REKRUTACJA 2020: Architektura – studia inżynierskie I stopnia
(egzaminy odbywają się wyłącznie w systemie zdalnym)

Komunikat w sprawie szczegółowego tematu zadania plastycznego nr 2 wraz z techniką wykonania

Komunikat w sprawie szczegółowego tematu zadania plastycznego nr 1 wraz z techniką wykonania. UWAGA! ze względu na problemy techniczne przedłużamy czas: egzamin potrwa do 12.15, a wysyłanie zdjęć prac do 13.15

Kandydaci na studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura są przyjmowani na podstawie wyniku egzaminu maturalnego z matematyki oraz wyniku sprawdzianu uzdolnień artystycznych. Sprawdzian uzdolnień artystycznych zdają wszyscy kandydaci.

Przypominamy, że niezależnie od udziału w sprawdzianie uzdolnień artystycznych, kandydaci są obowiązani również do wgrania elektronicznej postaci wymaganych dokumentów w systemie SOREK w terminie określonym w harmonogramie.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych (potocznie – „egzamin z rysunku”) odbędzie się w poniedziałek 3 sierpnia 2020 – krótki opis:
 • Sprawdzian trwa jeden dzień i składa się z dwóch zadań (mogą to być rysunki lub modele trójwymiarowe z papieru).

 • Kandydat wykonuje samodzielnie każde zadanie, fotografuje wynik pracy i przesyła zdjęcie wykonanej pracy na jeden z podanych poniżej adresów email.

 • Na wykonanie każdego zadania kandydat ma po 3 godziny (180 minut). Na przesłanie zdjęcia mailem po 1 godzinie (60 minut).

 • Temat pierwszego zadania będzie podany na tej stronie 3 sierpnia 2020 o godzinie 8.50, czas na wykonanie zadania 9.00 - 12.00, czas na przesłanie zdjęcia 12.00-13.00 na adres email: pierwszy.temat@architektura-rekrutacja.polsl.pl

 • Temat drugiego zadania będzie podany na tej stronie 3 sierpnia 2020 o godzinie 13.50, czas na wykonanie zadania 14.00 - 17.00, czas na przesłanie zdjęcia 17.00-18.00, na adres email: drugi.temat@architektura-rekrutacja.polsl.pl

 • Zdjęcia należy wysłać z adresu mailowego zarejestrowanego przez kandydata w aplikacji SOREK. W treści maila należy zamieścić:
  Wysyłam zadanie nr: ... w ramach rekrutacji na kierunek: Architektura, stopień: I
  Imię: ...
  Nazwisko: ...
  Login w SOREK: ...

 • Za każde z dwu zadań można dostać maksymalnie 100 punktów (w sumie za oba 200 punktów).

 • Zadania muszą być wykonane samodzielnie przez Kandydata, bez obecności i pomocy innych osób.

 • Do każdego zadania musi zostać załączony skan/zdjęcie podpisanego przez kandydata oświadczenia o samodzielnym wykonaniu zadania.

 • Przystąpienie do egzaminu możliwe jest dopiero po rejestracji poprzez system SOREK. Ostateczny termin rejestracji: 30.07.2020 (godz. 23:59)

  Opis szczegółowy:
  1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych wynosi w sumie 200
  2. Sprawdzian uzdolnień artystycznych składa się z dwu zadań, wykonanych przez kandydata samodzielnie poza siedzibą Politechniki Śląskiej – w miejscu zamieszkania lub innym, wybranym przez kandydata miejscu zapewniającym samodzielność prac.
  3. Kandydat jest obowiązany do przygotowania, na własny koszt, materiałów oraz stanowiska pracy.
  4. Kandydat wykonuje zadania w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Szczegółowe tematy prac, wraz z techniką ich wykonania, zostaną podane do wiadomości kandydatów przed rozpoczęciem sprawdzianu uzdolnień artystycznych w drodze komunikatu Centralnej Komisji Rekrutacyjnej opublikowanego na niniejszej stronie internetowej.
  5. Kandydat wykonuje zdjęcia cyfrowe wykonanych prac oraz przesyła do oceny drogą elektroniczną wraz ze skanem lub zdjęciem cyfrowym oświadczenia o samodzielności ich wykonania.
  6. Kandydat niepełnoletni jest obowiązany dodatkowo do przesłania skanu lub zdjęcia cyfrowego zgody rodziców lub opiekunów prawnych na jego udział w rekrutacji na studia, w tym w sprawdzianie uzdolnień artystycznych.
  7. Kandydat jest obowiązany przechowywać wykonane prace przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia sprawdzianu uzdolnień artystycznych określonej w harmonogramie rekrutacji.

  Co przygotować na sprawdzian uzdolnień artystycznych?
  Do sprawdzianu należy przygotować:
  • zamykane pomieszczenie z dostępem światła dziennego, w którym kandydat będzie przebywał w dniu sprawdzianu sam (miejsce powinno zapewniać samodzielność wykonywanych prac),
  • dostęp do komputera wyposażonego w stabilny dostęp do Internetu oraz oprogramowanie, umożliwiające odczytanie komunikatu z tematem pracy oraz przesłanie zdjęć prac i oświadczeń w wyznaczonym terminie,
  • cyfrowy aparat fotograficzny (dopuszcza się użycie aparatu fotograficznego w telefonie komórkowym),
  • deskę rysunkową,
  • 5 arkuszy białego papieru rysunkowego (karton) formatu B2 (50 cm x 70 cm), arkusze białego papieru formatu A4 (10 sztuk), a także klamerki/klipsy umożliwiające umocowanie arkusza papieru do deski rysunkowej,
  • narzędzia rysunkowo-malarskie umożliwiające wykonanie pracy także w technice barwnej (do wyboru pastele, kredki, mazaki lub farby – akwarele, gwasze oraz pędzle i naczynia z wodą),
  • dwa krzesła lub krzesło i koziołek, lub krzesło i sztalugę, umożliwiające wygodne oparcie deski rysunkowej,
  • blat roboczy,
  • klej do papieru, nożyczki, nóż introligatorski, podkład do cięcia papieru nożem oraz przeźroczystą taśmę klejącą.

  Zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych
  Sprawdzian uzdolnień artystycznych obejmuje dwie prace, wykonywane w różnych technikach. Tematy prac rysunkowych mogą dotyczyć:
  • odwzorowania z pamięci – mogą to być fragmenty znanej przestrzeni miejskiej, znanych obiektów architektonicznych lub detalu, w tym również obiektów historycznych, zbudowanych w określonym stylu architektonicznym. Tematy tego typu mają wykazać podstawową i ogólną wiedzę kandydata o architekturze, umiejętność przedstawienia tematu z zastosowaniem zasad kompozycji, perspektywy i proporcji;
  • rysunku z wyobraźni – mogą to być współczesne fragmenty przestrzeni miejskiej, takie jak: place, ulice, skwery, otoczone współczesną architekturą, zawierające małą architekturę, często pokazujące skalę człowieka i jego usytuowanie; obiekty architektoniczne o określonej funkcji widziane z zewnątrz lub wewnątrz; krajobraz lub jego fragment; tematy abstrakcyjne, zawierające formy geometryczne. Tematy tego typu mają wykazać, czy kandydat ma wyobraźnię przestrzenną, czy wyczuwa skalę, proporcje, czy zna podstawowe zasady kompozycji przestrzennej oraz czy ma podstawowe pojęcie na temat współczesnej architektury, jej form, podziałów przestrzennych i rozwiązań kompozycyjnych, a także w ogólnym stopniu funkcjonalnych. Prace powinny wykazać kreatywność kandydata;
  • podstawowych zagadnień z zakresu geometrii wykreślnej, matematyki, takich jak: aksonometrie, cień rzucony i własny oraz odbicia lustrzane.

  Punktacja: kandydaci otrzymują punkty za każde z zadań, przy czym maksymalna liczba punktów wynosi odpowiednio:
  ─ zadanie plastyczne nr 1 – 100 punktów,
  ─ zadanie plastyczne nr 2 – 100 punktów.

  Sposób przekazania wykonanych prac
  Po wykonaniu zadania pracę należy samodzielnie sfotografować, a pliki zdjęć przekazać do oceny drogą elektroniczną. Zdjęcia należy wykonać w świetle dziennym, bez użycia lampy błyskowej. Każda praca powinna być równomiernie oświetlona, bez padającego na nią cienia (np. osoby fotografującej, stojącego obok przedmiotu itd.). Wszystkie krawędzie pracy powinny być równoległe względem krawędzi zdjęcia, aby uniknąć zniekształcenia obrazu w perspektywie. Po wybraniu najlepszego zdjęcia każdej z prac należy przygotować je do wysyłki. UWAGA: wykonane prace egzaminacyjne nie mogą być podpisane – na zdjęciu, we właściwościach lub nazwie pliku nie mogą być zawarte żadne informacje identyfikujące autora. Powiązanie pracy z autorem następuje poprzez wysłanie jej z adresu e-mail zarejestrowanego przez kandydata w aplikacji SOREK.

  Zdjęcia należy przygotować w następujący sposób:
 • zdjęcia należy zmniejszyć używając funkcji “zmień rozmiar” w systemowej przeglądarce zdjęć systemu Windows lub korzystając z programów graficznych – np. darmowego programu XnView; wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 6 MB,
 • nie należy zmniejszać zdjęć za bardzo, aby nie doszło do utraty jakości. Po zmniejszeniu rozmiaru zdjęcia należy zweryfikować jego jakość zwracając uwagę w szczególności na różnego rodzaju artefakty graficzne, czyli niezamierzone wady obrazu powstałe w wyniku działania algorytmów kompresujących (zwłaszcza gdy wielkość pliku wynosi mniej niż 3,5 MB),
 • w razie potrzeby skorzystaj z pomocy dostępnej w danym programie,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować własną kompresję załączników – może to jednak spowodować znaczną utratę jakości plików, dlatego nie wyrażaj na to zgody,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować dołączenie odnośnika do wirtualnego dysku zamiast załączników – nie wyrażaj na to zgody; takie odnośniki nie zostaną odczytane poprawnie przez nasz system.

 • Zalecamy:
 • na kilka dni przed sprawdzianem przećwiczyć wykonywanie zdjęć prac i ich przygotowanie do wysyłki – wykonywanie zdjęć posiadanych już rysunków w różnych wariantach oświetlenia, selekcja plików, sprawdzanie rozmiaru zdjęcia, kompresowanie plików i zmiana rozmiaru, przygotowanie treści maila,
 • wykonać wysyłką testowych zdjęć mailowo na adres własny lub innej wybranej osoby za jej zgodą (np. członka rodziny) i zweryfikować otrzymanego maila, wraz z jakością zdjęć,
 • wysyłać pliki z komputera, nawet w przypadku wykonywania zdjęć aparatem fotograficznym w telefonie komórkowym (programy pocztowe zainstalowane na telefonach mogą domyślnie kompresować pliki i obniżać jakość zdjęć, bez pytania użytkownika o zgodę).

 • Należy pamiętać o terminowym wysłaniu prac. Szczegółowe informacje zostaną podane do wiadomości kandydatów w komunikacie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej wraz z tematem prac.

  Wzory dokumentów
  Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zadania

  Kontakt
  W trakcie sprawdzianu, w razie trudności technicznych, kandydaci mogą skontaktować się z pracownikami Uczelni przez telefon oraz za pośrednictwem komunikatora Zoom celem uzyskania pomocy. Szczegóły na temat kontaktu zostaną podane do wiadomości kandydatów w komunikacie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej wraz z tematem prac.

  W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura można się również skontaktować przed rozpoczęciem sprawdzianu – mailowo pod adresem: AR-Rekrutacja@polsl.pl
   
  Admin © Politechnika Śląska
   
  Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
  Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
  rekrutacja2020_aIst