REKRUTACJA 2020: Architektura Wnętrz - studia licencjackie I stopnia (egzaminy odbywają się wyłącznie w systemie zdalnym)

Komunikat w sprawie szczegółowego tematu zadania kierunkowego graficzno-przestrzennego wraz z techniką wykonania.

Kandydaci na studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura wnętrz są przyjmowani na podstawie wyniku sprawdzianu uzdolnień artystycznych. Sprawdzian uzdolnień artystycznych zdają wszyscy kandydaci.

Przypominamy, że niezależnie od udziału w sprawdzianie uzdolnień artystycznych, kandydaci są obowiązani również do wgrania elektronicznej postaci wymaganych dokumentów w systemie SOREK w terminie określonym w harmonogramie.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych składa się z egzaminu z rysunku oraz z oceny portfolio – krótki opis:
 • 3 sierpnia (poniedziałek), godz. 23:59 - ostateczny termin dostarczenia portfolio drogą elektroniczną na adres: portfolio.1stopien.wnetrza@architektura-rekrutacja.polsl.pl

 • Portfolio powinno zawierać 10 prac plastycznych, w tym 5 malarskich i 5 rysunkowych, wykonanych w formacie B1 lub B2, sfotografowanych i złożonych w formie wielostronicowego pliku pdf. lub folderu plików jpg. lub pdf.

 • 4 sierpnia (wtorek) - sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz

 • Sprawdzian trwa jeden dzień i składa się z dwóch zadań (mogą to być rysunki lub modele trójwymiarowe z papieru).

 • Kandydat wykonuje samodzielnie każde zadanie, fotografuje wynik pracy i przesyła zdjęcie wykonanej pracy na jeden z podanych poniżej adresów email.

 • Na wykonanie każdego zadania kandydat ma po 3 godziny (180 minut). Na przesłanie zdjęcia mailem po 1 godzinie (60 minut).

 • Zadanie pierwsze - kierunkowe: graficzno-przestrzenne będzie podane na tej stronie 4 sierpnia 2020 o godzinie 8.50, czas na wykonanie zadania 9.00 - 12.00, czas na przesłanie zdjęcia 12.00-13.00 na adres email: pierwszy.temat.wnetrza@architektura-rekrutacja.polsl.pl

 • Zadanie drugie - artystyczne będzie podane na tej stronie 4 sierpnia 2020 o godzinie 13.50, czas na wykonanie zadania 14.00 - 17.00, czas na przesłanie zdjęcia 17.00-18.00, na adres email: drugi.temat.wnetrza@architektura-rekrutacja.polsl.pl

 • Zadania muszą być wykonane samodzielnie przez Kandydata, bez obecności i pomocy innych osób.

 • Zdjęcia należy wysłać z adresu mailowego zarejestrowanego przez kandydata w aplikacji SOREK. W treści maila należy zamieścić:
  Wysyłam zadanie nr: ... w ramach rekrutacji na kierunek: Architektura Wnętrz, stopień: I
  Imię: ...
  Nazwisko: ...
  Login w SOREK: ...

 • Do każdego zadania musi zostać załączony skan/zdjęcie podpisanego przez kandydata oświadczenia o samodzielnym wykonaniu zadania.

 • Przystąpienie do egzaminu możliwe jest dopiero po rejestracji poprzez system SOREK. Ostateczny termin rejestracji: 30.07.2020 (godz. 23:59)

  Opis szczegółowy:
  1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych wynosi 200.
  2. Sprawdzian uzdolnień artystycznych obejmuje:
  o ocenę portfolio kandydata,
  o zadanie kierunkowe graficzno-przestrzenne,
  o zadanie artystyczne;
  3. Kandydat przygotowuje portfolio oraz wykonuje zadania samodzielnie poza siedzibą Politechniki Śląskiej – w jego miejscu zamieszkania lub innym, wybranym przez kandydata miejscu zapewniającym samodzielność prac.
  4. Kandydat jest obowiązany do przygotowania, na własny koszt, materiałów oraz stanowiska pracy.
  5. Kandydat wykonuje zadania w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Szczegółowe tematy prac, wraz z techniką ich wykonania, zostaną podane do wiadomości kandydatów przed rozpoczęciem sprawdzianu uzdolnień artystycznych w drodze komunikatu Centralnej Komisji Rekrutacyjnej opublikowanego na niniejszej stronie internetowej.
  6. Portfolio zawiera 10 prac plastycznych, w tym 5 malarskich i 5 rysunkowych, wykonanych przez kandydata w formacie B1 lub B2.
  7. Kandydat wykonuje zdjęcia cyfrowe portfolio oraz wykonanych prac, a następnie przesyła do oceny drogą elektroniczną wraz ze skanem lub zdjęciem cyfrowym oświadczenia o samodzielności ich wykonania. Szczegółowy opis sposobu przekazania zdjęć, wraz z wzorem oświadczenia, zostanie podany do wiadomości kandydatów na niniejszej stronie internetowej.
  8. Kandydat niepełnoletni jest obowiązany dodatkowo do przesłania skanu lub zdjęcia cyfrowego zgody rodziców lub opiekunów prawnych na jego udział w rekrutacji na studia, w tym w sprawdzianie uzdolnień artystycznych.
  9. Kandydat jest obowiązany przechowywać wykonane prace przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia sprawdzianu uzdolnień artystycznych określonej w harmonogramie rekrutacji.

  Co przygotować na sprawdzian uzdolnień artystycznych?
  Do sprawdzianu należy przygotować:
  • zamykane pomieszczenie z dostępem światła dziennego, w którym kandydat będzie przebywał w dniu sprawdzianu sam (miejsce powinno zapewniać samodzielność wykonywanych prac),
  • dostęp do komputera wyposażonego w stabilny dostęp do Internetu oraz oprogramowanie, umożliwiające odczytanie komunikatu z tematem pracy oraz przesłanie zdjęć prac i oświadczeń w wyznaczonym terminie,
  • cyfrowy aparat fotograficzny (dopuszcza się użycie aparatu fotograficznego w telefonie komórkowym),
  • deskę rysunkową,
  • 5 arkuszy białego papieru rysunkowego (karton) formatu B2 (50 cm x 70 cm), arkusze białego papieru formatu A4 (10 sztuk), a także klamerki/klipsy umożliwiające umocowanie arkusza papieru do deski rysunkowej,
  • narzędzia rysunkowo-malarskie umożliwiające wykonanie pracy także w technice barwnej (pastele, kredki, mazaki, farby – akwarele, gwasze oraz pędzle i naczynia z wodą),
  • dwa krzesła lub krzesło i koziołek, lub krzesło i sztalugę, umożliwiające wygodne oparcie deski rysunkowej,
  • blat roboczy,
  • klej do papieru, nożyczki, nóż introligatorski, podkład do cięcia papieru nożem oraz przeźroczystą taśmę klejącą.

  Zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych
  Sprawdzian uzdolnień artystycznych ma na celu zbadanie uzdolnień kandydata, takich jak:
  • tworzenie i komponowanie form przestrzennych,
  • przekazywania treści werbalnych za pomocą form wizualnych,
  • operowania skalą i proporcjami obiektu,
  • interpretacji plastycznej danego układu form, faktur i kolorów.

  Zadania mogą dotyczyć:
  • umiejętnej interpretacji technik graficznych wskazujących na wrażliwość kandydata w kształtowaniu przestrzeni, co jest sprawdzane przy pomocy prac interpretujących rzeczywistość,
  • umiejętnego stosowania kompozycji przestrzennej,
  • stosowania koloru, faktury i różnych rodzajów materiałów w kompozycjach abstrakcyjnych i przestrzennych,
  • modelu przestrzennego.

  Prace mają wykazać umiejętności i poziom wrażliwości artystycznej kandydata oraz jego zainteresowania związane ze sztuką i architekturą. Typy prac mają wykazać wysoki poziom wrażliwości kandydata, jego umiejętności myślenia abstrakcyjnego, kreatywności i przyszły potencjał twórczy, a także swobodne posługiwanie się technikami plastycznymi.

  Punktacja: Kandydaci otrzymują punkty za każde z zadań, przy czym maksymalna liczba punktów wynosi odpowiednio:
  ─ ocena zadania kierunkowego – 100 punktów
  ─ ocena portfolio oraz zadania artystycznego – 100 punktów

  Sposób przekazania portfolio
  Portfolio można przygotować jako prezentację zdjęć w formacie PDF lub jako zbiór plików zdjęć w formacie JPEG. Zdjęcia należy wykonać w świetle dziennym, bez użycia lampy błyskowej. Każda praca powinna być równomiernie oświetlona, bez padającego na nią cienia (np. osoby fotografującej, stojącego obok przedmiotu itd.). Wszystkie krawędzie pracy powinny być równoległe względem krawędzi zdjęcia, aby uniknąć zniekształcenia obrazu w perspektywie. Po wybraniu najlepszego zdjęcia każdej z prac należy przygotować je do wysyłki.

  W przypadku przesyłania zbioru plików zdjęć należy przygotować je w następujący sposób:

 • zdjęcia należy zmniejszyć używając funkcji “zmień rozmiar” w systemowej przeglądarce zdjęć systemu Windows lub korzystając z programów graficznych – np. darmowego programu XnView; wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 6 MB,
 • nie należy zmniejszać zdjęć za bardzo, aby nie doszło do utraty jakości. Po zmniejszeniu rozmiaru zdjęcia należy zweryfikować jego jakość zwracając uwagę w szczególności na różnego rodzaju artefakty graficzne, czyli niezamierzone wady obrazu powstałe w wyniku działania algorytmów kompresujących (zwłaszcza gdy wielkość pliku wynosi mniej niż 3,5 MB),
 • w razie potrzeby skorzystaj z pomocy dostępnej w danym programie,
 • pliki zdjęć powinny w nazwie zawierać imię i nazwisko kandydata, według schematu: NAZWISKO_Imię_numer-zdjęcia (np. KOWALSKA_Anna_1.jpg),
 • przygotowanie zbioru zdjęć może wymagać wysłania kilku wiadomości e-mail; należy sprawdzić swoją skrzynkę pocztową czy załączniki zostały załączone i wysłane poprawnie,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować własną kompresję załączników – może to jednak spowodować znaczną utratę jakości plików, dlatego nie wyrażaj na to zgody,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować dołączenie odnośnika do wirtualnego dysku zamiast załączników – nie wyrażaj na to zgody; takie odnośniki nie zostaną odczytane poprawnie przez nasz system.

  W przypadku przesyłania portfolio jako prezentacji zdjęć w formacie PDF należy przygotować ją w następujący sposób:


 • do przygotowania prezentacji można użyć odpowiedniego programu np. Microsoft PowerPoint lub programu Impress będącego składnikiem bezpłatnych pakietów biurowych OpenOffice i LibreOffice,
 • zdjęcia prac należy umieścić pojedynczo na kolejnych slajdach (stronach) prezentacji za pomocą właściwej funkcji (np. “wstawianie – obrazy” w Microsoft PowerPoint lub “wstaw obraz” w Impress),
 • należy zwrócić uwagę, aby podczas wstawiania zdjęć nie zmieniać proporcji obrazu (nie rozciągać zdjęcia tylko w jednym kierunku, tzn. tylko poziomo lub tylko pionowo, i nie rozciągać zdjęcia nierównomiernie),
 • do przygotowania prezentacji zalecamy użycie wzoru; we wzorze należy usunąć znajdujące się tam zdjęcia i wstawić na ich miejsce własne,
 • prezentację należy zapisać w formacie umożliwiającym dalszą jego obróbkę (np. w celu dokonania ewentualnych poprawek); plik ten ma rozszerzenie .ppt lub .pptx w przypadku Microsoft PowerPoint lub .odp w przypadku programu Impress,
 • ostateczną wersję prezentacji należy zapisać jako plik PDF (funkcja “zapisz jako” w programie Microsoft PowerPoint lub funkcja eksportu do PDF w przypadku programu Impress),
 • plik PDF powinien w nazwie zawierać imię i nazwisko kandydata, według schematu: NAZWISKO_Imię_PORTFOLIO (np. KOWALSKA_Anna_PORTFOLIO.pdf),
 • wielkość pliku PDF nie może przekraczać 30 MB; w przypadku większych plików należy dostosować ustawienia w wykorzystywanym programie, przykładowo:
  - w programie Microsoft PowerPoint: menu Plik -> Zapisz jako -> Plik PDF -> Narzędzia: kompresuj obrazy – należy wybrać opcję Wydruk (220 ppi) lub Ekran (150 ppi),
  - w programie Impress: menu Plik -> Eksportuj jako PDF… -> Kompresja JPG – należy użyć kompresji 80-90% (im większa wartość, tym mniejszy stopień kompresji), a rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż 150 dpi,
 • po zapisaniu pliku PDF należy zweryfikować jakość zdjęć w prezentacji zwracając uwagę w szczególności na różnego rodzaju artefakty graficzne, czyli niezamierzone wady obrazu powstałe w wyniku działania algorytmów kompresujących; jeżeli będzie to konieczne należy ponownie zapisać plik używając innych ustawień,
 • w razie potrzeby skorzystaj z pomocy dostępnej w danym programie, niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować własną kompresję załączników – może to jednak spowodować znaczną utratę jakości plików, dlatego nie wyrażaj na to zgody,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować dołączenie odnośnika do wirtualnego dysku zamiast załączników – nie wyrażaj na to zgody; takie odnośniki nie zostaną odczytane poprawnie przez nasz system.

 • Portfolio przygotowane wybraną metodą należy przekazać z adresu mailowego zarejestrowanego przez kandydata w aplikacji SOREK. Portfolio należy przesłać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.


  Sposób przekazania wykonanych prac
  Po wykonaniu zadania pracę należy samodzielnie sfotografować, a pliki zdjęć przekazać do oceny drogą elektroniczną. Zdjęcia należy wykonać w świetle dziennym, bez użycia lampy błyskowej. Każda praca powinna być równomiernie oświetlona, bez padającego na nią cienia (np. osoby fotografującej, stojącego obok przedmiotu itd.). Wszystkie krawędzie pracy powinny być równoległe względem krawędzi zdjęcia, aby uniknąć zniekształcenia obrazu w perspektywie. Po wybraniu najlepszego zdjęcia każdej z prac należy przygotować je do wysyłki. UWAGA: wykonane prace egzaminacyjne nie mogą być podpisane – na zdjęciu, we właściwościach lub nazwie pliku nie mogą być zawarte żadne informacje identyfikujące autora. Powiązanie pracy z autorem następuje poprzez wysłanie jej z adresu e-mail zarejestrowanego przez kandydata w aplikacji SOREK.

  Zdjęcia należy przygotować w następujący sposób:
 • zdjęcia należy zmniejszyć używając funkcji “zmień rozmiar” w systemowej przeglądarce zdjęć systemu Windows lub korzystając z programów graficznych – np. darmowego programu XnView; wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 6 MB,
 • nie należy zmniejszać zdjęć za bardzo, aby nie doszło do utraty jakości. Po zmniejszeniu rozmiaru zdjęcia należy zweryfikować jego jakość zwracając uwagę w szczególności na różnego rodzaju artefakty graficzne, czyli niezamierzone wady obrazu powstałe w wyniku działania algorytmów kompresujących (zwłaszcza gdy wielkość pliku wynosi mniej niż 3,5 MB),
 • w razie potrzeby skorzystaj z pomocy dostępnej w danym programie,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować własną kompresję załączników – może to jednak spowodować znaczną utratę jakości plików, dlatego nie wyrażaj na to zgody,
 • niektóre programy pocztowe lub dostawcy usług e-mail mogą proponować dołączenie odnośnika do wirtualnego dysku zamiast załączników – nie wyrażaj na to zgody; takie odnośniki nie zostaną odczytane poprawnie przez nasz system.

 • Zalecamy:
 • na kilka dni przed sprawdzianem przećwiczyć wykonywanie zdjęć prac i ich przygotowanie do wysyłki – wykonywanie zdjęć posiadanych już rysunków w różnych wariantach oświetlenia, selekcja plików, sprawdzanie rozmiaru zdjęcia, kompresowanie plików i zmiana rozmiaru, przygotowanie treści maila,
 • wykonać wysyłką testowych zdjęć mailowo na adres własny lub innej wybranej osoby za jej zgodą (np. członka rodziny) i zweryfikować otrzymanego maila, wraz z jakością zdjęć,
 • wysyłać pliki z komputera, nawet w przypadku wykonywania zdjęć aparatem fotograficznym w telefonie komórkowym (programy pocztowe zainstalowane na telefonach mogą domyślnie kompresować pliki i obniżać jakość zdjęć, bez pytania użytkownika o zgodę).

 • Należy pamiętać o terminowym wysłaniu prac. Szczegółowe informacje zostaną podane do wiadomości kandydatów w komunikacie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej wraz z tematem prac.

  Wzory dokumentów
  Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu portfolio stanowiącego podstawę do oceny uzdolnień artystycznych kandydata
  Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac stanowiących podstawę do oceny uzdolnień artystycznych kandydata

  Kontakt
  W trakcie sprawdzianu, w razie trudności technicznych, kandydaci mogą skontaktować się z pracownikami Uczelni przez telefon oraz za pośrednictwem komunikatora Zoom celem uzyskania pomocy. Szczegóły na temat kontaktu zostaną podane do wiadomości kandydatów w komunikacie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej wraz z tematem prac. W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura wnętrz można się również skontaktować przed rozpoczęciem sprawdzianu – mailowo pod adresem: AW-Rekrutacja@polsl.pl
   
  Admin © Politechnika Śląska
   
  Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
  Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
  rekrutacja2020_aw1st