23 kwietnia 2018
DZIEKAN WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej na czas nieokreślony

Gliwice, dnia 20.04.2018 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2012r., poz. 572, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Śląskiej z dnia 26.06.2006 r. z późn. zm.

 

Osoba ubiegająca się o stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej powinna spełniać następujące kryteria:

a)     posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka,

b)    posiada co najmniej piętnastoletnią praktykę na stanowiskach dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych w szkołach wyższych,

c)     posiada znaczny dorobek naukowy, w tym co najmniej autorstwo lub współautorstwo pięciu monografii i jednego podręcznika,

d)    posiada doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z projektowania architektonicznego w specjalności architektura mieszkaniowa,

e)     posiada znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,

f)     posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z projektowania architektonicznego w języku angielskim,

g)    posiada udokumentowaną działalność organizacyjną.

 

 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

  1. podanie,
  2. odpisy dyplomów oraz dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych,
  3. kwestionariusz osobowy + 4 fotografie,
  4. życiorys zawodowy oraz odpowiednio informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym i w zakresie kształcenia kadry naukowej a także informację o kierunku swojej dalszej działalności,
  5. oświadczenie o czynnej znajomości języka obcego nowożytnego (dla obywateli polskich)
  6. oświadczenie o znajomości języka polskiego co najmniej w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych (dla obywateli innych krajów),
  7. oświadczenie, czy Politechnika Śląska będzie podstawowym miejscem pracy,
  8. opinię co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, ul. Akademicka 7, 44-100 Gliwice, pok. 111 w terminie do 16.05 2018 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty i wyniki zostaną ogłoszone do 18.05. 2018 r.

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną (e-mail)

 

Treść skanu domumentu w załączniku.

 

 

Komunikat zawiera załącznikiKonkurs_st.wyklad.pdf

Wiadomość utworzona: 23 kwietnia 2018 13:46, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 23 kwietnia 2018 13:46, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury