20 kwietnia 2018
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Sztuk Pięknych i Projektowych na czas nieokreślony

DZIEKAN WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Katedrze Sztuk Pięknych i Projektowych

na czas nieokreślony

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2012r., poz. 572, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Śląskiej z dnia 26.06.2006 r. z późn. zm.

 

·         posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

·         posiadające udokumentowany dorobek twórczy, w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, w szczególności w zakresie grafiki artystycznej

·         posiadające znaczny dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny uzyskany na dotychczas zajmowanym stanowisku – profesora nadzwyczajnego,

·         są promotorem co najmniej jednego zakończonego oraz jednego otwartego przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne,

·         autorem monografii, podręcznika lub cyklu przeglądowych publikacji dotyczących zagadnień sztuki w renomowanych publikacjach naukowych

·         będące organizatorem i koordynatorem cyklicznego przedsięwzięcia artystycznego w kraju lub za granicą,

·         posiadające znaczny dorobek artystyczny i popularyzujący sztukę, w tym wystawy indywidualne i zbiorowe w Polsce i za granicą,

·         uzyskały pozytywną ocenę okresową lub pozytywną opinię z poprzedniego miejsca pracy.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.      podanie,

2.      kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie www.polsl.pl)

3.      odpisy dyplomów,

4.      życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz w zakresie kształcenia kadry naukowej, a także informacje o kierunku swojej dalszej działalności,

5.      oświadczenie o stopniu znajomości języka obcego nowożytnego,

6.      oświadczenie, czy Politechnika Śląska będzie podstawowym miejscem pracy,

7.      autoreferat zawierający syntetyczną oraz ilościową charakterystykę ww. dorobku

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału  Architektury Politechniki  Śląskiej ul. Akademicka 7

44-100 Gliwice, w terminie do dnia 16.05.2018 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia  18.05.2018 r.

O wynikach konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni  drogą elektroniczną (rar0@polsl.pl) w ciągu 1 tygodnia od dnia rozstrzygnięcia konkursu

Komunikat zawiera załącznikikonkurs_na_prof_nad.pdf

Wiadomość utworzona: 18 kwietnia 2018 13:01, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 20 kwietnia 2018 10:37, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury