146     z dn. 14.03.2013

Twórca: Damian JANICKI, Tomasz TAŃSKI, Krzysztof LABISZ, 
                    Aleksander LISIECKI

Tytuł: „Zintegrowany system ochrony obszaru jeziorka ciekłego metalu oraz
                 podawania proszku w jednostopniowym procesie stopowego
                 laserowego podłoża z magnezu oraz stopów magnezu”

2.      Zgłoszenie P.403155      z dn. 15.03.2013

Twórca: Arkadiusz MĘŻYK, Jan KANIA, Mariusz PAWLAK,           
                    Wojciech KLEIN, Damian GĄSIOREK, Krzysztof BASIURA

Tytuł: „Tunelowa maszyna urabiająca o urabianiu liniowym”

3.      Zgłoszenie P.403156      z dn. 15.03.2013

Twórca: Arkadiusz MĘŻYK, Jan KANIA, Mariusz PAWLAK,           
                   Wojciech KLEIN, Krzysztof  BASIURA

Tytuł: „Organ urabiający tunelowej maszyny urabiającej o urabianiu liniowym”

4.      Zgłoszenie P.403157      z dn. 15.03.2013

Twórca: Eugeniusz ŚWITOŃSKI, Arkadiusz MĘŻYK, Jan KANIA, 
                    Wojciech KLEIN, Damian GĄSIOREK, Krzysztof  BASIURA

Tytuł: „Modułowy układ napędowy organu urabiającego tunelowej maszyny
                 urabiającej o urabianiu liniowym”

5.      Zgłoszenie P.404669      z dn. 12.07.2013

Twórca: Andrzej BUCHACZ, Andrzej BAIER, Michał MAJZNER,         
                   Jerzy ŚWIDER, Andrzej WRÓBEL, Sławomir ŻÓŁKIEWSKI

Tytuł: „Sposób i zabezpieczenie przestrzeni załadunkowej wagonu
                 towarowego zwłaszcza przed nadmiernym ścieraniem i korozją”

6.      Zgłoszenie P.404891      z dn. 29.07.2013

Twórca: Małgorzata OTRĘBSKA, Wojciech SKARKA

Tytuł: „Egzoszkielet z układem odzysku energii oraz sposób odzysku energii”

7.      Zgłoszenie P.405550      z dn. 07.10.2013

Twórca: Damian JANICKI, Tomasz TAŃSKI, Krzysztof LABISZ,      
                   Wojciech PAKIEŁA, Aleksander LISIECKI

Tytuł: „Sposób stopowania laserowego podłoża z aluminium i stopów
                 aluminium cząstkami ceramicznymi”

8.      Zgłoszenie P. 405805     z dn. 28.10.2013

Twórca: Witold JANIK, Cezary GRABOWIK

Tytuł: „Sposób wykonania zintegrowanego wizjera inspekcyjnego zwłaszcza 
                 w korpusach maszyn”

9.      Zgłoszenie P. 406111      z dn. 18.11.2013

Twórca: Arkadiusz MĘŻYK, Edyta KRZYSTAŁA, Sławomir KCIUK, 
                   Michał KOŁODZIEJ

Tytuł: „Stanowisko do badania wymuszeń impulsowych działających na
                 pasażerów, zwłaszcza pojazdów specjalnych”

10.  Zgłoszenie Wp-20847    z dn. 15.03.2013.

Twórca: Marek WYLEŻOŁ

Tytuł: „Ergonomiczna rękojeść kuli rehabilitacyjnej łokciowej”

11.      Zgłoszenie P. 406535   z dn. 16.12.2013

Tytuł  "Kabina pojazdu"

Twórca: Damian DOMAGAŁA, Edyta KRZYSTAŁA, Wojciech KLEIN, 
                    Tomasz CZAPLA

12.
Zgłoszenie P.402445     z dn. 15.01.2013r.
      Twórcy: Arkadius TOMAS, Arkadiusz MĘŻYK, Marcin FICE
       Tytuł: Indukcyjny przemiennik momentu
Współuprawnieni: KOMAG Gliwice
       

WYDZIAŁ TRANSPORTU  

1.        Zgłoszenie P.402531      z dn. 24.01.2013

Twórca: Zbigniew ŻUREK

Tytuł: „Sposób i układ wzorcowania przetworników indukcyjnych do
           wykrywania  degradacji zmęczeniowych stali ferro 
           i paramagnetycznych”

2.      Zgłoszenie P.402532      z dn. 24.01.2013

Twórca: Zbigniew ŻUREK, Dariusz BARON

Tytuł: „Sposób wykrywania degradacji zmęczeniowych wysokostabilnych 
          stali  paramagnetycznych chromowo manganowych metodą indukcyjną”

3.      Zgłoszenie P.402530      z dn. 24.01.2013

Twórca: Piotr NOWAKOWSKI

Tytuł: „Kontener oraz sposób zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i
           elektronicznego wraz z systemem identyfikacji”

4.      Zgłoszenie P.402980      z dn. 04.03.2013

Twórca: Piotr NOWAKOWSKI

Tytuł: „Sposób kodowania informacji o składzie materiałowym sprzętu
           elektrycznego i elektronicznego”

5.      Zgłoszenie P.402811      z dn. 18.02.2013

Twórca: Marcin STANIEK

Tytuł: „Sposób i stanowisko do diagnostyki nawierzchni drogowych”

6.      Zgłoszenie P.403293      z dn. 25.03.2013

Twórca: Marek SITARZ, Adam MAŃKA, Andrzej HEŁKA

Tytuł: „Przyrząd do pomiaru siły nacisku wstawki klocka hamulcowego
           zwłaszcza na koło kolejowe

7.        Zgłoszenie P.406442 z dn. 09.12.2013 złożone wspólnie z Instytutem 
                                                               Nauki o Materiałach

Twórcy: Tomasz FIGLUS, Mateusz KOZIOŁ

Tytuł: „Sposób oceny przebiegu zniszczenia materiałów kompozytowych oraz  
                 urządzenie pomiarowe do realizacji tego sposobu”

 

CENTRUM INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

1.        Zgłoszenie P.404424      z dn. 24.06.2013

Twórca: Józef DZIELICKI, Jan MARCINIAK, Jerzy CIEPLAK,
                   Anita KAJZER, Wojciech KAJZER, Zbigniew PILECKI

Tytuł: „Stabilizator do zniekształceń przedniej ściany klatki piersiowej typu
          „kurzego” lub „lejkowatego”

  

INSTYTUT FIZYKI – CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

1.        Zgłoszenie P.405487      z dn. 30.09.2013

Twórca: Tomasz BŁACHOWICZ, Andrea EHRMANN

Tytuł: „Sposób wykonania i przemagnesowania ultracienkich komórek
           ferromagnetycznych tworzących macierz dwubitowych,
           czterostanowych komórek pamięci magnetycznej”

2.        Zgłoszenie P.405488      z dn. 30.09.2013

Twórca: Marian NOWAK, Krystian MISTEWICZ

Tytuł: „Sposób wyznaczania względnej wilgotności gazu”

3.        Zgłoszenie P.405549      z dn. 07.10.2013

Twórca: Marian NOWAK, Bartłomiej TOROŃ

Tytuł: „Sposób otrzymywania heterozłączy wytwarzanych w kryształach
           półprzewodnikowych składających się z atomów należących
           do grupy V, VI oraz VII układu okresowego oraz heterozłacza”

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
z2013