Wykaz zgłoszonych wynalazków na rzecz

Politechniki Śląskiej w roku 2015

 

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

1.        Zgłoszenie P.411284      z dn. 16.02.2015

       Twórcy: Marek PAWEŁCZYK, Stanisław WRONA
Tytuł: „Sposób kształtowania odpowiedzi częstotliwościowej dowolnej drgającej płyty”

2.        Zgłoszenie P.412293      z dn. 11.05.2015

Twórcy: Mirosław MAGNUSKI, Dariusz WÓJCIK, Maciej SURMA
Tytuł: „Układ przestrajanego napięcia generatora mikrofalowego o szerokim zakresie 
           przestrajania”

3.        Zgłoszenie P.413041      z dn. 06.07.2015

Twórcy: Marek PAWEŁCZYK, Zbigniew OGONOWSKI, Szymon OGONOWSKI, 
             Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, 
             Damian KRAWCZYKOWSKI
Tytuł:   „Sposób mielenia na sucho w młynie elektromagnetycznym”

Współuprawnieni: Politechnika Śląska, Gliwice
                                 AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie

4.        Zgłoszenie P.413042      z dn. 06.07.2015

Twórcy: Marek PAWEŁCZYK, Zbigniew OGONOWSKI, Szymon OGONOWSKI, 
             Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, 
             Damian KRAWCZYKOWSKI
Tytuł: „Sposób parametryzacji klasyfikatora pneumatycznego zintegrowanego z młynem”

Współuprawnieni: Politechnika Śląska, Gliwice
                                 AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie

5.        Zgłoszenie P.414543      z dn. 26.10.2015

Twórcy: Grzegorz WIECZOREK, Wojciech OLIWA
Tytuł: „Sposób i urządzenie do pomiaru czasu opóźnienia sygnału”

6.        Zgłoszenie P.414751      z dn.10.11.2015

Twórcy: Adam KRISTOF
Tytuł: „Układ przeciwsobnego wzmacniacza mocy z wyjściem prądowym”

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

1.        Rejestracja Wp.23621    z dn. 13.07.2015

Twórcy: Bożena ORLIK-KOŻDOŃ
Tytuł: „Elastyczna płyta izolacyjna”

2.        Zgłoszenie P.413881      z dn. 09.09.2015

Twórcy: Mariusz JAŚNIOK, Tomasz JAŚNIOK
Tytuł: „Sposób ograniczenia i identyfikacji powierzchni polaryzacji pręta zbrojeniowego 
        w pomiarach polaryzacyjnych szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza w konstrukcjach
        żelbetowych”

WYDZIAŁ CHEMICZNY

1.      Zgłoszenie P.411144      z dn. 02.02.2015

Twórca: Agata JAKÓBIK-KOLON, Andrzej MILEWSKI, Magdalena TURKOWSKA,
                  Marek SMOLIK
      Tytuł: „Sposób oddzielania niobu(V) od tantalu (V) metodą chromatografii ekstrakcyjnej”

Współuprawnieni: Politechnika Śląska, Gliwice
                                 Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy

2.      Zgłoszenie P.411332      z dn. 20.02.2015

Twórca: Anna CHROBOK, Andrzej JARZĘBSKI, Karolina MATUSZEK, Magdalena SITKO,
                  Katarzyna SZYMAŃSKA
      Tytuł: „Sposób otrzymywania cykloadduktów Diesla-Aldera”

3.      Zgłoszenie P.411351      z dn. 23.02.2015

Twórca: Jan THULLIE, Alicja KOCUR, Grzegorz DZIDO, Andrzej GIERCZYCKI, 
                   Jacek KOCUREK, Andrzej JARZĘBSKI, Katarzyna SZYMAŃSKA
      Tytuł: „Reaktor wielosekcyjny ze sprzężeniem cieplnym i sposób prowadzenia procesu
                 rozruchowego w reaktorze”

4.      Zgłoszenie P.411522      z dn. 09.03.2015

Twórca: Wojciech BOGACZ, Andrzej GIERCZYCKI, Wojciech KUŹNIK, 
             Marcin LEMANOWICZ 
Tytuł: „Zastosowanie polimerów czułych na bodźce w prowadzeniu procesu krystalizacji”

5.      Zgłoszenie P.411711      z dn. 23.03.2015

Twórca: Anna CHROBOK, Sławomir BONCEL, Magdalena SITKO
Tytuł: „Sposób otrzymywania laktonów”

6.      Zgłoszenie P.412035      z dn. 17.04.2015

Twórca: Anna CHROBOK, Agnieszka DROŻDŻ, Karol ERFURT
Tytuł: „Sposób otrzymywania chiralnych laktonów”

7.      Zgłoszenie P.412188      z dn. 30.04.2015

Twórca: Wojciech PUDŁO, Andrzej JARZĘBSKI
Tytuł: „Sposób wytwarzania mikroreaktora MOF

8.      Zgłoszenie P.412213      z dn. 04.05.2015

Twórca: Maciej KAPKOWSKI, Tomasz SIUDYGA, Monika SŁOTA, Jarosław POLAŃSKI, 
                   Jacek BOGOCZ
      Tytuł: „Sposób otrzymywania 1-hydroksyacetonu w reakcji dehydratacji gliceryny”

Współuprawnieni: Uniwersytet Śląski, Katowice
                                 Politechnika Śląska, Gliwice

9.      Zgłoszenie P.412896      z dn. 29.06.2015

Twórca: Dominik ZDYBAŁ, Andrzej MILEWSKI, Agata JAKÓBIK-KOLON
       Tytuł: „Sposób zasadowej hydrolizy poli((met)akrylanu metylu) oraz otrzymywanie 
                  materiałów hydrożelowych z poli((met)akrylanu metylu)”

10.  Zgłoszenie P.413288      z dn. 27.07.2015

Twórca: Janusz WÓJCIK, Jerzy RACZEK
       Tytuł: „Sposób spalania paliwa stałego w piecach i kotłach o mocy < 750kW”

11.  Zgłoszenie P.413287      z dn. 27.07.2015

Twórca: Ginter NAWRAT, Paweł NOWAK, Maciej GONET, Tomasz WIECZOREK,
                   Wojciech SIMKA, Agnieszka KRZĄKAŁA, Łukasz NIEUŻYŁA, Artur MACIEJ,
                   Andrzej GARDEŁA
       Tytuł: „Sposób otrzymywania elektrod o elektrokatalitycznych właściwościach 
                  w reakcjach elektrochemicznych z udziałem wodoru, szczególnie do procesów 
                  wydzielania i jonizacji wodoru”

12.  Zgłoszenie P.413481      z dn. 10.08.2015

Twórca:Jan ZAWADIAK, Szymon WOJCIECHOWSKI, Tomasz PIOTROWSKI,
                  Beata ORLIŃSKA, Adam MAREK, Mateusz DATA, Iwona SZMIDT
    Tytuł: "Sposób przetwarzania odpadowych folii i folii laminowanych wydzielonych
               w procesie rozwłókniania z opakowań wielomateriałowych na żywność płynną typu
               Tetra Pak"

Współuprawnieni: Politechnika Śląska, Gliwice
                                 INNORD Sp. z o.o., Bielsko- Biała

13.  Zgłoszenie P.413612      z dn. 21.08.2015

Twórca: Anna CHROBOK, Karol ERFURT, Kamil CZERNIAK, Katarzyna MARCINKOWSKA,
                   Tadeusz PRACZYK, Juliusz PERNAK
      Tytuł: „Ciecze jonowe z kationem N-[2-(2,3,4,6-tetra-O-acetylo-β-D-
                   glukopiranozyloksy)etylo]-N,N,N-alkilodimetyloamoniowym 
                   i anionem (2,4-dichlorofenoksy)octanowym i sposób
                   ich otrzymywania”

14.  Zgłoszenie P.414049      z dn. 17.09.2015

Twórca: Piotr SYNOWIEC, Janusz WÓJCIK
      Tytuł: „Grawitacyjny zagęszczacz do zawiesin krystalicznych”

15.  Zgłoszenie P.414642       z dn. 02.11.2015

Twórca: Anna CHROBOK, Andrzej JARZĘBSKI, Katarzyna SZYMAŃSKA,
                   Agnieszka DROŻDŻ, Ulf HANEFELD
      Tytuł: „Sposób otrzymywania laktonów

16.  Zgłoszenie P.414643       z dn. 02.11.2015

Twórca: Dariusz PYSZNY, Beata ORLIŃSKA, Jan ZAWADIAK, Tomasz PIOTROWSKI,
                   Agata JAKÓBIK-KOLON
       Tytuł: „Sposób utleniania wyższych alfa-olein do kwasów karboksylowych wraz
                  z oczyszczaniem produktu i oddzielaniem od katalizatora”

17.  Zgłoszenie P.414656       z dn. 03.11.2015

Twórca: Beata KUDELKO, Katarzyna MALCHERCZYK
       Tytuł: „Sposób otrzymywania monoacylowych i diacylowych pochodnych
                  2,5-dimerkapto-1,3,4-triadiazolu”

18.  Zgłoszenie P.415061       z dn. 01.12.2015

Twórca: Jakub ADAMEK, Roman MAZURKIEWICZ, Anna WĘGRZYK
       Tytuł: „Sposób wytwarzania soli 1-imidoalkilofosfoniowych”

19.  Zgłoszenie P.415335       z dn.15.12.2015

Twórca: Przemysław HAHN, Anna KASPRZYCKA, Wiesław SZEJA
      Tytuł: „Sposób otrzymywania biokatalizatorów przez immobilizację białek katalitycznych 
                 w matrycy polimerowej”

20.  Zgłoszenie P.415344       z dn.16.12.2015

Twórca: Dominik ZDYBAŁ, Andrzej MILEWSKI, Agata JAKÓBIK-KOLON
      Tytuł: „Sposób otrzymywania materiałów sorpcyjnych z poli(met)akrylanu metylu”

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

1.        Zgłoszenie P.413261      z dn. 24.07.2015

Twórcy: Tomasz BISKUP, Aleksander BODORA, Arkadiusz DOMORACKI,
                   Henryk KOŁODZIEJ
      Tytuł: „Sposób estymacji spoczynkowego położenia wirnika silnika synchronicznego 
                 z magnesami trwałymi PMSM IPM”

Współuprawnieni: Politechnika Śląska, Gliwice
                                 ENEL-PC Sp. z o.o., Gliwice

2.        Zgłoszenie P.413414      z dn. 03.08.2015

Twórcy: Paweł KOWAL, Zbigniew PILCH
      Tytuł: „Kompensator objętościowy w urządzeniach z cieczą magnetoreologiczną”

3.        Zgłoszenie P.413547 wydzielone ze zgłoszenia P.403843       z dn. 10.05.2013

Twórcy: Tadeusz PUSTELNY, Marcin PROCEK, Agnieszka STOLARCZYK,
                   Erwin MACIAK
      Tytuł: „Układ pomiarowy dla struktur sensorowych na bazie rezonatora kwarcowego 
                 QCM zwłaszcza do detekcji i pomiaru analitów gazowych”

4.        Zgłoszenie P.413744      z dn. 31.08.2015

Twórcy: Sebastian BARTEL, Tomasz TRAWIŃSKI
      Tytuł: „Mikropompa pulsacyjna napędzana elektromagnetycznie”

5.        Zgłoszenie P.413882      z dn. 09.09.2015

Twórcy: Paweł GOŁĄB, Tomasz TRAWIŃSKI, Marcin SZCZYGIEŁ, Wojciech KOŁTON
      Tytuł: „Energoelektroniczny kondycjoner”

Współuprawnieni: Politechnika Śląska, Gliwice
                                 PRO-EKSPERT Sp. z o.o., Radzionków

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII

1.        Zgłoszenie P.412914      z dn. 29.06.2015

Twórcy: Magdalena TUTAK
      Tytuł: „Układ pomiarowy do wyznaczania współczynnika oporu aerodynamicznego 
                 powietrza przepływającego przez przewody o niegładkich powierzchniach”

2.        Zgłoszenie P.414725      z dn. 09.11.2015

Twórcy: Magdalena TUTAK
       Tytuł: „Instalacja do identyfikacji zagrożenia wystąpienia pożaru endogenicznego 
                  w zrobach ściany zawałowej”

3.        Zgłoszenie P.414726      z dn. 09.11.2015

Twórcy: Magdalena TUTAK
      Tytuł: „Sposób identyfikacji zagrożenia wystąpienia pożaru endogenicznego 
                 w zrobach ściany zawałowej”

4.        Zgłoszenie P.415132      z dn. 04.12.2015

Twórcy: Henryk BADURA, Dariusz MUSIOŁ
      Tytuł: „System i sposób orientacji i sygnalizacji kierunku wycofywania załogi 
                w wyrobiskach górniczych”

5.        Zgłoszenie P.415148 z dn.07.12.2015

Twórcy: Adam HEYDUK, Zygmunt KORBAN, Krzysztof FILIPOWICZ 
      
Tytuł: „Urządzenie i sposób sygnalizacji optycznej stanu zamknięcia zapory dróg dojścia 
                 do wyrobiska kopalnianego”

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

1.       Zgłoszenie P.411456      z dn. 03.03.2015

Twórcy: Krzysztof NOWACKI, Jakub WIECZOREK, Tomasz MAŁYSA
      Tytuł: „Mata tłumiąca, zwłaszcza do konstrukcji metalowych”

2.        Zgłoszenie P.411713      z dn. 23.03.2015

Twórcy: Anna Janina DOLATA, Maciej DYZIA
      Tytuł: „Sposób wytwarzania kompozytowych odlewów ceramiczno-metalicznych”

3.        Zgłoszenie P412805       z dn.22.06.2015

Twórcy: Sławomir GOLAK
      Tytuł: „Sposób wytwarzania metalowych tarcz kompozytowych zbrojonych strefowo 
                 cząstkami”

4.        Zgłoszenie P.414657      z dn. 03.11.2015

Twórcy: Jerzy MYALSKI, Franciszek GROSMAN, Marek TKOCZ, Bartosz HEKNER
      Tytuł: „Sposób przetwarzania półproduktów z kompozytów z osnową ze stopów metali 
                 lekkich zawierających zbrojenie heterofazowe”

5.        Zgłoszenie P.415188 z dn.2015

Twórcy: Krystian JANISZEWSKI, Aleksander CICHY
      Tytuł: „Klucz do montażu zaślepek w drzwiach szybów dźwigów osobowych”

Współuprawnieni: Politechnika Śląska, Gliwice
                                INTERLIFT Sp. z o.o., Kraków

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

1.        Zgłoszenie P.411366      z dn. 24.02.2015

Twórcy: Henryk FOIT, Agata SIWIEC, Wojciech FOIT
      Tytuł: „Sposób pomiarowego wyznaczania współczynnika strat ciepła budynku dla 
                 określenia wymaganej mocy na ogrzewanie istniejącego budynku mieszkalnego”

2.        Zgłoszenie P.411367      z dn. 24.02.2015

Twórcy: Henryk FOIT, Agata SIWIEC, Wojciech FOIT
      Tytuł: „Sposób wyznaczania współczynników strat ciepła przenikania i na wentylację 
                 w celu określenia dla charakterystyki energetycznej istniejącego budynku 
                 mieszkalnego”

3.        Zgłoszenie P.412141      z dn. 27.04.2015

Twórcy: Joachim KOZIOŁ, Wiesław GAZDA, Barbara MENDECKA, Robert GŁADYSZ
      Tytuł: „Sprężarkowa maszyna ziębno-grzejna z bezdławieniowym systemem rozprężania 
                 czynnika obiegowego ”

4.        Zgłoszenie P.412626      z dn. 08.06.2015

Twórcy: Maria HURNIK
      Tytuł: „Indukcyjny regulator przepływu powietrza”

5.        Zgłoszenie P.412627      z dn. 08.06.2015

Twórcy: Wojciech ADAMCZYK, Ryszard BIAŁECKI, Paweł KOZOŁUB, Tadeusz KRUCZEK
      Tytuł: „Stanowisko i sposób do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej próbki 
                 materiału stałego o nieregularnym kształcie oraz materiału warstwy pokrycia 
                 ochronnego”

6.        Zgłoszenie P.413289      z dn. 27.07.2015

Twórcy: Wojciech ADAMCZYK, Ryszard BIAŁECKI, Tadeusz KRUCZEK
      Tytuł: „Sposób wyznaczania współczynnika przewodności cieplnej próbki materiału stałego
                 anizotropowego o dowolnym kształcie metodą równoczesnego wielokierunkowego 
                 pobudzenia cieplnego”

6.        Zgłoszenie P413413       z dn.03.08.2015

Twórcy: Łukasz BARTELA, Janusz KOTOWICZ
      Tytuł: „Sposób integracji instalacji magazynowania energii w postaci sprężonego 
                 powietrza z energetycznym blokiem parowym”

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

1.      Rejestracja Wp. 23092    z dn. 28.01.2015

Twórcy: Mariola JURECZKO, Paweł JURECZKO, Rafał SZYMKOWIAK
       Tytuł: „Kostka do kamer 3D”

2.      Zgłoszenie W.123750      z dn. 28.01.2015

Twórca: Mariola JURECZKO, Paweł JURECZKO, Rafał SZYMKOWIAK
      Tytuł: „Urządzenie do kamer 3D”

3.      Zgłoszenie P.411443       z dn. 02.03.2015

Twórca: Anna DOBRZAŃSKA-DANIKIEWICZ, Dawid CICHOCKI, Dariusz ŁUKOWIEC
      Tytuł: „Sposób wytwarzania i zastosowanie nanokompozytu składającego się z nanorurek 
                 węglowych i nanocząsteczek rodu”

4.      Zgłoszenie P.411486       z dn. 05.03.2015

Twórca: Anna DOBRZAŃSKA-DANIKIEWICZ, Weronika WOLANY, Dariusz ŁUKOWIEC,
                   Dawid CICHOCKI
       Tytuł: „Nowy typ nanokompozytów węglowo-metalowych i sposób ich wytwarzania”

5.      Zgłoszenie P.411487       z dn. 05.03.2015

Twórca: Anna DOBRZAŃSKA-DANIKIEWICZ, Dawid CICHOCKI, Dariusz ŁUKOWIEC,
                   Weronika WOLANY 
      Tytuł: "Sposób wytwarzania nanokompozytu węglowo-metalowego”

6.      Zgłoszenie P.411689       z dn. 23.03.2015

Twórca: Leszek DOBRZAŃSKI, Anna DOBRZAŃSKA-DANIKIEWICZ, Piotr MALARA,
                  Tomasz GAWEŁ, Lech DOBRZAŃSKI, Anna ACHTELIK
      Tytuł: „Kompozyt wykonany z użyciem komputerowo wspomaganych metod laserowych 
                 na implanty twarzoczaszki oraz sposób jego wytwarzania”

7.      Zgłoszenie P.411690       z dn. 23.03.2015

Twórca: Arkadiusz MĘŻYK, Tomasz CZAPLA, Olaf DUDEK, Wojciech KLEIN,
                   Edyta KRZYSTAŁA, Maciej STRĄCZYŃSKI, Maciej SMOLEŃ
       Tytuł: „Elektromechaniczny amortyzowany układ napinania gąsienicy pojazdu 
                  gąsienicowego”

8.      Zgłoszenie P.411691       z dn. 23.03.2015

Twórca: Arkadiusz MĘŻYK, Tomasz CZAPLA, Olaf DUDEK, Wojciech KLEIN,
                   Edyta KRZYSTAŁA, Maciej STRĄCZYŃSKI, Maciej SMOLEŃ
       Tytuł: „Układ napinania gąsienicy z opuszczaniem koła napinającego pojazdu 
                  gąsienicowego”

9.      Zgłoszenie P.411692       z dn. 23.03.2015

Twórca: Arkadiusz MĘŻYK, Tomasz CZAPLA, Olaf DUDEK, Wojciech KLEIN,
                   Edyta KRZYSTAŁA, Maciej STRĄCZYŃSKI, Maciej SMOLEŃ 
       Tytuł: "Mechaniczny układ opuszczania przedniej osi pojazdu realizujący obrót wahacza”

10.  Zgłoszenie P.411717       z dn. 23.03.2015

Twórca: Arkadiusz MĘŻYK, Tomasz CZAPLA, Olaf DUDEK, Wojciech KLEIN,
                   Edyta KRZYSTAŁA, Maciej STRĄCZYŃSKI, Maciej SMOLEŃ
      Tytuł: „Liniowy układ opuszczania przednich kół pojazdu gąsienicowego”

11.  Zgłoszenie P.411903       z dn. 07.04.2015

Twórca: Krzysztof JANERKA, Jan JEZIERSKI, Jan SZAJNAR, Marcin STAWARZ
      Tytuł: „Sposób i układ do pomiaru oporności właściwej materiałów węglowych”

12.  Zgłoszenie P.412132       z dn. 27.04.2015

Twórca: Jerzy KILARSKI, Andrzej STUDNICKI, Jan SZAJNAR, Marcin KONDRACKI,
                   Jacek SUCHOŃ
      Tytuł: „Staliwo chromowo-niklowo-molibdenowe odporne na korozję i ścieranie”

13.  Zgłoszenie P.412371       z dn. 18.05.2015

Twórca: Marcin CAŁEK, Marcin JANUSZKA, Wojciech MOCZULSKI
      Tytuł: „Układ montażu czujników zwłaszcza w typoszeregu robotów mobilnych”

14.  Zgłoszenie P.412372       z dn. 18.05.2015

Twórca: Wojciech MOCZULSKI, Marcin JANUSZKA, Wawrzyniec PANFIL,
                   Piotr PRZYSTAŁKA
       Tytuł: „Platforma transportowa do poruszania się po słupach o przekroju kołowym, 
                  zwłaszcza po wieżach elektrowni wiatrowych”

15.  ZgłoszenieP.412700        z dn. 12.06.2015

Twórca: Tomasz TANSKI, Wiktor MATYSIAK, Błażej TOMICZEK, Anna TOMICZEK,
                   Marcin BILEWICZ
      Tytuł: „Gradientowy materiał kompozytowy o osnowie polimerowej z fazą wzmacniającą 
               w postaci struktur węglowych, zwłaszcza do ekranowania fal elektromagnetycznych 
               oraz sposób jego wytwarzania”

16.  Zgłoszenie P.412710       z dn. 15.06.2015

Twórca: Damian JANICKI, Janusz ĆWIEK, Magdalena MACEK, Weronika WALICZEK
       Tytuł: „Sposób wytwarzania proszku z nanorurkami węglowymi do strumienia 
                 wprowadzania nanorurek węglowych do jeziora ciekłego metalu w spawalniczych
                 procesach stopowania powierzchniowego materiałów metalowych”

17.  Zgłoszenie P.412876       z dn. 26.06.2015

Twórca: Wojciech SKARKA, Ryszard SKOBERLA
      Tytuł: „Układ przeniesienia napędu z mechanizmem odzysku energii elektrycznej podczas 
                 hamowania”

18.  Zgłoszenie P.412877       z dn. 26.06.2015

Twórca: Wojciech MOCZULSKI, Marcin JANUSZKA, Wawrzyniec PANFIL,
                   Piotr PRZYSTAŁKA
       Tytuł: „Sposób i system diagnozowania elementów strukturalnych farmy wiatrowej”

19.  Zgłoszenie P.412913       z dn. 29.06.2015

Twórca: Wojciech CHOLEWA, Wojciech MOCZULSKI, Marcin JANUSZKA,
                   Wawrzyniec PANFIL, Piotr PRZYSTAŁKA, Mirosław TARGOSZ
      Tytuł: „Urządzenie do poruszania się po pionowych obiektach budowlanych, zwłaszcza 
                 chodnikach kominowych i zaporach wodnych”

20.  Zgłoszenie P.413853       z dn. 07.09.2015

Twórca: Leszek Adam DOBRZAŃSKI, Krzysztof LUKASZKOWICZ, Marek SZINDLER,
                   Aleksandra DRYGAŁĄ, Magdalena SZINDLER, Marzena PROKOPIUK VEL
                   PROKOPOWICZ
       Tytuł: "Barwnikowe ogniwo fotowoltaiczne"

                                          
21.  Zgłoszenie P.413968       z dn. 14.09.2015

Twórca: Leszek Adam DOBRZAŃSKI, Marek  SZINDLER, Mirosława PAWLYTA,
                   Magdalena SZINDLER, Błażej TOMICZEK
      Tytuł: „Sposób wytwarzania nanodrutów metali”

22.  Zgłoszenie P.414087       z dn. 21.09.2015

Twórca: Ryszard NOWOSIELSKI, Katarzyna CESARZ-ANDRACZKE, Piotr SAKIEWICZ,
                   Rafał BABILAS, Ginter NAWRAT
       Tytuł: „Bioresorbowalny stop na osnowie magnezu z dodatkiem metalu szlachetnego 
                  na implanty medyczne”

23.  Zgłoszenie P.414270       z dn. 05.10.2015

Twórca: Mateusz KRUPIŃSKI, Zbigniew RDZAWSKI, Beata KRUPIŃSKA, Jan SZAJNAR, 
                   Bernard CZOK
      Tytuł: „Zaprawa stanowiąca modyfikator zwłaszcza stopów cynku oraz nadeutektyczny 
                stop Zn-Al-Cu modyfikowany lantanem”

24.  Zgłoszenie P.414423       z dn. 19.10.2015

Twórca: Leszek DOBRZAŃSKI, Anna DOBRZAŃSKA-DANIKIEWICZ, Piotr MALARA,
                   Lech DOBRZAŃSKI, Anna ACHTELIK-FRANCZAK, Tomasz GAWEŁ
      Tytuł: „Implanto-skafold lub proteza elementów anatomicznych układu
                 stomatognatycznego oraz twarzoczaszki”

25.  Zgłoszenie P.414424       z dn. 19.10.2015

Twórca: Leszek DOBRZAŃSKI, Anna DOBRZAŃSKA-DANIKIEWICZ, Piotr MALARA,
                   Lech DOBRZAŃSKI, Anna ACHTELIK-FRANCZAK, Tomasz GAWEŁ
      Tytuł: „Implanto-skafold kostny”

26.  Zgłoszenie P.414544       z dn. 26.10.2015

Twórca: Jarosław BRODNY
      Tytuł: „Stojak podporowy o wstępnej podporności i sposób jego montażu”

Zgłoszenie wspólne z Wydziałem Organizacji i Zarządzania

27.  Zgłoszenie P.414518       z dn. 26.10.2015

Twórca: Damian JANICKI, Jacek GÓRKA
      Tytuł: „Sposób wytwarzania warstw wierzchnich z węglikiem wolframu na powierzchni 
                 stalowych pancerzy”

28.  Zgłoszenie P.414542       z dn. 26.10.2015

Twórca: Damian JANICKI, Jacek GÓRKA, Marcin ŻUK
      Tytuł: „Sposób wytwarzania warstw wierzchnich kompozytowych na powierzchni 
                 stalowych pancerzy”

29.  Zgłoszenie P.414721       z dn. 09.11.2015

Twórca: Damian JANICKI, Janusz ĆWIEK, Wojciech PAKIEŁA, Weronika WALICZEK
      Tytuł: „Sposób stopowania laserowego podłoża z aluminium i stopów aluminium 
                 nanorurkami węglowymi”

30.  Zgłoszenie P.414723       z dn. 09.11.2015

Twórca: Leszek DOBRZAŃSKI, Anna DOBRZAŃSKA-DANIKIEWICZ, Piotr MALARA,
                   Lech DOBRZAŃSKI, Anna ACHTELIK-FRANCZAK
      Tytuł: „Kompozyty biologiczno – inżynierskie dla medycyny regeneracyjnej”

31.  Zgłoszenie P.416521     z dn. 09.11.2015                                             
(w
ydzielone ze zgłoszenia P.404891 z dn.29.07.2013)

Twórca: Małgorzata MUZALEWSKA, Wojciech SKARKA
      Tytuł: „Egzoszkielet z układem odzysku energii”

32.  Zgłoszenie P.414748       z dn. 10.11.2015

Twórca: Damian JANICKI
      Tytuł: „Sposób napawania warstw wierzchnich kompozytowych na osnowie 
                metalicznej o wysokiej odporności erozyjnej”

33.  Rejestracja Wp.23960     z dn. 20.11.2015

Twórca: Arkadiusz MĘŻYK, Olaf DUDEK, Tomasz MACHOCZEK
      Tytuł: „Wysokoobciążalny małogabarytowy liniowy siłownik elektryczny”

34.  Zgłoszenie P.415302       z dn. 14.12.2015

Twórca: Tomasz TAŃSKI, Łukasz KRZEMIŃSKI, Justyna MAJEWSKA, Wiktor MATYSIAK,
                   Marek KREMZER, Marcin STASZUK
      Tytuł: „Sposób wytwarzania materiału kompozytowego o osnowie stopu aluminium 
                 w procesie infiltracji ciśnieniowej”

35.  Zgłoszenie EP15201391  z dn. 18.12.2015

Twórca: Wojciech CHOLEWA, Wojciech MOCZULSKI, Marcin JANUSZKA,
                   Wawrzyniec PANFIL, Piotr PRZYSTAŁKA, Mirosław TARGOSZ
      Tytuł:   „Urządzenie do poruszania się po pionowych obiektach budowlanych, zwłaszcza
                   chodnikach kominowych i zaporach wodnych”

36.  Zgłoszenie EP15201390  z dn. 18.12.2015

Twórca: Wojciech MOCZULSKI, Marcin JANUSZKA, Wawrzyniec PANFIL,
                   Piotr PRZYSTAŁKA
       Tytuł: „Sposób i system diagnozowania elementów strukturalnych farmy wiatrowej”

37.  Zgłoszenie EP15001249  z dn. 28.04.2015

Twórca: Wojciech MOCZULSKI, Marcin JANUSZKA, Wawrzyniec PANFIL,
                   Piotr PRZYSTAŁKA
      Tytuł: „Robot do inspekcji łopat elektrowni wiatrowej”

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

1.        Zgłoszenie P.414544      z dn. 26.10.2015

Twórca: Jarosław BRODNY
       Tytuł: „Stojak podporowy o wstępnej podporności i sposób jego montażu”

      Zgłoszenie wspólne z Wydziałem Mechaniczno-Technologicznym

WYDZIAŁ TRANSPORTU 

1.      Zgłoszenie P.415146       z dn. 07.12.2015

Twórca: Tadeusz OPASIAK, Bogusław ŁAZARZ, Grzegorz PERUŃ
      Tytuł: „Stanowisko laboratoryjne do badania charakterystyki dynamicznych sprzęgieł 
                 podatnych skrętnie”

INSTYTUT FIZYKI – CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

1.      Zgłoszenie P.412381       z dn. 18.05.2015

Twórca: Mirosława KĘPIŃSKA, Anna STARCZEWSKA, Piotr DUKA
     Tytuł: "Sposób wyznaczania dyspersyjnej zależności współczynnika załamania nanokul
                budujących opale"  

JEDNOSTKI POZAWYDZIAŁOWE

CENTRUM BIOTECHNOLOGII

1.        Zgłoszenie P.411232      z dn. 10.02.2015

Twórca: Jolanta TUREK-SZYTOW, Dorota MARCIOCHA, Korneliusz MIKSCH,
                   Barbara WALAWSKA
      Tytuł: „Sposób biosymulacji aktywności podłoża stałego nadtlenku wapnia zwłaszcza
                 w procesach technologicznych”

Współuprawnieni: Politechnika Śląska, Gliwice
                                 Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
z2015