KONKURS DZIEKANA „NAJLEPSZY STUDENT WYDZIAŁU ARCHITEKTURY” ZA ROK AKADEMICKI 2019/2020.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, Student biorący udział w konkursie zobowiązany jest dostarczyć do Biura obsługi Studentów (w Dziekanacie), do dnia 5.07.2020 r., kompletny wniosek o przyznanie Nagrody Dziekana dla Najlepszego Studenta Wydziału Architektury.
Wniosek do pobrania na stronie Wydziału w zakładce Nagroda Dziekana, w  REGULAMINIE KONKURSU. Zachęcam najlepszych Studentów, do składania wniosków. Nagroda wraz z dyplomem jest co roku wręczana podczas inauguracji roku akademickiego najlepszym Studentom z każdego rocznika, stopnia i kierunku studiów.

Wniosek do pobrania na stronie wydziału w  REGULAMINIE KONKURSU.

 

Prodziekan ds. Studenckich
Dr hab. inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska Prof. PSREGULAMIN KONKURSU

1. Nagroda Dziekana Wydziału Architektury, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest corocznie najlepszym studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Architektury.

2. O nagrodę mogą ubiegać się studenci poszczególnych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia i II stopnia na Wydziale Architektury.

3. Nagroda przyznawana jest jednej osobie z każdego roku studiów za osiągnięcia i dokonania w bieżącym roku akademickim.

4. Student biorący udział w konkursie zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków:
- zaliczenia wszystkich poprzednich sesji zgodnie z wymogami regulaminu studiów;
- zaliczenia sesji letniej w sesji egzaminacyjnej przed wakacjami letnimi;
- wykazania średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów nie niższej niż 4,5 liczonej do dwóch miejsc po przecinku;
- wykazania dodatkowych, udokumentowanych osiągnięć (naukowo-badawczych, twórczych, organizacyjnych, samorządowych, sportowych itp.);
- nie posiadania zaległości finansowych i zobowiązań rzeczowych wobec WA.

5. Student biorący udział w konkursie zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu, do końca sesji egzaminacyjnej przed wakacjami letnimi, kompletny wniosek o przyznanie Nagrody Dziekana dla Najlepszego Studenta Wydziału Architektury (Załącznik nr 1).

6. Przewodniczącym komisji konkursowej jest Dziekan Wydziału Architektury.

7. W uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może odstąpić od przyznania nagrody.

8. Posiedzenie komisji konkursowej jest protokołowane. Protokół, po przyjęciu, jest podpisywany przez członków komisji.


REGULAMIN KONKURSU (wersja do druku)
Załącznik do Regulaminu
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Konkurs o Nagrodę Dziekana