STATUT STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów w dniu 08 grudnia 2000 r.
z poprawkami
wniesionymi przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w dniu 07 grudnia 2001 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. "Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej" zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją społeczną o charakterze naukowo technicznym i koleżeńskim.

§ 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych miasto Gliwice.

§ 3. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§ 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym charakterze działania.

§ 5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II

Cele i środki działania Stowarzyszenia

§ 6. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Skupienie w ramach Stowarzyszenia wychowanków Politechniki Śląskiej dla utrzymywania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej, pielęgnowania tradycji zawodu oraz zasad etyki zawodowej.
 2. Organizowanie pomocy naukowo-technicznej i samokształceniowej dla członków.
 3. Utrzymywanie łączności z Politechniką Śląską i współpraca dla dalszego jej rozwoju, w szczególności poprzez poszerzanie kontaktów wychowanków z Uczelnią, macierzystymi Wydziałami i Instytutami.
 4. Rozwój różnych form opieki nad najmłodszymi absolwentami Politechniki Śląskiej rozpoczynającymi pracę zawodową, głównie poprzez Koła Stowarzyszenia.
 5. Organizowanie opieki i pomocy materialnej dla członków oraz rodzin po zmarłych członkach Stowarzyszenia.
§ 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Prowadzenie stałej współpracy z Władzami Uczelni.
 2. Wymianę informacji o działalności Uczelni, Wydziałów, Instytutów i Katedr oraz przemysłu, osiągnięciach technicznych, naukowych i zawodowych absolwentów i pracowników naukowych Uczelni.
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze nauki i techniki.
 4. Informowanie o kształceniu podyplomowym i doktoranckim oraz o uruchamianiu nowych specjalności.
 5. Informowanie wychowanków o działalności Stowarzyszenia.
 6. Organizowanie odpłatnych kursów, szkoleń i specjalistycznego dokształcania oraz populary-zację wiedzy, nie będących w kolizji z podstawową działalnością naukową i dydaktyczną Poli-techniki Śląskiej.
 7. Współudział w organizowaniu konferencji i seminariów naukowych z jednostkami nauko-wymi Politechniki Śląskiej.
 8. Organizowanie Zjazdów Wychowanków Politechniki Śląskiej.
 9. Wymianę doświadczeń zawodowych między Uczelnią a przemysłem oraz między poszcze-gólnymi działami przemysłu.
 10. Współpracę z instytucjami i osobami mogącymi się przyczynić do rozwoju Stowarzyszenia.
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją zadań określonych w punkcie 7.
 12. Przedkładanie Władzom wniosków i projektów zmierzających do usprawnienia dydaktyki i współpracy nauki z przemysłem.
 13. Organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych w celu zapoznawania się z osiągnię-ciami nauki i przemysłu.
 14. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze działania.
Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 9. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynno-ści prawnych i jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach lub podniosła swoje kwalifi-kacje naukowo-techniczne w tej uczelni.

§ 10. Członków zwyczajnych przyjmują właściwe Zarządy Oddziałów na podstawie pisemnych deklaracji kandydatów.

§ 11. Członek zwyczajny ma prawo do:

1/ brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
2/ czynnego i biernego prawa wyborczego do .Władz Stowarzyszenia,
3/ udziału w zjazdach, konferencjach, zebraniach, kursach, odczytach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4/ występowania do Władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami,
5/ korzystanie z wszelkich istniejących urządzeń i pomocy Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
6/ odwoływania się w sprawach członkowskich i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego do Władz Stowarzyszenia,
7/ udziału w życiu towarzyskim (rozrywkowym, kulturalnym) organizowanym przez Stowarzyszenie,
8/ posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznak Stowarzyszenia.

§ 12. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1/ przestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów oraz uchwał Władz Stowarzyszenia,
2/ przestrzeganie norm współżycia koleżeńskiego, społecznego i etycznego,
3/ dbanie o dobro Stowarzyszenia i branie czynnego udziału w jego pracach,
4/ opłacanie składek członkowskich.

§ 13. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głów-nego lub Walne Zebranie Oddziału na wniosek Zarządu Oddziału osobom szczególnie zasłużo-nym dla Stowarzyszenia, dla rozwoju nauki lub przemysłu.

§ 14. Członkom honorowym przysługują prawa członków zwyczajnych.

§ 15. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia Stowa- rzyszenia zadeklaruje stałą składkę członkowską, określoną darowiznę lub pomoc na cele Stowarzyszenia i wyrazi chęć przynależności do Stowarzyszenia.

§ 16. Członków wspierających przyjmują Zarządy Oddziałów oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 17. Członkom wspierającym przysługują prawa członków zwyczajnych, z wyłączeniem czyn-nego i biernego prawa wyborczego.

§ 18. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z powodu:

1/ śmierci,
2/ dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi,
3/ skreślenia przez Zarząd Oddziału,
4/ prawomocnego wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego bądź pozbawienia praw obywatelskich i honorowych wyrokiem sądu powszechnego.

§ 19. Utrata godności członka honorowego następuje w wyniku uchwały Walnego Zjazdu Dele-gatów lub Walnego Zebrania Oddziału.

§ 20. Członkostwo wspierające ustaje w razie:

1/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału,
2/ niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań,
3/ utraty osobowości prawnej.

Rozdział IV

Władze naczelne Stowarzyszenia

§ 21.

 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

  1/ Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia,
  2/ Zarząd Główny Stowarzyszenia,
  3/ Główna Komisja Rewizyjna,
  4/ Sąd Koleżeński.
   

 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
§ 22. Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 23. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd co cztery lata, najpóźniej w miesiącu kwietniu.

§ 24.

 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany na mocy uchwały Zarządu Głównego z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, bądź na żądanie przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów powinien się odbyć w ciągu 6 tygodni od daty podję-cia uchwały lub zgłoszenia żądania, a jego porządek obrad powinien obejmować sprawy wska-zane przez wnioskujących zwołanie Zjazdu.
§ 25. Walne Zjazdy delegatów zwołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia listami poleconymi za-wierającymi termin i porządek obrad, wysyłanymi do wszystkich delegatów i Zarządów Oddzia-łów, przynajmniej na miesiąc przed terminem Zjazdu.

§ 26. W Walnym Zjeździe biorą udział:

1/ z głosem stanowiącym - delegaci wybrani na cztery lata na Walnych Zebraniach Oddziałów według ordynacji ustalanej przez Walny Zjazd Delegatów, członkowie Prezydium Zarządu Głównego i Prezydiów Zarządów Oddziałów,
2/ z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający, pozostali członkowie ustępujących władz naczelnych i Oddziałów oraz przewodniczący komisji, którzy nie zostali wybrani na dele-gatów, a także osoby zaproszone.

§ 27.

 1. Walny Zjazd Delegatów zwołany w pierwszym terminie jest prawomocny przy obecno-ści co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów, a uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. Walny Zjazd zwołany w drugim terminie jest prawomocny bez względu na liczbę obecnych delegatów.
§ 28. Walnemu Zjazdowi Delegatów przewodniczy wybrany każdorazowo przewodniczący, który powołuje Prezydium Zjazdu.

§ 29. Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:

1/ uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2/ wybór Zarządu Głównego,
3/ wybór Komisji Rewizyjnej,
4/ wybór Sądu Koleżeńskiego,
5/ nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego,
6/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
7/ ustalanie wysokości wpisowego oraz podział składek członkowskich między Zarządy: Główny i Oddziałowe,
8/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komi-sji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
9/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
10/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia,
11/ uchwalanie ordynacji wyborczej,
12/ podejmowanie uchwał w innych sprawach nie uregulowanych Statutem, wymagających decyzji Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia.

§ 30.

 1. W skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia wchodzą: członkowie wybrani przez Walny Zjazd Delegatów w ilości ustalonej przez ten Zjazd oraz z urzędu - prezesi Zarządów Oddziałów.
 2. Zarząd Główny wyłania ze swego grona Prezesa, wiceprezesów Zarządu, sekretarza oraz skarbnika, którzy stanowią Prezydium Zarządu Głównego.
§ 31. Do zadań Zarządu Głównego należy:

1/ kierowanie pracami Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zjazdami Delegatów,
2/ realizowanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów i zadań statutowych Stowarzyszenia,
3/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
4/ powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Stowarzyszenia oraz komisji problemowych stałych lub okresowych,
5/ uchwalanie planów działania, budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
6/ przyjmowanie oraz zatwierdzanie rocznych planów pracy Oddziałów,
7/ uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
8/ zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
9/ przygotowanie projektu ordynacji wyborczej,
10/ zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna ze Statutem oraz powoływanie Zarządów Tymczasowych, które pełnią swe funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu przez najbliższe Walne Zebranie Oddziału,
11/ przyjmowanie członków wspierających i nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
12/ uchwalanie form współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze działania.

§ 32.

 1. Zebrania Zarządu Głównego powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.
 2. Zebrania zwoływane są przez Prezydium Zarządu, a jego uchwały są ważne przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
 3. O zebraniach Zarządu Głównego należy zawiadamiać każdorazowo przewodniczącego Głów-nej Komisji Rewizyjnej.
§ 33.
 1. Prezydium Zarządu Głównego odbywa swe posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
 2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego są ważne przy obecności co najmniej 1 liczby członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
 3. Prezydium Zarządu Głównego kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, realizuje uchwa-ły i wytyczne Walnego Zjazdu Delegatów w ramach nie zastrzeżonych dla Zarządu Głównego oraz uchwały zarządu Głównego.
 4. Kontroluje działalność Zarządów Oddziałów.
§ 34. Główna Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad dzia-łalnością Stowarzyszenia.

§ 35. Główna Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i czterech członków wybranych przez Walny Zjazd Delegatów.

§ 36. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2/ zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium wniosków i uwag dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3/ składanie na Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia sprawozdań ze swej działalności oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia,
4/ sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych Oddziałów,
5/ przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany do brania udziału w zebraniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.

§ 37. Sąd Koleżeński jest organem Stowarzyszenia powołanym do rozpatrywania i rozstrzygania sporów wynikłych między jego członkami, a także do rozpatrywania zarzutów o charakterze honorowym oraz spraw członków Stowarzyszenia w razie nieetycznego ich postępowania.

§ 38.

 1. Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego i czterech członków.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą piastować żadnych funkcji w innych władzach Stowarzyszenia z wyjątkiem mandatów delegatów na Walny Zjazd Delegatów.
§ 39. Sprawę do Sadu Koleżeńskiego mogą wnieść:

1/ każdy członek Stowarzyszenia,
2/ każdy organ Stowarzyszenia.

§ 40. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzech osób. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego składu orzekającego.

§ 41. Sąd Koleżeński ma prawo wymierzania następujących kar:

1/ upomnienia,
2/ nagany,
3/ zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do dwóch lat,
4/ wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 42. Sąd Koleżeński orzeka kierując się zasadami etyki oraz zasadami współżycia społecznego.

§ 43. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego mogą być zaskarżone do Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia.

§ 44. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wykonują odpowiednie władze Stowarzyszenia.

§ 45. Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia.

Rozdział V

Oddziały Stowarzyszenia

§ 46. Oddziały Stowarzyszenia działają przy poszczególnych Wydziałach /Instytutach na prawach Wydziału/ Politechniki Śląskiej.

§ 47.

 1. Władzami Oddziału są:

  1/ Walne Zebranie Oddziału,
  2/ Zarząd Oddziału,
  3/ Komisja Rewizyjna Oddziału.
   

 2. Kadencja Władz Oddziału trwa cztery lata.
§ 48. Przepisy § § 22 - 25 stosuje się odpowiednio, z tym, że nadzwyczajne Walne Zebranie Od-działu może być zwołane na mocy uchwały Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, bądź na żądanie co najmniej połowy ogólnej liczby członków Oddziału.

§ 49.

 1. W walnym Zebraniu Oddziału zwyczajnym jak i nadzwyczajnym biorą udział:

  1/ z głosem stanowiącym - wszyscy członkowie Oddziału,
  2/ z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz inne zaproszone osoby.
   

 2. Walne Zebranie Oddziału zwołane w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Oddziału.
 3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków Oddziału obecnych na sali obrad.
§ 50. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

1/ wybór Zarządu Oddziału,
2/ wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3/ wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia,
4/ nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Oddziału,
5/ przyjmowanie, rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdań z działalności Oddziału,
6/ podejmowanie uchwał wynikających ze statutowego zakresu działania Oddziału, uchwalanie wniosków do przedłożenia Walnemu Zjazdowi Delegatów na obrady oraz ustalanie wysokości składki,
7/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 51.

 1. W skład Zarządu Oddziału wchodzą członkowie wybrani przez Walne Zebranie Oddziału w ilości ustalonej przez to Zebranie.
 2. Zarząd Oddziału wyłania ze swego grona Prezesa, wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika, którzy stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.
§ 52. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1/ realizacja uchwał władz naczelnych Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Oddziału,
2/ realizacja celów i środków działania Stowarzyszenia określonych w §6 i §7,
3/ powoływanie i rozwiązywanie kół, ustalanie regulaminów ich działania oraz nadzorowanie działalności kół,
4/ powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5/ uchwalanie rocznych planów pracy oraz budżetu Oddziału,
6/ przygotowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności,
7/ przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
8/ zawieszanie w czynnościach Zarządów Kół, jeżeli ich działalność jest niezgodna ze Statutem oraz powoływanie Zarządów Tymczasowych, które pełnią swe funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu przez najbliższe Walne Zebranie Koła,
9/ zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
10/ reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
11/ przedkładanie Zarządowi Głównemu rocznych sprawozdań ze swej działalności oraz rocznych planów pracy.

§ 53.

 1. Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu Oddziału są ważne przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
 3. O zebraniach Zarządu Oddziału należy powiadamiać każdorazowo przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału.
§ 54.
 1. Prezydium Zarządu Oddziału odbywa swe posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
 2. Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału są ważne przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
 3. Prezydium Zarządu Oddziału kieruje bieżącą działalnością Oddziału, realizuje uchwały władz naczelnych Stowarzyszenia, Walnego Zebrania Oddziału oraz Zarządu Oddziału.
 4. Kontroluje działalność Kół Stowarzyszenia.
§ 55.
 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem powołanym do sprawowania kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i czterech członków.
§ 56. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1/ wykonywanie kontroli działalności Oddziału i Kół Stowarzyszenia,
2/ zgłaszanie Zarządowi Oddziału uwag i wniosków dotyczących działalności Oddziału i Kół,
3/ składanie Walnemu Zebraniu Oddziału sprawozdań ze swej działalności,
4/ występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
5/ udział przedstawiciela Komisji w zebraniach Zarządu i Prezydium Zarządu Oddziału.

Rozdział VI

Koła Stowarzyszenia

§ 57. Koło Stowarzyszenia jest komórka organizacyjną Stowarzyszenia, powołaną do bezpośred-niej realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.

§ 58.

 1. Koła Stowarzyszenia są powoływane przez Zarządy Oddziałów.
 2. Koła mogą być tworzone przy Instytutach Politechniki Śląskiej, przedsiębiorstwach państwo-wych i innych jednostkach organizacyjnych zatrudniających członków Stowarzyszenia.
§ 59. Członkowie Koła wybierają ze swego grona Zarząd Koła w składzie 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 60. Szczegółową organizację i zakres działania Kół określa regulamin uchwalany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Majątek, fundusze i rachunkowość Stowarzyszenia

§ 61. Stowarzyszenie może nabywać lub zbywać majątek, przyjmować darowizny i zapisy, zawierać umowy i zaciągać zobowiązania.

§ 62. Na majątek Stowarzyszenia składają się:

1/ nieruchomości,
2/ ruchomości,
3/ fundusze.

§ 63.

 1. Fundusz Stowarzyszenia dzieli się na fundusz Zarządu Głównego i fundusze Oddziałów Stowarzyszenia.
 2. Na fundusze Zarządu Głównego składają się:

  1/ część składek członkowskich, których podział między Zarządy: Główny i Oddziałowe ustala Walny Zjazd delegatów Stowarzyszenia,
  2/ subwencje i dotacje,
  3/ dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Zarządu Głównego,
  4/ dochody z innej działalności statutowej Zarządu Głównego.
   

 3. Na fundusze Zarządu Oddziału składają się:

  1/ wpisowe oraz część składek członkowskich ustalonych przez Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia,
  2/ subwencje i dotacje otrzymywane przez Zarząd Oddziału,
  3/ dochody z nieruchomości i ruchomości - będących w użytkowaniu Zarządu Oddziału,
  4/ dochody z innej działalności statutowej Oddziału.

§ 64. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów.

§ 65.

 1. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podpisują łącznie dwie osoby Prezes lub jeden z upoważnionych wiceprezesów oraz skarbnik odpowiednio Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału Stowarzyszenia.
 2. Wszelkie pisma i dokumenty Stowarzyszenia wychodzące na zewnątrz podpisują odpowiednio

  - Prezes (wiceprezes) oraz sekretarz.

Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 66. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów delegatów obecnych na sali obrad, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 67. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podjętej więk-szością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 68.

 1. W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walny Zjazd Delegatów powołuje Komisję Likwidacyjną oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
 2. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
Koniec

Statut zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach - Wydział X Gospodar-czy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 3282.

Gliwice, dnia 4 czerwca 2002

Kierownik Sekretariatu Sekcji
(podpis nieczytelny)

Pieczęć okrągła z godłem państwowym, o treści: "Sąd Rejonowy w Gliwicach * 15"

Koniec tekstu odpisu

hhvgvc

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Statut