Najnowsze informacje na temat naboru na studia znajdziesz tutaj  https://www.polsl.pl/rd1-cos/coskandydat/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA:

W związku z przystąpieniem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej do Programu POWER 3.5 na wydziale, na kierunku Architektura, zostaną otwarte studia stacjonarne II stopnia w języku angielskimZasady naboru pozostają identyczne z zasadami obowiązującymi dla studiów prowadzonych w języku polskim.

 

NOTE:

In connection with the accession of the Silesian University of Technology Faculty of Architecture to the POWER 3.5 Program, at the Faculty, full-time second-cycle study (MSc) in English, in the field of Architecture, will be opened. The recruitment rules remain the same as those for the study taught in Polish.

Informacje dotyczące naboru na Wydział Architektury

Information about admission for the Faculty of Architecture

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące szczegółów procesu rekrutacji na kierunki prowadzone

na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

Below you will find information on the details of the recruitment process for the fields of study at the Faculty of Architecture, Silesian University of Technology.

  Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie SOREK będzie możliwa od dnia 06.05.2019 r. godz. 12:00

Obywatele polscy rekrutują się poprzez system SOREK. Obywatele innych krajów UE mogą rekrutować się przez system SOREK lub przez system DreamApply. Cudzoziemcy niebędący obywatelami krajów UE rekrutują się przez system DreamApply  

  Electronic registration of candidates in the SOREK system will be possible from 06/05/2019 at 12:00

Electronic registration of candidates in the DreamApply system will be possible from 06/05/2019 at 12:00

 

Polish citizens are recruited via the SOREK system. Citizens of other EU countries can be recruited via the SOREK system or the DreamApply system. Foreigners who are not citizens of EU countries are recruited via the DreamApply system only

Kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną

Contact with the Faculty Recruitment Commission

- zapytania w zakresie egzaminów wstępnych na Wydział Architektury należy składać wyłącznie drogą

e-mailową na adres email Komisji:

 

Architektura: AR-Rekrutacja@polsl.pl

Architektura Wnętrz: AW-Rekrutacja@polsl.pl

 

Odpowiedzi na takie zapytania będą udzielane również wyłącznie drogą e-mailową. Do kontaktu z Komisją i uzyskiwania informacji uprawniony jest tylko kandydat lub jego pełnomocnik (o ile został ustanowiony).

 

- inquiries regarding the entrance exams at the Faculty of Architecture should be submitted only by e-mail to the e-mail address of the Commission:

 

Architecture:  AR-Rekrutacja@polsl.pl

Interior Design:  AW-Rekrutacja@polsl.pl 

Answers to such inquiries will also be provided only by e-mail. Only the candidate or his legal representative (if any established) is authorized to contact the Commission and obtain information.

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

 Pobierz : PDF

GUIDEBOOK FOR CANDIDATES

Download : PDF

 

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI

znajdują się na stronie:  http://rekrutacja.polsl.pl

INFORMATION ABOUT RECRUITMENT

to be found on the website:  http://rekrutacja.polsl.pl

Terminarz rekrutacji na Wydział Architektury
dostępny jest bezpośrednio na stronie
Systemu Obsługi Rekrutacji Politechniki Śląskiej

 

https://rekrutacja.polsl.pl/harmonogram/

 

Schedule of recruitment at the Faculty of Architecture
is available directly on the website of the
Silesian University of Technology Recruitment System

 

https://rekrutacja.polsl.pl/harmonogram/

 

Nabór 2019/20

STUDIA 1. STOPNIA

 Recruitment 2019/20

BACHELOR DEGREE STUDIES

 

Architektura (po polsku ____________

Kandydaci na studia 1. stopnia na kierunek Architektura zobowiązani są zgłosić się w dniu egzaminu, 26 czerwca 2019 r. o godzinie 8:00, przed budynkiem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przy ul. Akademickiej 7.

Na egzamin należy przynieść z sobą

     dowód osobisty,

     potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,

     deskę rysunkową 50 x 70 cm,

     przybory do rysunku odręcznego (ołówki HB, B do 4B, kolorowe kredki, pastele, flamastry), gumki, nożyk modelarski lub nożyczki, skalówkę, cyrkiel, klej, taśmę klejącą przeźroczystą i pinezki.

 

FORMA EGZAMINU:

Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych polega na wykonaniu dwóch odrębnych zadań mających na celu zbadanie umiejętności:

    komponowania lub odtwarzania oraz prezentacji form przestrzennych,

    twórczego rozwiązywania prostych zadań architektoniczno-urbanistycznyc

 

Architecture (in Polish )______________

Candidates for Bachelor degree study in the field of Architecture are required to register on the day of the exam, on June 26, 2019 at 8:00 am, in front of the building of the Faculty of Architecture, Silesian University of Technology in Gliwice, at Akademicka street, No 7. 

For the exam one should bring with him:

     ID card or passport,

     confirmation of the payment of the qualification fee,

     drawing board 50 x 70 cm,

     hand-drawing accessories (HB, B pencils to 4B pencils, colored pencils, pastels, markers), erasers, model knives or scissors, scale, calipers, glue, transparent tape, tacs and pins.

 

FORM OF THE EXAM:

The test of predisposition to architectural studies is based on performing two separate tasks aimed at examining the skills:

    composing or reproducing and presenting spatial forms,

    creative solving of simple architectural and urban tasks

Architektura Wnętrz (po polsku)________________

 Kandydaci na studia 1. stopnia na kierunek Architektura Wnętrz zobowiązani są zgłosić się w dniu egzaminu, 27 czerwca 2019 r. o godzinie 8:00, przed budynkiem  Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przy ul. Akademickiej 7.      

 

Na egzamin należy przynieść z sobą

    dowód osobisty,

    potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,

    deskę rysunkową 50 x 70 cm,

    teczkę z pracami; zawartość teczki: minimalna liczba prac – 10 sztuk, format 50x70 cm lub 100x70 cm, z czego 5 prac rysunkowych i 5 prac malarskich,

    przybory do rysunku odręcznego (ołówki HB, B do 4B, kolorowe kredki, pastele, flamastry), gumki, nożyk modelarski lub nożyczki, linijkę, cyrkiel, klej, taśmę klejącą przeźroczystą, pinezki, farby (tempera lub akryl) i pędzle.

 

 

Sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz ma na celu zbadanie uzdolnień kandydata:

    tworzenie i komponowanie form przestrzennych,

    przekazywania treści werbalnych za pomocą form wizualnych,

    operowania skalą i proporcjami obiektu,

    interpretacji plastycznej danego układu form, faktur i kolorów.

 

FORMA EGZAMINU:

Sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz składa się z dwóch etapów:

 

I etap, 27 czerwca 2019:

- zadanie plastyczne nr 1 – interpretacja rysunkowa danego tematu,

- ocena teczki przedłożonej przez kandydata. (Teczka zawiera co najmniej 10 prac plastycznych, w tym 5 malarskich i 5 rysunkowych, w formacie 100x70cm lub 50x70cm),

 

II etap, 28 czerwca 2019 (dotyczy kandydatów którzy uzyskali w I etapie minimalną liczbę punktów, określoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną):

- zadanie plastyczne nr 2 – ćwiczenie na zadany temat, związany z szeroko rozumianą problematyką przestrzeni zamkniętej,

- rozmowa kwalifikacyjna na temat wykonanej pracy.

 

 Interior Design (In Polish)____________________

 

Candidates for Bachelor degree study in the field of Interior Design are required to register on the day of the exam, on June 27, 2019 at 8:00 am, in front of the building of the Faculty of Architecture, Silesian University of Technology in Gliwice, at Akademicka street, No 7.    

 

For the exam one should bring with him:

     ID card or passport,

     confirmation of the payment of the qualification fee,

     drawing board 50 x 70 cm,

     a briefcase with art works; contents of the briefcase: minimum number of works 10 pieces, format 50x70 cm or 100x70 cm, of which 5 are drawing works and 5 painting works,

     freehand drawing accessories (HB, B to 4B pencils, colored pencils, pastels, markers), erasers, model knives or scissors, ruler, calipers, glue, transparent tape, tacks, paints (tempera or acrylic) and brushes.

 

The test of predispositions to study in the field of interior design is aimed at examining the candidate's talents in:

    creating and composing spatial forms,

    transmitting verbal content using visual forms,

    operating the scale and proportions of the object,

    artistic interpretation of a given layout of forms, textures and colors.

 

 

FORM OF THE EXAM:

The exam of predispositions to studies in the field of interior design consists of two stages:

 

Stage I, June 27, 2019:

- artistic task no. 1 – drawing interpretation of a given topic,

- evaluation of the briefcase submitted by the candidate (the briefcase should contain at least 10 works of art, including 5 paintings and 5 drawings, in the format 100x70 cm or 50x70 cm),

 

 

Stage II, June 28, 2019 (concerns candidates who obtained in the first stage a minimum number of credits, determined by the Faculty Recruitment Commission):

- artistic task no. 2 – exercise on a given topic, related to the broadly understood issues of the closed space,

- an interview about the artistic task no. 2 done.

 Nabór 2019/20

STUDIA 2. STOPNIA 

Recruitment 2019/20

MASTER DEGREE STUDIES

 UWAGA:

Kandydaci na studia II stopnia na kierunku Architektura, którzy w tytule zawodowym nie posiadają nazwy inżynier architekt  (w skrócie inż. arch.) proszeni są o zapoznanie z treścią załączonego oświadczenia. W przypadku zakwalifikowania się na studia II stopnia oświadczenie należy dołączyć do kompletu dokumentów składanych w teczce kandydata

.Osoby nieposiadające tytułu „inżynier architekt” (po kierunku budowlano-architektonicznym na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej) są zobowiązane DODATKOWO do zdawania egzaminu wstępnego z predyspozycji do studiów architektonicznych (egzamin z rysunku) w dniu 26.06.2019.

  Pobierz: PDF

 ATTENTION:

Persons who do not hold the title of "Architect Engineer" (graduates of the construction and architectural study at the Faculty of Civil Engineering of the Silesian University of Technology) are required to ADDITIONAL examinations of the predisposition to architectural studies (drawing exam) on June 26, 2019.

Candidates for the Master study in the field of Architecture, who do not hold the title of an architect in their professional title (in short, arch. engineer) are asked to read the attached statement. In the case of qualifying for the Master degree study, the statement should be attached to the set of documents submitted in the candidate's file.

                          Download: PDF

                                  

Architektura (po polsku lub po angielsku___________

Kandydaci na studia II stopnia na kierunek Architektura zobowiązani są zgłosić się w dniu egzaminu, 03 lipca 2019 o godzinie 8.00, przed budynkiem Wydziału Architektury, przy ul. Akademickiej 7 w Gliwicach.

 

 

Na egzamin należy przynieść z sobą:

    dowód osobisty,

    potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,

    przybory do pisania (niebieski długopis albo pióro),

    port folio.

 

FORMA EGZAMINU:

Egzamin składa się ze sprawdzianu oraz oceny portfolio.

 

       Informacja o sprawdzianie:

Pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki ma na celu zbadanie kwalifikacji uzyskanych na studiach I stopnia oraz kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Architektura, określonych w efektach kształcenia dla I stopnia studiów tego kierunku, prowadzonego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. 

W zakresie pisemnego sprawdzianu mieszczą się wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu:

       historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego,

       przepisów techniczno-budowlanych, a także metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego,

       kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych) oraz wymaganiami estetycznymi, użytkowymi i technicznymi,

       znajomości prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

 

       Informacja o portfolio:

Portfolio w formacie A3, w układzie poziomym, w oprawie miękkiej, spięte trwale, wzdłuż krótszego boku, ma zawierać:

- stronę tytułową z danymi kandydata: imię (imiona), nazwisko.

- część I

o     3 wybrane projekty kursowe wykonane w trakcie studiów I stopnia indywidualnie (dopuszczalne jest przedstawienie projektów kursowych wykonanych w zespole wraz z określeniem procentowego udziału kandydata) i część graficzną projektu inżynierskiego;

- część II

o     projekty konkursowe, efekty uczestnictwa w warsztatach, projekty realizowane na praktykach zawodowych (wraz z określeniem procentowego udziału kandydata oraz zakresu prac jakie w wybranych projektach wykonywał),

o     inne osiągnięcia związane z dyscypliną architektura i urbanistyka, w tym: uczestnictwo w programie Erasmus, wystąpienia na konferencjach, publikacje artykułów naukowych itp.

- część III

o     osiągnięcia organizacyjne i inne (praca w kołach naukowych, organizacjach studenckich, samorządzie studenckim, wolontariat  itp.).

 

Uwaga: Wyróżnienia i nagrody w konkursach oraz osiągnięcia w innych dziedzinach powinny być udokumentowane kopiami dyplomów uzyskanych przez kandydata.

 

Termin złożenia portfolio:

Portfolio należy złożyć w dniu sprawdzianu, 03 lipca 2019 o godzinie 8.00, w holu budynku Architektury przy ul. Akademickiej 7 w Gliwicach.

 

 

Architecture (in Polish or in English)_______________

 

  Candidates for Master degree study in the field of Architecture are required to register on the day of the exam, on July 03, 2019 at 8:00 am, in front of the building of the Faculty of Architecture, Silesian University of Technology in Gliwice, at Akademicka street, No 7.

 

For the exam one should bring with him:

   ID card or passport,

   confirmation of the payment of the qualification fee,

   writing instruments (blue ballpoint pen or pen)

   port folio.

 

FORM OF THE  EXAM:

The exam consists of a test and portfolio assessment.

 

       Information about the test:

The written test of knowledge and skills in the field of architecture and urban planning is aimed at examining the qualifications obtained during the Bachelor degree studies and the competences necessary to continue education at the Master degree studies in the field of Architecture. The competences are set out in the results of education for the first-cycle study at the Faculty of Architecture of the University of Technology Silesian

The scope of the written test includes knowledge, skills and competences in the field of:

       history and theory of architecture and urban planning, fine arts, construction and building technologies, construction, building physics and architectural and urban design,

       technical and construction regulations as well as organization methods and the course of the investment process,

       shaping the human environment in accordance with human ergonomic and behavioral needs (including disabled people), aesthetic, functional and technical requirements,

       knowledge of building law, economics, organization of the investment process and organization of the design process in Poland and in the member states of the European Union

 

       Information about the portfolio:

Portfolio in A3 format, in a horizontal layout, in a soft binding, stapled permanently along the short side, should contain:

- title page with candidate data: name(s), surname.

- part I

o     3 selected course projects completed during the Bachelor study (it is acceptable to present course projects made as a team-work; be aware of stating the percentage share of each co-author) and the graphic part of the Bachelor diploma project;

- part II

o     competition projects, the results of participation in workshops, projects prepared during professional practices (together with stating the percentage share of the candidate the scope of work that he performed in presented projects),

o     other achievements related to the discipline of architecture and urban planning, including: participation in the Erasmus program, presentations at conferences, publications of scientific articles, etc.

- part III

o     organizational and other achievements (activities in science clubs, student organizations, students’ government, volunteering etc.).

 

Note: Awards and prizes in competitions and achievements in other areas should be documented with copies of diplomas obtained by the candidate.

 

The deadline for submitting the portfolio:

The portfolio should be submitted on the day of the test, July 3, 2019 at 9.00, in the lobby of the Architecture building, at Akademicka street no. 7, in Gliwice.

 

 Architektura Wnętrz (po polsku)______________

  

Kandydaci na studia 1. stopnia na kierunek Architektura Wnętrz zobowiązani są zgłosić się w dniu egzaminu, 03 lipca 2019 r. o godzinie 8:00, przed budynkiem Wydziału Architektury, przy ul. Akademickiej 7 w Gliwicach.    

 

 

Na egzamin należy przynieść z sobą

    dowód osobisty,

    potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,

    przybory do pisania,

    port folio.

 

FORMA EGZAMINU:

Egzamin składa się z rozmowy kwalifikacyjnej wraz z prezentacją portfolio.

 

       Informacja o portfolio:

Portfolio powinno przedstawiać dokonania i osiągnięcia Kandydata, na które składają się: dokumentacja dorobku projektowego i artystycznego. Wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów licencjackich, w tym pracy licencjackiej; projektów semestralnych (architektura wnętrz, wystawiennictwo, mebel lub inne); prac artystycznych (malarstwo, rysunek, grafika lub inne) oraz prac konkursowych (o ile takie występują).

Dokumentacja zawarta w portfolio nie powinna być przedrukiem plansz projektowych, tylko autorskim wyborem materiału projektowego.

Format portfolio: A3

Liczba prac dokumentujących aktywność twórczą: 10-15.

 

 Interior Design (in Polish)___________________

 

 Candidates for Bachelor degree study in the field of Interior Design are required to register on the day of the exam, on July 03, 2019 at 8:00 am in front of the building of the Faculty of Architecture, Silesian University of Technology in Gliwice, at Akademicka street, No 7.    

 

For the exam one should bring with him:

   ID card or passport,

   confirmation of the payment of the qualification fee,

   writing instruments,

   port folio.

 

FORM OF THE  EXAM:

The exam consists of an interview with the presentation of the portfolio.

 

       Information about the portfolio:

The portfolio should present the achievements of the candidate, which include documentation of design and artistic works. It is required to present the works done during the undergraduate study including: bachelor's thesis, semester projects (interior design, exhibition, furniture or other), artistic works (painting, drawing, graphics or other) and competition works (if any).

 

 

Documentation included in the portfolio should not be a direct reprint of project boards, but an original choice of project achievements.

Portfolio format: A3.

Number of works documenting creative activity: 10-15.

 

Informacja o sposobie składania dokumentów

Information on the method of submitting documents

 

 

Informujemy, że nie będą przyjmowane żadne przesyłki kurierskie z dokumentami kandydatów.

 

W przypadku gdy kandydat nie może zgłosić się osobiście obowiązuje opcja przez pełnomocnika

(procedura w systemie SOREK)

https://rekrutacja.polsl.pl/wp-content/uploads/2018/05/pelnomocnictwo.pdf

 

 

 

Please be advised that no courier parcels with the candidates' documents will be accepted.

 

In case the candidate cannot report in person,

the option is valid by a proxy
(procedure in the SOREK system
)

https://rekrutacja.polsl.pl/wp-content/uploads/2018/05/pelnomocnictwo.pdf

Informacja na temat zwrotu opłaty rekrutacyjnej

Information on the return of the recruitment fee

 

 

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata w przypadku:

1)     przekazania informacji o niezdaniu egzaminu maturalnego odpowiednio przed terminem sprawdzianu z predyspozycji do studiów,

 2) rezygnacji z rekrutacji odpowiednio przed       terminem sprawdzianu z predyspozycji do studiów lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 

The university refunds the recruitment fee on the candidate's written request in case of:

1)     providing information about the failure of  the matriculation examination respectively before the exam from the predisposition to study,

2)    resignation from recruitment procedure respectively before the date of the test for predisposition to study or an interview.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Pobierz: PDF

 

Application for returning the recruitment fee

Download: PDF

 

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Architektury

sala 07, Wydział Architektury, Akademicka 7, 44-100 Gliwice

tel. +48 32 237 19 33

The Faculty of Architecture Recruitment Committee Office

room 07, Faculty of Architecture, 

Akademicka street, no 7, 44-100 Gliwice

phone: +48 32 237 19 33

 Informacje zostaną uzupełnione po uruchomieniu elektronicznej rejestracji kandydatów SOREK

 The information will be completed after the start-up of the SOREK electronic registration system for candidates

Podane poniżej terminy dyżurów Zespołu Technicznego mogą nieznacznie ulec zmianie, co będzie aktualizowane na niniejszej stronie internetowej:
 
Poniedziałek      10.06.19, godz. 10.00-13.00
Poniedziałek      17.06.19, godz. 10.00-13.00
Środa                19.06.19, godz. 10.00-13.00
Piątek                21.06.19, godz. 10.00-13.00
Poniedziałek      24.06.19, godz. 10.00-13.00
Środa              26.06.19, godz.   8.00-18.00       EGZAMIN na 1. STOPIEŃ A
Czwartek        27.06.19, godz.   8.00-15.00        EGZAMIN na 1. STOPIEŃ AW
Piątek             28.06.19, godz.   8.00-18.00        EGZAMIN na 1. STOPIEŃ AW (cd)
Poniedziałek      01.07.19, godz. 10.00-13.00
Wtorek              02.07.19, godz. 10.00-13.00
Środa               03.07.19, godz.   8.00-15.00        EGZAMIN na 2. STOPIEŃ A i AW
Czwartek           04.07.19, godz. 10.00-13.00
Piątek                05.07.19, godz. 10.00-13.00
Poniedziałek      08.07.19, godz. 10.00-13.00
Wtorek            09.07.19, godz. 10.00-15.00        od godz. 12.00 – PRZYJMOWANIE 
DOKUMENTÓW osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 1. i 2. stopnia (lista I)
Środa              10.07.19, godz.   8.00-15.00       PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW (lista I)
Czwartek         11.07.19, godz.   8.00-15.00       PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW (lista I)
Piątek              12.07.19, godz. 10.00-15.00       od godz. 12.00 – PRZYJMOWANIE
            DOKUMENTÓW osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 1. i 2. stopnia (lista II)
Poniedziałek   15.07.19, godz.   8.00-15.00       PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW (lista II)
Wtorek            16.07.19, godz.   8.00-15.00       PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW (lista II)
Środa              17.07.19, godz. 10.00-15.00       od godz. 12.00 – PRZYJMOWANIE
            DOKUMENTÓW osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 1. i 2. stopnia (lista III)
Czwartek        18.07.19, godz.   8.00-15.00       PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW (lista III)
Piątek               19.07.19, godz. 10.00-15.00

   Poniedziałek       22.07.19, godz. 10.00  ogłoszenie informacji o kierunkach dysponujących wolnymi miejscami i możliwościach uruchomienia drugiego naboru. 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
InformacjePodstawowe18