16 marca 2020
WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW - IMPORTANT INFORMATION FOR STUDENTS

Drodzy Studenci
 
W związku z ogłoszonym Stanem Zagrożenia Epidemicznego, w Zarządzeniu Rektora nr 46/2020 z dnia 13 marca 2020 zostały określone zasady pracy Politechniki Śląskiej.
W związku z nowymi wytycznymi zostają wprowadzone nowe zasady obsługi Studentów w Biurze Obsługi Studentów na Wydziale Architektury:
W razie pilnych i ważnych spraw prosimy o kontakt mailowy z Panią Joanną Gadkowską  telefonicznie  tel.: 32 237 2728 lub mailowo na adres : joanna.gadkowska@polsl.pl ; z Panią Sylwią Wanat w sprawie dyplomów telefonicznie te.: 32 237 12 07 lub mailowo na adres: sylwia.wanat@polsl.pl  ; z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studenckich prof. Dorotą Winnicką-Jasłowską  na adres: dorota.winnicka-jaslowska@polsl.pl   
 
W razie konieczności załatwienia spraw osobiście w Biurze Obsługi Studentów (Dziekanat Wydziału Architektury), prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny na jeden z podanych numerów. Student uzyska informację, czy konieczne jest osobiste przyjście do budynku czy sprawę można załatwić pismem wysłanym na podane adresy mailowe.
Sprawy studenckie załatwiane będą w specjalnie przygotowanym, oznakowanym pomieszczeniu - w Punkcie  Obsługi Studenta BOS, zlokalizowanym w  dawnej Sali Rady Wydziału (Ip, przy Dziekanacie, budynek główny Akademicka 7) i przy wyznaczonym stanowisku. Stanowisko wyposażone będzie w płyn do dezynfekcji rąk, a pomieszczenie objęte szczególnym rygorem higieny. Po wejściu do budynku prosi się o dezynfekcję rąk przy portierni oraz umycie rąk zgodnie  instrukcją.
 
 
Dear Students
In connection with the announced Epidemic Danger Status in Poland, The Rector’s Directive no 46/2020 of March 13,2020 sets out the working principles of the Silesian University of Technology. In connection with the new guidelines, there are new rules introduced in the Student Service Office at Faculty of Architecture:
In case of urgent and important matters, please contact Mrs. Joanna Gadkowska, by phone: 32 237 27 28, or email to: joanna.gadkowska@polsl.pl  ; with Mrs. Sylwia Wanat (in a matter with diploma) by phone: 32 237 12 07, or by email to: sylwia.wanat@polsl.pl ; with Vice Dean for Student Affairs prof. Dorota Winnicka-Jasłowska by email to: dorota.winnicka-jaslowska@polsl.pl
If it is necessary to settle maters in person  at the Student Service Office (Dean’s Office of the Faculty of Architecture), please contact us in advance by phone on one of the numbers provided. The student will receive information whether it s necessary to come to Office in person or the case can be dealt with by a message sent to the email addresses provided.
Student affairs will be considered in a specially designated, marked room at the Student Service Office, located in the former Faculty Council Hall (1 floor, next to Dean’s Office in main Faculty building at Akademicka7) and at the designated station. The office will be equipped with hand sanitizer and the room will be subject to special hygiene requirements. After entering the building, please desinfect yourhands at the porter,s lodge and wash hands as instructed.

Wiadomość utworzona: 16 marca 2020 11:06, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 16 marca 2020 11:06, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury