REKRUTACJA 2020: Architektura Wnętrz - studia magisterskie II stopnia
(rekrutacja odbywa się wyłącznie w systemie zdalnym na podstawie oceny portfolio i wyniku ukończenia studiów I stopnia)

Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku Architektura wnętrz są przyjmowani na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego:
 • Etap I – wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia,

 • Etap II – ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

 • Portfolio należy przesłać na adres: portfolio.2stopien.wnetrza@architektura-rekrutacja.polsl.pl

 • Ostateczny i nieprzekraczalny termin rejestracji w systemie SOREK, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i dostarczenia portfolio drogą elektroniczną upływa 8 lipca 2020 o godz. 23:59. Dokumenty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Portfolio należy wysłać z adresu mailowego zarejestrowanego przez kandydata w aplikacji SOREK. W treści maila należy zamieścić:
  Wysyłam portfolio w ramach rekrutacji na kierunek: Architektura Wnętrz, stopień: 2
  Imię: .....
  Nazwisko: ....
  Login w SOREK: ...

 • Harmonogram rekrutacji - pozostałe terminy

 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
  w etapie I – 50 pkt (ocena wpisana w dyplomie przeliczona na punkty według wzoru:
  P = D × 10, gdzie:
  P – liczba punktów w etapie I postępowania rekrutacyjnego
  D – ostateczny wynik studiów I stopnia - ocena wpisana w dyplomie)
  w etapie II – 100 pkt

  Kandydat musi posiadać kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Architektura wnętrz, określone w kryteriach przyjęć na te studia.

  Zasady sprawdzania kompetencji kandydata w drodze sprawdzianu uzdolnień artystycznych
  1. Sprawdzian uzdolnień artystycznych odbywa się w drodze oceny portfolio kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwych w wyniku oceny portfolio kandydata wynosi 100.
  2. Kandydat przesyła portfolio do oceny drogą elektroniczną w postaci pliku PDF wraz ze skanem lub zdjęciem cyfrowym oświadczenia o samodzielności jego wykonania.

  Co powinno zawierać portfolio?
  Portfolio w formacie A3, w układzie poziomym, zawiera od 10 do 15 prac dokumentujących aktywność twórczą kandydata. Portfolio ma zawierać również:
  - stronę tytułową z danymi kandydata: imię (imiona), nazwisko oraz zdjęcie kandydata
  - krótkie przedstawienie ścieżki edukacyjnej, zawodowej oraz zainteresowań (CV kandydata).
  Portfolio powinno przedstawiać dokonania i osiągnięcia kandydata, na które składają się dokumentacja dorobku projektowego i artystycznego. Wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub po ich ukończeniu w trakcie pracy zawodowej:
  • części graficznej pracy licencjackiej,
  • projektów semestralnych (architektura wnętrz, wystawiennictwo, mebel lub inne) lub prac wykonanych w pracy zawodowej po ukończeniu studiów pierwszego stopnia,
  • prac artystycznych (malarstwo, rysunek, grafika lub inne),
  • prac konkursowych (o ile kandydat je posiada). Wyróżnienia i nagrody w konkursach oraz osiągnięcia w innych dziedzinach powinny być udokumentowane kopiami dyplomów/zaświadczeń uzyskanych przez kandydata.
  • opcjonalnie – udokumentowanych wyników aktywności związanej z profilem studiów, w tym działalności naukowej, publikacyjnej kandydata: uczestnictwa w działalności kół naukowych, udziału w konkursach, warsztatach, wystawach, publikacjach naukowych i popularno-naukowych itp.
  Dokumentacja zawarta w portfolio nie może być przedrukiem plansz projektowych, lecz autorskim wyborem materiału projektowego.

  Sposób przekazania portfolio
  Portfolio należy przekazać drogą elektroniczną na adres: portfolio.2stopien.wnetrza@architektura-rekrutacja.polsl.pl w postaci wielostronicowego pliku PDF w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2020 do godz.23:59.UWAGA! DOKUMENTY PRZESŁANE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!

  Kontakt
  W przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia na kierunek Architektura wnętrz można się również skontaktować przed rozpoczęciem sprawdzianu – mailowo pod adresem: AW-Rekrutacja@polsl.pl
   
  Admin © Politechnika Śląska
   
  Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
  Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
  rekrutacja2020_aw2st