9 maja 2018
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej ogłasza KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA ZWYCZAJNEGO w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Architektury w Katedrze Sztuk Pięknych i Projektowych na czas nieokreślony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2012r., poz. 572, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Śląskiej z dnia 26.06.2006 r. z późn. zm.

 

1.   posiadające tytuł naukowy profesora w dziedzinie sztuk plastycznych,

2.   prowadzące aktywną działalność naukową, posiadające znaczący dorobek

     organizacyjny i dydaktyczny w tym po uzyskaniu tytułu naukowego;

· kierowały pracami badawczymi, projektowymi lub artystycznymi, zlecanymi

     przez podmioty zewnętrzne lub realizowanymi w ramach współpracy

       krajowej i międzynarodowej,

· są autorami monografii naukowej lub cyklu publikacji,

· posiadające znaczny dorobek projektowo-twórczy, w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe, w szczególności w zakresie Architektura Wnętrz

· posiadające znaczny dorobek artystyczny i popularyzujący sztukę, w tym wystawy indywidualne i zbiorowe,

· uzyskały pozytywną ocenę okresową lub pozytywną opinię z

      poprzedniego miejsca pracy.

Zgłoszenie powinno zawierać: (2 egzemplarze)

1.      podanie,

2.     kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie www.polsl.pl)

3.      odpisy dyplomów,

4.  życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym,
dydaktycznym i organizacyjnym oraz w zakresie kształcenia kadry naukowej,

     a także informacje o kierunku swojej dalszej działalności,

5.     oświadczenie o stopniu znajomości języka obcego nowożytnego,

6.     oświadczenie, że Politechnika Śląska będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Zgłoszenia na konkurs należy składać w:

DZIEKANACIE  WYDZIAŁU  ARCHITEKTURY

POLITECHNIKI  ŚLĄSKIEJ

Gliwice ul. Akademicka 7

w terminie do dnia 08.06.2018r. (włącznie)

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 11.06.2018r.

O wynikach konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (rar0@polsl.pl) w ciągu 1 tygodnia od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Wiadomość utworzona: 9 maja 2018 10:06, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 9 maja 2018 10:27, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury