KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI
  

Wykaz specjalności Katedry 
    | Specjalności kierunku "ZiIP" |    

  SPECJALNOŚĆ
  SYSTEMY INFORMATYCZNE 
  W TECHNOLOGIACH
PRZEMYSŁOWYCH               

 KIERUNEK STUDIÓW:  ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI w ZABRZU
 POZIOM STUDIÓW:  STUDIA II STOPNIA
 PROFIL STUDIÓW:  OGÓLNOAKADEMICKI
 FORMA STUDIÓW:  STACJONARNE

  

Od wielu lat możemy obserwować zmiany podejścia do sposobu patrzenia na przemysł i produkcję. Zmiany następują coraz szybciej: przejście od pierwszej do drugiej rewolucji przemysłowej zajęło ludzkości jeden wiek. Przejście od trzeciej rewolucji  przemysłowej (szerokiego wdrożenia automatyzacji produkcji) do widocznej obecnie czwartej rewolucji przemysłowej, określanej mianem „Przemysł 4.0” zajęło już tylko połowę tego czasu. Przemysł 4.0 oprócz zaawansowanej komunikacji, również pomiędzy maszynami, opiera się na rozbudowanych systemach zbierania danych, ich analizy, a na tej podstawie monitorowania stanu obecnego i modelowania stanów przyszłych: począwszy od pojedynczych maszyn, przez całe systemy produkcyjne, aż do złożonych systemów logistyki produkcji. Dalekosiężne w procesach produkcyjnych wpływają na zmianę roli człowieka w systemach produkcyjnych. Będzie musiał sprawnie korzystać z wielu systemów informacyjnych, ze zrozumieniem zarówno ich sposobu działania, ograniczeń jak i istoty przekazywanych komunikatów i treści. Będzie musiał również planować sposób łączenia informacji i wykorzystywania danych i informacji pochodzących z różnych systemów tak, żeby rozwiązywać pojawiające się problemy.

Specjalność SYSTEMY INFORMATYCZNE W TECHNOLOGIACH PRZEMYSŁOWYCH (SIwTP) kładzie nacisk na zrozumienie sposobów wykorzystania i istoty działania systemów informatycznych w różnych obszarach produkcji przemysłowej i usług, tak żeby niezależnie od konkretnie zastosowanego oprogramowania absolwent specjalności mógł łatwo przystosować się i podjąć sprawne działanie w miejscu pracy.  

 

   CO WIE I POTRAFI ABSOLWENT SPECJALNOŚCI SIwTP?

Specjalność SIwTP przygotowuje do pracy z różnymi systemami informatycznymi wspomagającymi działania w obszarach takich jak: projektowanie i konstruowanie urządzeń technicznych i systemów, monitorowanie i sterowanie procesami przemysłowymi, zarządzania jakością procesów produkcyjnych i usługowych. Przygotowani są także do zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie i korzystania z systemów doradczych i systemów informowania kierownictwa.

W trakcie studiów przekazywana jest ogólna wiedza inżynierska i zaawansowana wiedza o systemach informatycznych, gromadzeniu i przetwarzaniu danych, metodach i narzędziach symulacji komputerowej w systemach technicznych.

Absolwent specjalności SIwPP zdobywa wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • Ogólnej wiedzy inżynierskiej i menedżerskiej w obszarach:
  • Organizacji systemów produkcyjnych
  • Zintegrowanych systemów zarządzania
  • Prognozowania i symulacji w przedsiębiorstwie przemysłowym
  • Kontroli jakości w procesach produkcyjnych
  • Sterowania i monitorowania procesów produkcyjnych
  • Technologii materiałowych
  • Engineering workflow in industrial enterprise
  • Analizy systemowej w inżynierii produkcji
 •  Zaawansowanej wiedzy z nauk inżynieryjno-technicznych w obszarach:
  • Metod i narzędzi gromadzenia danych przemysłowych
  • Systemów modelowania 3D
  • Systemy klasy CMMs/EAM
  • Metod numerycznych w technologiach przemysłowych
  • Eksploracja i statystycznej analizy danych przemysłowych
  • Systemów GIS w technologiach przemysłowych
  • Systemów wspomagających zarządzanie jakością
  • Systemów doradczych w zastosowaniach przemysłowych
  • Systemów antropotechnicznych
  • Metod i narzędzi symulacji komputerowej w systemach technicznych
  • Sieci komputerowych w przedsiębiorstwie przemysłowym

Zajęcia w ramach specjalności Systemy Informatyczne w Technologiach Przemysłowych prowadzone są w nowoczesnych salach wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoriach.

 

 • Laboratoria modelowania, symulacji numerycznych oraz grafiki inżynierskiej

 • Laboratoria badania hałasu, ergonomii, inżynierii materiałowej i mechaniczne - oparte o systemy informatyczne i nowoczesne technologie przetwarzania danych

 • Drony, drukarki 3D, wirtualna i poszerzona rzeczywistość oraz wiele innych  nowoczesnych urządzeń i technik informatycznych

   

Podczas studiów na specjalności SIwTP można podejmować projekty z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, z którymi od lat prowadzona jest współpraca w zakresie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Dotyczy to w szczególności realizacji zajęć w formie Project Based Learning, a także realizacji prac dyplomowych.

 

W trakcie studiów na tej specjalności planowane są wyjazdy studyjne w przedsiębiorstwach produkcyjnych będących liderami we wdrażaniu systemów Informatycznych w technologiach przemysłowych oraz organizacji pracy  związanych z takimi koncepcjami, jak Przemysł 4.0, Internet Rzeczy czy Inteligentna Fabryka. Organizowane są także spotkania z przedstawicielami tych przedsiębiorstw oraz z przedstawicielami światowych koncernów informatycznych mających swoje filie w Polsce.

Spotkania te są dobrą okazją do rozmów na temat możliwości zatrudnienia oraz współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Dotyczy to w szczególności realizacji praktyk zawodowych oraz prac dyplomowych magisterskich.

W ramach studiów na specjalności SiwTP istnieje również możliwość realizacji własnych pomysłów naukowych, organizacyjnych i innych w kole Naukowym FanTech, działającym przy Katedrze Inżynierii Produkcji, która opiekuje się kierunkiem Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Zabrzu. 

 

   A CO PO STUDIACH?

W ramach specjalności absolwenci przygotowywani są do pełnienia funkcji kierowniczych oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej dotyczy wielu aspektów, m.in. technicznych, ekonomicznych i społecznych, a dla osób ambitnych naukowo stwarzają możliwości dalszej edukacji i pracy naukowej połączonej z wdrożeniami praktycznymi.

 

Absolwenci specjalności SIwTP będą przygotowani między innymi do pracy w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych
 • laboratoriach przemysłowych
 • biurach doradczych
 • biurach projektowych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • jednostkach certyfikujących
 • agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego
 • organizacjach międzynarodowych
 • centrach informatycznych i logistycznych
 • centrach usług wspólnych
 • sieciach internetowych i E-commerce
 • administracji lokalnej i centralnej
 • i wielu innych

  Absolwenci specjalności SIwTP  mogą znaleźć pracę na wielu stanowiskach, a zwłaszcza jako:

 • dyrektorzy i kierownicy ds. informatyzacji
 • pełnomocnicy i kontrolerzy systemów informatycznych w procesach produkcyjnych i usługowych,
 • informatycy, programiści
 • analitycy dużych zbiorów danych
 • audytorzy wewnętrzni lub zewnętrzni
 • specjaliści komputerowego sterowaniem procesami produkcyjnymi
 • specjaliści w laboratoriach przemysłowych w zakresie kontroli i kształtowania systemów informatycznych
 • instalatorzy, utrzymujący i serwisujący sieci i systemy informatyczne
 • i na wielu innych stanowiskach

 

   DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA SPECJALNOŚCI SIwTP?

 • Absolwenci łączący unikalną wiedzę i umiejętności integrujące zagadnienia techniczne, organizacyjne, ekonomiczne i społeczne dotyczące poszczególnych etapów cyklu procesu produkcyjnego mają zagwarantowaną konkurencyjną pozycję na rynku pracy,
 • Absolwenci skutecznie łączący kompetencje inżynierskie  i menedżerskie są poszukiwani na rynkach pracy w kraju i zagranicą, a także mają ciekawą i dobrze płatną pracę,
 • Przedsiębiorstwa poszukują i będą poszukiwać specjalistów i menedżerów w zakresie kompleksowego planowania, realizacji i zarządzania produkcją oraz utrzymania ruchu.

          

 

 

Aktualizacja: 28.04.2020 (KM)
 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
SIwTP