25 kwietnia 2018
DZIEKAN WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teorii, Projektowania i Historii Architektury na czas nieokreślony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2012r., poz. 572, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Śląskiej z dnia 26.06.2006 r. z późn. zm.

 

· posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka,

·  posiadające udokumentowany dorobek badawczo-projektowy, w szczególności w zakresie opracowań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków,

· posiadające znaczny dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny uzyskany na dotychczas zajmowanym stanowisku – profesora nadzwyczajnego,

· są promotorem co najmniej jednego zakończonego oraz jednego otwartego przewodu doktorskiego,

· posiadające dorobek w zakresie pozyskiwania i kierowania grantami krajowymi
i międzynarodowymi

· posiadające znaczny dorobek w zakresie pozyskiwania i kierowania  pracami badawczymi
i projektowymi zlecanymi przez podmioty zewnętrzne

· posiadające znaczny dorobek dydaktyczny i naukowy w zakresie współpracy międzynarodowej,

· posiadające duże doświadczenie w zakresie popularyzacji wiedzy i działań edukacyjnych

·   uzyskały pozytywną ocenę okresową lub pozytywną opinię z poprzedniego miejsca pracy.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. podanie,
  2. kwestionariusz osobowy, (dostępny na stronie www.polsl.pl)
  3. odpisy dyplomów,
  4. życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym i w zakresie kształcenia kadry naukowej, a także informacje o kierunku swojej dalszej działalności,
  5. oświadczenie o stopniu znajomości języka obcego nowożytnego,
  6. oświadczenie, czy Politechnika Śląska będzie podstawowym miejscem pracy,
  7. autoreferat zawierający syntetyczną oraz ilościową charakterystykę ww. dorobku,
  8. opinię  samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego posiadającego tytuł profesora.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, ul Akademicka 7, 44-100 Gliwice, w terminie do dnia 8.06.2018

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14.06.2018r.

O wynikach konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni  drogą elektroniczną w ciągu 1 tygodnia od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

Wiadomość utworzona: 25 kwietnia 2018 11:28, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 25 kwietnia 2018 11:35, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury