Formy wsparcia Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego

  • „Granty na granty- promocja jakości III”

Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora lub lidera pakietu pracy w planowanym projekcie. 

W ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe do 30 000 zł na działania związane z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot, w tym na refundację poniesionych kosztów lub wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego.

Więcej informacji na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/granty-na-granty-promocja-jakosci-iii/

  • Projekty międzynarodowe współfinansowane - MNiSzW

projekty międzynarodowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi.

Finansowanie kosztów zadań realizowanych przez wnioskodawcę w projekcie międzynarodowym współfinansowanym ze środków finansowych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą nie może być większe niż 90 % kosztów ponoszonych na ten cel przez wnioskodawcę ze środków krajowych.

Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Więcej informacji na stronie http://www.bip.nauka.gov.pl/projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane/

  • „Premia na horyzoncie 2”

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020, programu Euratom i innych schematów KE.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów w ramach programu ramowego Horyzont 2020 (z wyłączeniem Teaming), programu Euratom i  innych schematów KE (np. KIC).
Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych jest podpisanie umowy na realizację projektu przed dniem złożenia wniosku.

 Środki finansowe na dodatki do wynagrodzeń, przyznaje się w wysokości stanowiącej równowartość w złotych:

   1)  20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 000 000 euro,

   2)  25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 000 000 euro

– oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.

Więcej informacji na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/przedsiewziecie-premia-na-horyzoncie-2/

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dofinansowanie MNiSW