Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 >
25 marca 2020
Zajęcia w trybie zdalnym – co powinieneś wiedzieć | Distance learning - what you should know

Od 16 marca część zajęć i wykładów na Politechnice Śląskiej odbywa się w trybie zdalnym. Listy przedmiotów prowadzonych w tej formule znajdują się na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.
 
Rozwiązanie to zostało wprowadzone z uwagi na zagrożenie epidemiczne COVID-19, w wyniku którego do odwołania zawieszono wykłady, zajęcia i konsultacje dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.

Podstawowe kwestie organizacyjne prowadzenia zajęć na odległość na Politechnice Śląskiej określa „Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia zasad realizacji wykładów i innych zajęć na Politechnice Śląskiej w sytuacjach kryzysowych, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2”.

Zasady te dostosowano do specyfiki zajęć, w zależności od tego, czy dotyczą wykładów, ćwiczeń, zajęć projektowych, lektoratów, zajęć laboratoryjnych, wychowania fizycznego czy seminariów.
 
WYKŁADY | ĆWICZENIA | SEMINARIA
Udostępnione przez prowadzącego w formie elektronicznej materiały dydaktyczne będą zabezpieczone poprzez konieczność podania nazwy użytkownika i hasła, a więc tym samym wymagają zalogowania się na Platformę Zdalnej Edukacji.

Weryfikacja i ocena efektów kształcenia będą różnić się w zależności od formy zajęć:
a) W przypadku wykładów w mocy pozostają ustalenia określone w karcie przedmiotu. Jednocześnie istnieje możliwość przystosowania formy zaliczenia wykładu do zdalnych warunków pracy – wymaga to jednak uprzedniego uzgodnienia ze starostą grupy studenckiej oraz zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej dyrektora Kolegium Studiów.
b) Prowadzący ćwiczenia, zajęcia projektowe i lektoraty ustalają ze swoimi studentami sposób weryfikacji oraz oceny efektów cząstkowych. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie ustaleń zawartych w karcie przedmiotu podlega archiwizacji przez prowadzącego.
c) Decyzja o formie prowadzenia seminariów oraz dokumentowania efektów kształcenia podejmowana jest drogą wspólnych uzgodnień prowadzącego zajęcia i prowadzącego przedmiot.

ZAJĘCIA LABORATORYJNE
W okresie obowiązywania zarządzenia rektora zajęcia laboratoryjne, które nie mogą być realizowane w trybie zdalnym, zostają zawieszone. Niezrealizowany wymiar zajęć laboratoryjnych podlega obligatoryjnej realizacji w celu uzyskania wymaganych efektów uczenia się określonych dla tych zajęć w planie studiów i karcie przedmiotu, nie
później jednak niż do dnia zakończenia semestru.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
W okresie obowiązywania zarządzenia rektora zajęcia z wychowania fizycznego zostają zawieszone. Po zakończeniu okresu obowiązywania zarządzenia rektora zajęcia z wychowania fizycznego podlegają obligatoryjnej realizacji w celu uzyskania wymaganych efektów uczenia się określonych dla tych zajęć w planie studiów i karcie przedmiotu.

PRAKTYKI ZAWODOWE
W obecnej sytuacji, jeśli nie ma możliwości odbycia planowanej praktyki można (po uzyskaniu zgody pełnomocnika rektora ds. studenckich oraz kierunkowego opiekuna praktyk) uzyskać wskazanie innego terminu jej realizacji. W przypadku tzw. praktyki dyplomowej, która nie może zostać opóźniona, pełnomocnik rektora ds. studenckich oraz kierunkowy opiekun praktyk mogą zaproponować inny sposób zaliczenia tej formy aktywności.

ZALICZENIA I EGZAMINY (także dyplomowe)
Egzaminy podsumowujące rezultaty kształcenia w ramach poszczególnych przedmiotów mogą być przeprowadzane z użyciem technologii informatycznych; w przypadku egzaminów dyplomowych aż do odwołania obowiązuje wyłącznie taka forma. Należy jednak zaznaczyć, że realizacja egzaminów w sposób zdalny pociąga za sobą konieczność ich kontroli, rejestracji, a także identyfikacji tożsamości studentów do nich podchodzących. Podczas egzaminów dyplomowych użytkowane będzie oprogramowanie umożliwiające zachowanie synchronicznej interakcji między dyplomowanym a komisją.
Terminy zaliczeń i egzaminów w imieniu studentów konsultuje starosta roku. Terminy te są zależne od szybkości realizacji materiału – egzaminy mogą nastąpić w dowolnym czasie w trakcie semestru. Szczegółowe informacje będą podawane na stronach poszczególnych wydziałów.
Przypominamy, że do zaliczenia zajęć jest wymagana aktywność na Platformie Zdalnej Edukacji. Należy traktować ją jako formę studiowania równą tradycyjnym sposobom kształcenia.


WAŻNE! Posiadanie konta na Platformie Zdalnej Edukacji i korzystanie z niego jest warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia zajęć.
Listy przedmiotów prowadzonych przez poszczególne wydziały w trybie zdalnym znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów.


PLATFORMA ZDALNEJ EDUKACJI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
Zajęcia te są prowadzone na Politechnice Śląskiej za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji. Listy przedmiotów odbywających się w trybie zdalnym są publikowane na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów. Posiadanie konta na Platformie i korzystanie z niego jest warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia zajęć.

Operatorem i administratorem Platformy Zdalnej Edukacji, za pomocą której odbywa się kształcenie w tzw. trybie na odległość, jest Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej. Centrum udostępnia dedykowany system informatyczny, przeznaczony do wspomagania oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dla prowadzących zajęcia został przygotowany do dyspozycji specjalny szablon do tworzenia materiałów edukacyjnych oraz oprogramowanie do samodzielnego tworzenia materiałów dydaktycznych i edukacyjnych, wykorzystywanych w kształceniu zdalnym. 

Zarówno studenci, jak i prowadzący zajęcia mogą skorzystać również z działań pomocniczych Centrum Zdalnej Edukacji, należą do nich:
- wsparcie techniczne i szkolenia  w zakresie zdalnej edukacji,
- popularyzacja nowoczesnych metod kształcenia na odległość,
- obsługa systemu  HelpDesk  dostarczającego pomoc oraz wsparcie techniczne dla użytkowników Platformy Zdalnej Edukacji.

Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby organizacja zajęć zdalnych przebiegała sprawnie. Prowadzony jest monitoring sposobu działania systemu, tak aby przekaz informacji był poprawny i zachodził bez zakłóceń.
 
----------------------------------------------------------------
Due to the COVID-19 epidemic threat, lectures, classes and consultations for undergraduate students, doctoral and graduate students as well as other forms of education, excluding classes which are conducted online, are suspended until further notice. From 16 March, some classes and lectures at the Silesian University of Technology take place over the Internet. Preparations are underway to launch distance learning in other subjects.
 
The basic organizational issues of conducting online classes at a distance are set out in the “Rector’s Resolution on the introduction of rules for the implementation of lectures and other classes at the Silesian University of Technology in crisis situations related to preventing the spread of SARS-CoV-2 virus.
 
The rules have been adapted to the specific character of classes such as: lectures, workshops, project classes, language classes, laboratory classes, physical education or seminars.
 
LECTURES | WORKSHOPS | SEMINARS
The didactic materials provided by a teacher in an electronic form will be secured. A username and a password need to be provided. It requires logging into the Distance Learning Platform.
 
Verification and assessment of learning outcomes will vary depending on the type of classes:
a) As far as lectures are concerned, all arrangements set out in the subject card remain in force. It is possible to adapt the method of getting a lecture completion test to remote work conditions - however this requires prior arrangement with a representative of a student group and informing the director of the College of Studies via email.
b) Teachers conducting workshops, project and language classes agree with their students how to verify and evaluate partial learning effects. Documentation confirming compliance with the arrangements contained in the subject card is stored by a teacher.
c) The decision on the form of conducting seminars and on the way the learning outcomes are documented is made by  mutual arrangements between a teacher conducting classes and a teacher conducting a subject. 

LABORATORIES | PHYSICAL EDUCATION
Workshops taking place in laboratories as well as physical education classes are suspended for the duration of the Resolution (until further notice). They are obligatory to be made up for after the traditional way of studying is restored. The deadline for the completion of laboratory classes falls on the last day of the semester (thus the time to make up for missed classes cannot exceed this date).

APPRENTICESHIPS
In the current situation, if it is not possible to complete the planned apprenticeship, you can obtain another deadline for its completion (having obtained the consent of the Rector's Plenipotentiary for Student Affairs and the consent of the apprenticeship supervisor). In the case of the diploma apprenticeship, which cannot be delayed, the Rector's Plenipotentiary for Student Affairs and the apprenticeship supervisor may suggest another way of completing this form of activity.

COURSE COMPLETION TESTS I EXAMINATIONS (including diploma examinations)

Examinations summarizing the learning outcomes of individual subjects can be conducted using IT technologies; in the case of diploma examinations this is the only form which applies until further notice. However, it needs to be stressed that examinations carried out in a remote way causes the need to control them, register and check students’ identity. During diploma examinations, software will be used to maintain synchronous interaction between the Graduate and the Committee.

On behalf of students dates of course completion tests and examinations are agreed by the representative of every student group.  These dates depend on the pace of material implementation - examinations can take place at any time during the semester. Detailed information will be provided on individual faculty websites.

We remind you that you need to be active on the Distance Learning Platform to successfully complete the course. It should be treated as a form of study equal to traditional methods of education.

DISTANCE LEARNING PLATFORM OF THE SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

These classes are conducted at the Silesian University of Technology via Distance Learning Platform. Lists of subjects conducted remotely are published on every faculty website. In order to successfully compete the course, it is a prerequisite to have an e-learning account on the Platform and to use it.

The Distance Learning Centre of the Silesian University of Technology is the operator and the administrator of the Distance Learning Platform, through which the education in the so-called distance mode is conducted. The Centre provides a dedicated IT system designed to support and conduct classes using distance learning methods and techniques. For the lecturers a dedicated template for preparing educational materials and a dedicated software for preparing didactic and educational materials used in distance learning have been prepared.


Both students and teachers may use support offered by the Distance Learning  Centre, including:
- technical support and training in distance learning,
- popularizing modern methods of distance learning,
- use of the HelpDesk system providing help and technical support for users of the Distance Learning Platform.


The University makes every effort to ensure that arranging distance learning runs smoothly. Monitoring of the system operation is carried out to ensure that the information transfer is correct and uninterrupted.

Wiadomość utworzona: 17 marca 2020 12:08, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 25 marca 2020 12:35, wykonana przez: Aleksandra Wojaczek
<sierpień 2022>
PnWtŚrCzPtSoN
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Aktualności Uczelniane