8 czerwca 2020
MODELE STRUKTURY MIASTA AACHEN

MODELE STRUKTURY MIASTA AACHEN - MODELE FIZYCZNE, MODELE CYFROWE, MODELE RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ
NIETYPOWE MODELE MIASTA AACHEN 
MODELE STRUKTURY MIASTA AACHEN W RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ 
 
Transmisja live z wydarzenia: YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=Ke-CWUyHgqQ
 
VIDEO prezentacja projektu: YOUTUBE https://youtu.be/wH4pH0GV3e4
 
 
9.06.2020 > pierwsza wystawa w galerii Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej od czasu nastania pandemii koronawirusa. Ze względu na obowiązujące obostrzenia nie było możliwości fizycznego jej obejrzenia, ale zostanła otwarta i udostępniona wirtualnie. Wystawa uroczyście otwarta 09.06.2020 o godzinie 10 tej transmisją live na YOUTUBE oraz FB oraz filmem z prezentacją. Film będzie do odtworzenia w dowolnym momencie. Ponadto przygotowano panoramy 360 udostępniane online, tak by można było wystawę obejrzeć zdalnie. Dodatkiem do wystawy są modele w rzeczywistości rozszerzonej /augmented reality/, które można oglądać bezpośrednio na ekspozycji, a także na własnym smartfonie w aplikacji rzeczywistości rozszerzonej. Był to eksperyment pozwalający doświadczać modeli fizycznych i wirtualnych jednocześnie. Ekspozycję przygotowali studenci 3 roku Wydziału Architektury w ramach przedmiotu STRUKTURA MIASTA pod kierunkiem Tomasza Bradeckiego.
W otwarciu wzięli udział:
dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross prof. PŚ. Dziekan Wydziału Architektury
prof. dr hab. inż arch. Krzysztof Gasidło Kierownik Katedry urbanistyki i Planowania Przestrzennego
dr inż. arch. Tomasz Bradecki prodziekan ds kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym
Natalia Żak, Patrycja Sikorska – studenci współtworzący wystawę
w wydarzeniu udział wzięli również goście z zagranicy:

Prof. Allesandro Camiz Özyeğin University, Faculty of Architecture and Design, Istanbul

 
Prof. Lamberto Amistadi University of Bolonia, DEpartment of Architecture, Cesena
 
Allesandro Camiz Özyeğin University, Wydział Architektury i Projektowania, Istambuł Alessandro Camiz jest absolwentem (BArch + MArch) architektury na uniwersytecie „Sapienza” (Rzym, 1999). Przed ukończeniem szkoły współpracował z Sartogo Architetti Associati dla
Nowa włoska ambasada (Waszyngton) i Kościół Najświętszego Oblicza Jezusa (Rzym). W W 2007 r. Omówił pracę doktorską zatytułowaną „Historia średniowiecznego planowania urbanistycznego w Rawennie”
(Sapienza), a tam uczęszczał na studia podoktoranckie do 2014 r. Nauczał w szkole architektury Uniwersytetu Miami i na Wydziale Architektury Girne American Uniwersytet (Cypr), gdzie kierował do 2018 r. międzynarodowe Centrum Dziedzictwa Studia (ICHS). Jest członkiem ICOMOS-Włochy i sekretarzem generalnym Cypru Network for Urban Morphology (CyNUM). Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym i dyrektorem Laboratorium Dynamicznych Badań Morfologii Miejskiej (DRUM) na Uniwersytecie Özyeğin, Stambuł. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują projektowanie architektoniczne, morfologię urbanistyczną i zaawansowane technologie cyfrowe do dokumentacji i konserwacji dziedzictwa architektonicznego.
 
Prof. Lamberto Amistadi University of Bolonia, Wydział Architektury, Cesena. Lamberto Amistadi jest profesorem nadzwyczajnym architektury i urbanistyki na Uniwersytecie w Bolonii. Jest zastępcą dyrektora internetowego magazynu „FAMagazine” poświęconego badaniom i projektom dotyczącym architektury i miasta oraz współreżyserem serii „TECA. Teorie della Composizione architettonica ”(Clean). Wraz z Ildebrando Clemente założył i reżyseruje cykl „DŹWIĘKI: Teoria i otwartość architektoniczna” (Aión), który zawiera tomy monograficzne o Johnie Hejduku i Aldo Rossi. Jest autorem wielu publikacji, w tym książek Paesaggio come rappresentazione (Clean, 2008), La costruzione della città (Il Poligrafo, 2012), Architettura e Città (z Enrico Prandi, FAEdizioni 2016). W 2018 r. Zdobył stanowisko koordynatora i dyrektora ds. Nauki w zaproszeniu do partnerstwa strategicznego Erasmus + na poziomie europejskim na poziomie europejskim, zatytułowanym „ARCHEA Architectural European Medium-Large Arrangement”.
 
GALERIA MODELI – modele można dowolnie obracać w oknie przeglądarki lub otworzyć w darmowej aplikacji AUGMENT na smartfonie:
 
Zestawienie panoram interaktywnych 360/ :
 
Panorama całości wystawy / Exhibition overview :
https://teliportme.com/view/1755005 ,
https://teliportme.com/view/1755379
Panorama makiet/ models’ panorama: https://teliportme.com/view/1755378
 
Zestawienie linków do modeli w formie tekstowej, links to models:
Intensywność zabudowy ilość mieszkań na hektar / housing density dwellings per ha- https://agmt.it/m/tz8bUhlX
Dostępność_przestrzeni_publicznych / public space accessibility – https://agmt.it/m/YwrSnzD7
gęstość_zaludnienia / population density- https://agmt.it/m/hzUXld7l
Dostępności przestrzeni publicznych – czas dojścia do przestrzeni publicznych – public space accessibility – time of reaching center https://agmt.it/m/SAsqAAd_
Model analizy wg LYNCH / structural model of Kevin Lynch analysis –
https://agmt.it/m/zL3d9gm9
Model udziału_zabudowy / density model – https://agmt.it/m/phvUxR4Q
Model średnich cen nieruchomości / average real estate values model- https://agmt.it/m/1oN0qybZ
model intensywności zabudowy / Floor aspect ratio model /
https://agmt.it/m/rBfsKBnA
 
W projekcie wzięli udział: Karolina Piotrowska, Ościłowicz Olga, Górnikiewicz Grzegorz, Sikorska Patrycja, Baryłowicz Katarzyna, Bartos Patrycja, Buła Monika, Ulrich MAteusz, Pietrwalski Daniel, Swoboda Jakub, Popielarczyk Adriana, Żak Natalia
 
 
AACHEN CITY STRUCTURE MODELS - PHYSICAL MODELS, DIGITAL MODELS, EXTENDED REALITY MODELS
UNUSUAL CITY MODELS AACHEN
AACHEN CITY STRUCTURE MODELS IN AUGMENTED REALITY
 
Invitation
On 9.06.2020 the first exhibition will take place in the gallery of the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology since the advent of the coronavirus pandemic. Due to current restrictions, it will not be possible to view in place, but it will be opened and made available virtually. The exhibition will be opened on 09.06.2020 at 10 am with transmission online and a video presentation. The movie can be played at any time. In addition, 360 panoramas will be made available online so that the exhibition can be viewed remotely. Also the exhibited models will be available in augmented reality / which can be viewed directly at the exhibition, as well as on your own smartphone in the augmented reality application. This will be the first experiment of this type to allow you to experience physical and virtual models simultaneously. The exhibition was prepared by students of the 3rd year of the Faculty of Architecture as part of the subject CITY STRUCTURE under the supervision of Tomasz Bradecki. You’re welcome: online > stay at home official website
The opening was attended by:
dr hab. Eng. arc. Klaudiusz Fross prof. World Cup. Dean of the Faculty of Architecture
prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło Head of the Department of Urban Planning and Spatial Planning
Dr. Eng. arc. Tomasz Bradecki Vice-Dean for Communication with the socio-economic environment
Natalia Żak, Patrycja Sikorska – students co-creating the exhibition
and remote guests from abroad
 
Prof. Allesandro Camiz Özyeğin University, Faculty of Architecture and Design, Istanbul

 
Prof. Professor Lamberto Amistadi University of Bologna, Faculty of Architecture, Cesena
 
Prof. Allesandro Camiz Özyeğin University, Faculty of Architecture and Design, Istanbul Alessandro Camiz graduated (BArch+MArch) in Architecture at “Sapienza” University (Rome, 1999). Before graduating, he cooperated with Sartogo Architetti Associati for the New Italian Embassy (Washington DC) and the Church of Jesus’ Holy Face (Rome). In 2007, he discussed his doctoral thesis on “History of medieval town planning in Ravenna” (Sapienza), and therein attended Post-Doctoral studies until 2014. He taught at the School of Architecture of University of Miami and at the Faculty of Architecture of Girne American University (Cyprus), where he directed until 2018 the International Centre for Heritage Studies (ICHS). He is member of ICOMOS-Italy, and secretary general of the Cyprus Network for Urban Morphology (CyNUM). He is now associate professor and director of the Laboratory on Dynamic Research on Urban Morphology (DRUM) at Özyeğin University, Istanbul. His main research interests are in architectural design, urban morphology and advanced digital technologies for documentation and conservation of architectural heritage.
 
Prof. Lamberto Amistadi University of Bolonia, DEpartment of Architecture, Cesena Lamberto Amistadi is Associate Professor in architectural and urban Design at the DA of the University of Bologna. He is deputy director of the online magazine “FAMagazine”, devoted to research and projects concerning architecture and the city, and co-director of the series “TECA. Teorie della Composizione architettonica” (Clean). Along with Ildebrando Clemente, he founded and directs the series “SOUNDINGS: Theory and Architectural Openness” (Aión), which has included monographic volumes on John Hejduk and Aldo Rossi. He is author of numerous publications, including the books Paesaggio come rappresentazione (Clean, 2008), La costruzione della città (Il Poligrafo, 2012), Architettura e Città (with Enrico Prandi, FAEdizioni 2016). In 2018 he won a position as Coordinator and Chief Science Officer in the European-level call of Erasmus+ Strategic Partnerships for Higher Education, entitled “ARCHEA Architectural European Medium-Sized City Arrangement”.
MODEL GALLERY – models can be freely rotated in the browser window or opened in the free AUGMENT application on your smartphone:
 
Panorama 360 Exhibition overview :
https://teliportme.com/view/1755005 ,
https://teliportme.com/view/1755379
Panorama makiet/ models’ panorama: https://teliportme.com/view/1755378
 
links to models:
housing density dwellings per ha- https://agmt.it/m/tz8bUhlX
public space accessibility – https://agmt.it/m/YwrSnzD7
population density- https://agmt.it/m/hzUXld7l
public space accessibility – time of reaching center https://agmt.it/m/SAsqAAd_
structural model of Kevin Lynch analysis –
https://agmt.it/m/zL3d9gm9
density model – https://agmt.it/m/phvUxR4Q
average real estate values model- https://agmt.it/m/1oN0qybZ
Floor aspect ratio model / https://agmt.it/m/rBfsKBnA
 
The project was attended by: Karolina Piotrowska, Ościłowicz Olga, Górnikiewicz Grzegorz, Sikorska Patrycja, Baryłowicz Katarzyna, Bartos Patrycja, Buła Monika, Ulrich Mateusz, Pietrwalski Daniel, Swoboda Jakub, Popielarczyk Adriana, Żak Natalia

Wiadomość utworzona: 25 maja 2020 09:22, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 8 czerwca 2020 13:02, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Galeria Wydziału Architektury