STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej zostało założone w 1956 roku, posiada swój Statut oraz odznakę. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna. Członkowie są wychowankami Politechniki Śląskiej oraz osobami wspierającymi fizycznie lub prawnie. Członków łączy wspólny cel określony przez Statut Stowarzyszenia. Jest nim organizowanie kontaktów oraz podtrzymywanie więzi koleżeńskiej w celu ugruntowania tradycji akademickich, etyki zawodowej, wymiany doświadczeń oraz współdziałaniu na rzecz rozwoju Politechniki Śląskiej. Pragniemy, aby w ko-leżeńskiej, życzliwej atmosferze, rozwijać stałą opiekę i pomoc Absolwentom w adaptacji zawodowej i rozwiązywaniu problemów naukowo-technicznych i ekonomiczno-organizacyjnych przy uwzględnieniu aktualnych przemian w kraju. Czynnie uczestniczymy w utrwalaniu historii i tradycji naszej Alma Mater.
Aktualnie w ramach Stowarzyszenia działają następujące Oddziały i Koła:

 Oddziały

 1.      Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 2.      Wydziału Budownictwa
 3.     Centrum Kształcenia Inżynierów
 4.     Wydziału Elektrycznego
 5.     Wydziału Górnictwa i Geologii
 6.     Wydziału Matematyczno-Fizycznego i Wydziału Matematyki Stosowanej
 7.     Wydziału Mechaniczno- Energetycznego
 8.    Wydziału Mechanicznego Technologicznego
 9.    Wydziału Organizacji i Zarządzania
 10.   Wydziału Transportu
 11.   Turystyki
 12.   Wydawnictw i Publikacji
 13.   Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 14.  Wydziału Chemicznego Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Chemicznego

  

Ostatnie dwa Oddziały posiadają osobną rejestrację w KRS, a tym samym własną osobowość prawną. Stąd współpraca Zarządu Głównego tymi Oddziałami odbywa się na innych zasadach niż z pozostałymi.

Koła:

 1. Materiałów Polimerowych i metalowych
 2. Odlewników
 3. Inżynierii Materiałowej

Wszystkie w ramach Oddziału Wydziału Mechanicznego Technologicznego

 

Obecnie prowadzone są działania związane z utworzeniem Oddziałów: Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydziału Architektury.

 

            Działalność Stowarzyszenia skupia się wokół kilku podstawowych kierunków, z których najważniejszymi są:

1. Współpraca z absolwentami Politechniki.

Absolwenci są dla Uczelni jej podstawowym „produktem” a za razem jej podstawową „wizytówka”. Ich sukcesy w pracy zawodowej i pozycja zajmowana w miejscach pracy po skończeniu studiów wpływają na wizerunek naszej Politechniki i stwarzają większe możliwości znalezienia pracy dla kończących studia ich młodszych kolegów. Działania w tym kierunku przebiegają w Oddziałach to one wykonują podstawową powinność Stowarzyszenia: działania wśród i dla absolwentów. Mają one charakter zawodowo-naukowy oraz koleżeński.

W pierwszym przypadku są to seminaria naukowo-techniczne z udziałem pracowników politechniki i absolwentów pracujących w przemyśle, które często owocują wspólnym rozwiązywaniem problemów zawodowych w ich zakładach. 

W drugim są to spotkania rocznikowe absolwentów, zjazdy ogólne z okazji okrągłych rocznic powstania Wydziałów Politechniki. Coraz bardziej popularne jest „Odnowienie immatrykulacji” z okazji jej 50-tej rocznicy. W Oddziale Wydziału Mechaniczno-Energetycznego najbardziej zasłużonym absolwentom przyznaje się Medal im. Prof. Stanisława Ochęduszki, założyciela tego Wydziału. Dla realizacji współpracy z absolwentami w poszczególnych Oddziałach wydawane są spisy, tworzone elektroniczne bazy oraz biogramy absolwentów. Ułatwia to kontakty między absolwentami jak i między nimi.

Rolą Zarządu Głównego w tych  działaniach jest bieżąca współpraca z Oddziałami. Podstawową formą tej współpracy są plenarne zebrania Zarządu Głównego z udziałem Prezesów Oddziałów odbywające się regularnie dwa razy w roku. Na tych spotkaniach przedstawia się szczegółowe sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w poszczególnych okresach. Przedstawiciele Oddziałów składają sprawozdania ze swojej działalności i przedstawiają je publicznie. W ten sposób spotkania te stanowią płaszczyznę do wymiany doświadczeń. Jednocześnie stwarzają Oddziałom możliwość do poszerzenia swojej działalności o doświadczenia innych Oddziałów.

 

2. Podtrzymanie tradycji Politechniki Śląskiej

            Kolejnym ważnym kierunkiem naszej działalności jest pielęgnowanie historii i tradycji Uczelni. Szczególną rolę odgrywa działalność wydawnicza dotycząca historii poszczególnych Wydziałów Politechniki, wspomnień o profesorach szczególnie o tych którzy ją tworzyli, wspomnień absolwentów z okresu studiów oraz ich losów po skończeniu nauki. Takie pozycje wydawnicze ukazywały się poza Politechniką lub w poszczególnych Oddziałach Stowarzyszenia. Było to motywem do powołania w Stowarzyszeniu Oddziału Wydawnictw i Publikacji oraz Wydawnictwa BRATNIAK GLIWICKI. Po początkowej pomocy ze strony Rektora Politechniki mogliśmy finansować szereg pozycji powstałych w Oddziałach. Ponieważ były to pozycje niskonakładowe i pisane w ramach „pracy społecznej” zamykały się kwotami kilku tysięcy rocznie. Jednocześnie z naszej inicjatywy powstała przy Politechnice Komisja Historyczna, która przejęła Wydawnictwo BRATNIAK GLIWICKI. Miało to ułatwić pomoc Politechniki w finansowaniu wydawanych pozycji. Niestety Rektor zaprzestał dofinansowania. Mimo wszystko wydano kilkanaście pozycji głownie przez Oddziały Wydziałów Budownictwa, Elektrycznego, Górnictwa i Geologii oraz Mechanicznego-Energetycznego. W chwili obecnej sytuacja wydawnicza w Stowarzyszeniu wymaga szybkiego rozwiązania we współpracy z Rektorem Politechniki.

 

            3. Działalność Oddziału Turystyki

Udanym naszym pomysłem było powołanie Oddziału Turystyki. Kontynuuje on zapoczątkowaną od pierwszych latach istnienia Politechniki, tradycję uprawiania turystyki przez pracowników i studentów uczelni. W Politechnice zawsze istniała grupa zapaleńców, która uprawiała turystykę górską „niedzielną”; działalność ta była prowadzona i finansowana przez Dział Socjalny oraz Związek Zawodowy ZNP. Pozbawiona opieki formalnej grupa miłośników turystyki stała się grupą prywatnych osób kochających turystykę. W tej sytuacji zrodził się pomysł otoczenia jej patronatem przez Stowarzyszenie. Pomysł się sprawdził. Oddział Turystyki, organizujący imprezy turystyczne dla absolwentów, pracowników i sympatyków Politechniki Śląskiej, szybko uzyskał popularność i już w pierwszych latach organizował rocznie ponad 50 niedzielnych wycieczek w góry polskie, czeskie i słowackie. Ilość uczestników przekraczała 3500 osób w roku. Od paru lat działalność Oddziału rozszerzono o wycieczki zimowe na narty.

 

4. Współpraca z Władzami Uczelni

Ważnym kierunkiem naszej działalności jest współpraca z Władzami Uczelni i Wydziałów. W czasie kadencji odbyło się szereg spotkań z JM Rektorem Politechniki Śląskiej prof. Andrzejem Karbownikiem na których przedstawialiśmy aktualną działalność Stowarzyszenia i nasze zamierzenia. Spotkania zaowocowały przydzieleniem Stowarzyszeniu lokalu, z pełnym umeblowaniem i wyposażeniem, przeznaczonego na biuro Zarządu Głównego w budynku Centrum Kultury Studenckiej MROWISKO. Uzyskaliśmy pomieszczenie dla Oddziałów Turystyki oraz Wydziału Mechanicznego-Energetycznego  Prowadzono też zakończone sukcesem, choć trwał on krótko, rozmowy dotyczące dofinansowania przez Politechnikę działalności Oddziału Wydawnictw.

Zostaliśmy zaproszeni na posiedzenie Senatu Politechniki Śląskiej, na którym prezentowaliśmy członkom Senatu naszą działalność szczególnie w związku z zbliżającym się jubileuszem naszej Uczelni oraz przedstawili działalność i zamierzenia Oddziału Wydawnictw i Publikacji.

W naszych staraniach o powołanie lub reaktywację na kolejnych Wydziałach Oddziałów Stowarzyszenia korzystaliśmy z pomocy władz dziekańskich tych Wydziałów. Spotykaliśmy z ich strony zrozumienie i pomoc. Działalność organizacyjna skupiała się na stworzeniu warunków do powołania lub reaktywacji oddziałów Stowarzyszenia. Braliśmy udział w spotkaniach grup inicjatywnych z Władzami Wydziałów oraz w pierwszych walnych zebraniach nowych Oddziałów. Szczególną uwagę poświęciliśmy określeniu kierunków i zasad działania nowych Oddziałów Turystyki oraz Wydawnictw i Publikacji.

 

Główne kierunki działań Zarządu Głównego w bieżącej kadencji to:

·                          Zwiększenie współpracy z Władzami Uczelni poprzez:

 • organizację cyklicznych spotkań z władzami Uczelni w celu koordynacji działań
 • udział przedstawiciela Stowarzyszenia w najważniejszych wydarzeniach Uczelni,
 • współpraca z Komisją Historyczną Politechniki oraz z Wydawnictwem
 •     BRATNIAK GLIWICKI,
 • współudział w organizowanej przez Uczelnie akcji ABSOLWENT
 • udział przedstawicieli Stowarzyszenia w wydziałowych uroczystościach
 •    wręczania dyplomów ukończenia studiów,
 • kreowanie tradycji akademickich poprzez uroczyste obchodzenie 50-lecia
 •     immatrykulacji dla absolwentów Politechniki Śląskiej,
 • zamieszczanie informacji o działaniach Stowarzyszenia w Biuletynie Politechniki.

·                          Utworzenie Oddziałów Stowarzyszenia na Wydziałach Architektury oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki.

·                          Nawiązanie bliższej współpracy ze Stowarzyszeniami Wychowanków pobliskich Uczelni.

·                          Podjęcie starań w celu znalezienia źródeł finansowania BRATNIAKA GLIWICKIGO.

·                          Spowodowanie większego zaangażowania Oddziałów w przygotowanie nowych pozycji wydawniczych.

·                          Określenie zasad współpracy Zarządu Głównego z Oddziałami posiadającymi osobowość prawną.

·                          Wprowadzenie, przyjętych przez Walny Zjazd, zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu Głównego
Lech DOBROWOLSKI

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O nas