Aktualny wykaz publikacji naukowych pracowników Wydziału Architektury dostępny jest w bazie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej:

http://www.bg.polsl.pl/expertusbin/expertus.cgi


Wybrane publikacje pracowników naukowych Wydziału Architektury dostępne są na stronach 
Repozytorium Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej oraz Delibra Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej  

Wybrane Publikacje

 

Książki wydane przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej dostępne są na stronie

http://www.wydawnictwopolitechniki.pl/index.php?s=wyniki&dp=4&zacz=1&tryb=normal&sort=2&sort_t=2

 

E. Niezabitowska, A. Szewczenko, I. Benek: „Potrzeby osób starszych w obiektach z funkcją opieki. Wytyczne do projektowania.”

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy naukowej i praktycznej na temat uwarunkowań projektowania architektonicznego dla osób starszych. Publikacja dotyczy projektowania obiektów z funkcją opieki (np. domy seniora, domy pomocy społecznej) oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych. Podręcznik został opracowany z myślą o studentach kierunków architektura i architektura wnętrz


E. Wala: „Szkło we współczesnej architekturze”

Przedmiotem monografii są wizualne aspekty wykorzystania szkła w obiektach zrealizowanych na przełomie XX i XXI wieku. Monografia skupia się na tych cechach, które mają istotny wpływ na budowanie zewnętrznego i wewnętrznego wizerunku budynku oraz na postrzeganie szklanych obiektów w otoczeniu miasta. Głównym celem opracowania jest zebranie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej współczesnych możliwości wykorzystania szkła w architekturze. W pracy przewijają się również zagadnienia techniczne, społeczne i humanistyczne. Mimo, że mają one bardzo zawężony charakter, dają szeroki obraz prezentowanego zjawiska.

 


D. Winnicka-Jasłowska: „Przestrzeń nauki współczesnego uniwersytetu. Rola badań przedprojektowych w programowaniu nowych funkcji wyższych uczelni”

W pracy zawarto omówienie najistotniejszych przemian, jakim został poddany uniwersytet, jako instytucja oraz przestrzeń, w której zachodzą procesy dydaktyczne. Przeanalizowano historię ustawodawstwa szczególnie po 1989 i 2004 roku z uwzględnieniem Deklaracji Bolońskiej a także Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 roku, które przyczyniły się istotnie do zmian organizacyjnych i programowych uczelni. Omówiony został model brytyjski krajobrazu nauki, który jest odpowiedzią na współczesne potrzeby związane z procesem uczenia się i nauczania.


Michał Stangel: „Airport City - an Urban Design Question

https://books.google.pl/books/about/Airport_City_an_Urban_Design_Question.html?id=BVtODwAAQBAJ&redir_esc=y

 

 


Nina Juzwa [red.]: „Architecture and urban planning for contemporary industry”

W publikacji autorzy skupiają się na problematyce kształtowania i lokalizacji obiektów przemysłu przetwórczego, nieuciążliwego. Celem jest ukazanie obiektów przemysłu najnowszej generacji. Zakres przestrzenny pracy obejmuje realizacje powstałe na obszarze krajów europejskich od lat osiemdziesiątych XX wieku.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów wydziałów architektury oraz kierunków pokrewnych, a także dla urbanistów zainteresowanych zawodowo problematyką projektowania układów przestrzennych dla przemysłu.


J. Serdyńska: "Kształcenie architektów na Górnym Śląsku na tle ewolucji koncepcji edukacji architektonicznej"

Tematem monografii jest ewolucja koncepcji kształcenia architektów; jego geneza, kontekst, uwarunkowania, i stan obecny, opisany na podstawie badań przeprowadzonych w górnośląskich publicznych uczelniach kształcących architektów. Na badanie złożyły się dociekania historyczno-interpretacyjne, komparatystyczne, ilościowe i statystyczne wraz z opisem i interpretacją wyników. Celem pracy jest zdefiniowanie uwarunkowań, szans i zagrożeń kształcenia architektów:
• ukazanie ewolucji nauczania architektury w kręgu kultury europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem genezy, warunków powstania i działalności szkół architektonicznych na Górnym Śląsku,
• analiza programów studiów wybranych uczelni architektonicznych w celu określenia prawidłowości zmian treści i form kształcenia,
• analiza skutków reformy szkolnictwa wyższego podjętej w wyniku realizacji procesu bolońskiego w odniesieniu do kształcenia architektów,
• analiza przemian struktury społecznej studentów z obszaru Górnego Śląska,
• analiza opinii i oczekiwań studentów w stosunku do zawartości programu nauczania i metod kształcenia.
Uzyskane wyniki pozwalają na scharakteryzowanie górnośląskiego środowiska w kontekście historycznym, społecznym i przez pryzmat opinii studentów a sformułowane w monografii hipotezy otwierają nowe pola badawcze i mogą być pretekstem do dalszych systematycznych badań.

Oprawa: miękka
Strony: 216
format: 21x21cm
ISBN: 978-83-7880-231-0


B. Komar: "Współczesna jakość spółdzielczej przestrzeni osiedlowej w świetle zasad rozwoju zrównoważonego na wybranych przykładach"

Przedmiotem monografii jest jakość przestrzeni urbanistycznych spółdzielczych osiedli mieszkaniowych w Polsce, które powstały przed okresem transformacji ustrojowej, czyli przed 1989 rokiem. Zmiana ustroju w Polsce z jednej strony przyczyniła się do wyzwolenia przestrzeni osiedlowych z ram zaleceń normatywnych i infrastrukturalnych, a z drugiej zrodziła nowe potrzeby. Przestrzeń osiedlową przebadano w pracy z punktów widzenia ekologicznego, ekonomicznego i społeczno-kulturalnego. Publikacja adresowana jest do urbanistów i architektów, zarządców spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów – wszystkich, którzy mają wpływ na kształtowanie przestrzeni społeczno-mieszkaniowej w polskich miastach.

Oprawa: miękka,
Format: A4,
Stron: 335
ISBN: 978-83-78801-399


B. Stankiewicz: "Dziedzictwo kulturowe przemysłu i struktur osadniczych w obszarze Aglomeracji Górnośląskiej"

W bogato ilustrowanej archiwaliami książce przedstawiony został rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru Aglomeracji Górnośląskiej, która jest szczególnym i specyficznym obszarem ukształtowanym pod wpływem mieszaniny i współegzystencji różnych narodów, kultur i religii na przestrzeni wieków. Badania nad rozwojem Aglomeracji objęły okres od odkryć archeologicznych i pierwszych wzmianek dotyczących powstania osad do lat 80-tych XX wieku. Przedmiotem monografii jest zbadanie środowiska zbudowanego Aglomeracji Górnośląskiej, na które składają się struktury przemysłu i osadnicze oraz sformułowanie wniosków. Celem monografii są badania rozwoju struktur przemysłu i układów osadniczych wraz z próbą czytelnej ich systematyki, określenie etapów i kierunków przekształceń, oparte na szczegółowych analizach czynników historycznych, gospodarczych, politycznych, tożsamościowych i funkcjonalno-przestrzennych, wraz ze wskazaniem głównych czynników powodujących impulsy rozwojowe. Wzięto także pod uwagę przemiany granic: podziały historyczne i administracyjne zarówno całego obszaru Aglomeracji, jak i zmiany przynależności administracyjnej poszczególnych miejscowości, a także podziały wielkich własności ziemskich. Udokumentowanie procesów, które doprowadziły do obecnego wyrazu przestrzennego środowiska zbudowanego pozwoliło na wnioskowanie co do zakresu granic rdzenia Aglomeracji. We wnioskach znalazła się również propozycja podziału obszaru Aglomeracji na mikro-konurbacje.

Oprawa: miękka
Strony: 397, 2 mapy w formacie A1 dołączone do tekstu monografii
format: A4
ISBN: 978-83-7880-240-2

 


E. Błeszyńska "Tożsamość miejsca w urbanistyce"

Celem monografii Tożsamość miejsca w urbanistyce Elżbiety Błeszyńskiej jest ukazanie konkretnego przełożenia subiektywnej i ulotnej tożsamości miejsca na bardzo pragmatyczną rzeczywistość architektoniczną. Obszarem poszukiwań w pracy jest przestrzeń architektoniczno-urbanistyczna. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter postrzegania przestrzeni miejskiej oraz jego funkcjonowanie w trzech warstwach (ekonomicznej, społecznej i przestrzennej) autorka koncentruje się na bardzo istotnym zagadnieniu, jakim jest dialog zachodzący pomiędzy użytkownikiem a przestrzenią urbanistyczną. Powodem zwrócenia uwagi na taką komunikację miejsca jest wzrastające zapotrzebowanie budowania wyrazistej przestrzeni miejskiej. Waga podjętego zagadnienia wyrasta z obserwacji rzeczywistości urbanistycznej. Autorka śledzi również dokonania poszerzającej się grupy odważnych projektantów, architektów i artystów, którzy działają kreatywnie w przestrzeniach miast.

Oprawa: miękka
Strony: 246
format: A4
ISBN: 978-83-61137-99-3

bleszynska


T. Bradecki, A. Twardoch "Współczesne kierunki kształtowania zabudowy mieszkaniowej"

Publikacja ukazuje współczesne lokalne tendencje kształtowania zabudowy mieszkaniowej w odniesieniu do teorii urbanistyki. Na podstawie obserwacji najnowszych polskich realizacji mieszkaniowych oraz praktycznej wiedzy na temat procesu inwestycyjnego wykazano m.in. konieczność ściślejszego współdziałania czynników teoretycznych z praktycznymi dla zapewnienia lepszego kształtowania zabudowy mieszkaniowej, jako że w wielu dziedzinach nowe plany i realizacje nie spełniają wymogów współczesnego budownictwa mieszkaniowego. Praca skierowana jest do szerokiego grona uczestników procesu powstawania nowych zespołów mieszkaniowych: planistów, urbanistów, deweloperów, architektów i studentów architektury.

Oprawa: miękka
Strony: 185
format: A4
ISBN: 978-83-7880-115-3

bradecki_twardoch


M. Stangel "Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju"

W pracy omówiono nowe, współczesne uwarunkowania i aspekty społeczne, kulturowe i technologiczne czy ekonomiczne kształtowania zwartej tkanki miejskiej, Omówiono też nowe narzędzia analizy i projektowania obszarów miejskich. Efektem pracy jest synteza elementów projektowania urbanistycznego, które można uznać za zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, wraz z omówieniem ich zastosowań we współczesnych projektach urbanistycznych.

Oprawa: miękka
Strony: 174
format: B5
ISBN: 978-83-7880-140-5

stangel


K. Kafka "Modele współdziałania uczestników planowania przestrzennego"

Monografia zajmuje się funkcjonowaniem systemu planowania przestrzennego w praktyce. Oryginalnym wkładem pracy do teorii planowania jest systematyka procesu i procedur planistycznych w ram ach planowania: strategicznego, normatywnego i operacyjnego w ich trzech fazach: konstytutywnej, adaptacyjnej i monitoringu. W pracy zdefiniowano typologię uczestników planowania przestrzennego. Za podstawowe kryterium przyjęto poziom i rodzaj aktywności danego uczestnika.

Oprawa: miękka
Strony: 191
format: B5
ISBN: 978-83-7880-198-6

kafka


M. Żmudzińska-Nowak (red.): "Gliwice na ich drodze"

Książka jest wyjątkową okazją do spotkania z architekturą najwyższej próby i jej twórcami, którzy na co dzień kryją się w cieniu własnych, budzących podziw realizacji. Erich Mendelsohn, Max Fleischer, Karl Schabik, Emil i Georg Zillmannowie, Karl Mayr i Dominikus Böhm, Tadeusz Teodorowicz-Todorowski, Zygmunt Majerski, Kazimierz Wejchert – tych wybitnych architektów łączą … Gliwice, które znalazły się na twórczej drodze każdego z nich, czego rezultatem są wyjątkowe, często nowatorskie rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne.

Oprawa: miękka
Strony: 351
Wymiar: 23 x 19 cm
ISBN 978-83-89856-59-3

zmudzinska


R. Nakonieczny (red.): "Słynne wille Polski"

Pięknie wydana i bogato ilustrowana książka prezentuje wille polskie w szerokim ujeciu czasowym, począwszy od renesansu, przez barok, klasycyzm, historyzm i eklektyzm XIX wieku, aż po kolejne nurty: ruch Arts nad Crafts, art nouveau, modernizm, postmodernizm czy najnowsze idee pluralizmu stylowego. Wszystkie są wyrazem recepcji europejskich wzorców zabudowy willowej i dostosowywania ich do poziomu rodzimej sztuki budowlanej.

W ksiażce znajdziemy opisy 93 willi usytuowanych niegdyś lub obecnie na terenie dzisiejszej Rzeczpospolitej Polskiej. Autorami tekstów są polscy badacze dawnej i współczesnej architektury, kuratorzy i krytycy.

ISBN: 978-80-87073-57-5
ISBN: 978-80-87073-58-2 (wersja angielska)
liczba stron: 407
format: 170x240 mm
Fross

 


Sz. Opania: "Tożsamość a wizerunek obszarów poprzemysłowych. Przykład aglomeracji górnośląskiej"

Przedmiotem monografii jest problematyka związana z kształtowaniem wizerunku obszarów poprzemysłowych, rozważana pod kątem ich znaczenia dla trwających procesów przekształceń. Głównym celem pracy jest wskazanie potrzeby oraz możliwości wykorzystania elementów tożsamości przestrzennej w procesach planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, realizowanych na rzecz transformacji i odnowy zdegradowanego krajobrazu kulturowego.

ISBN: 978-83-7335-995-6
liczba stron: 243
format: A4
Fross


K. Fross: „Badania jakościowe w projektowaniu architektonicznym na wybranych przykładach”

Monografia dotyczy zjawiska we współczesnej architekturze, znanego na świecie jako Reseach by Design oraz Design by Research dopełniających się metod postępowania, łączących badania z projektowaniem, czyli projektowaniem z udziałem badań. Praca bazuje na informacjach pochodzących z założeń biznesowych inwestorów, ze środowiska zbudowanego, jego użytkowników i zarządców nieruchomości. Głównym celem było pokazanie metody projektowania z wykorzystaniem badań, zobrazowanie sposobu postępowania na wybranych przykładach z przedstawieniem rezultatów i korzyści. Wykazano, że prawidłowe określenie i konsekwentne realizowanie priorytetów projektowych znacząco wpływa na sukces biznesowy inwestycji, wzrost jakości obiektu i zadowolenie użytkowników.

ISBN: 9788373359307
liczba stron: 299
format: A4
Fross


K. Ujma-Wąsowicz: "Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnych w mieście. Ewolucja problemu"

Przedmiotem monografii jest próba ukazania wagi i złożoności tytułowego zagadnienia. Praca w zamierzeniu autorki wnosi nowe wartości do zagadnień planowania i projektowania terenów rekreacji sportowej w środowisku miejskim. Synteza rozprawy przedstawia propozycję uporządkowania typologii terenów aktywnego wypoczynku oraz alternatywną, przystającą do idei Sport for All, koncepcję metodyki ich planowania w mieście. Wnioski końcowe ujmują scenariusze kierunków rozwoju miejsc sportu powszechnego na terenach zurbanizowanych, jako kontynuację ewolucyjnych przemian w tym zakresie.

ISBN: 978-83-7880-056-9
liczba stron: 281
format: A4
Szkło we współczesnej architekturze


E. Wala: „Szkło we współczesnej architekturze” - Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012.

Przedmiotem monografii są wizualne aspekty wykorzystania szkła w obiektach zrealizowanych na przełomie XX i XXI wieku. Monografia skupia się na cechach mających istotny wpływ na budowanie zewnętrznego i wewnętrznego wizerunku budynku i postrzegania szklanych obiektów w otoczeniu miasta. Pokazuje fenomen współczesnego rozwoju tych obiektów oraz przedstawia ocenę uwarunkowań kształtujących szklaną architekturę.

ISBN: 978-83-7880-080-4
liczba stron: 291
format: A4
Szkło we współczesnej architekturze


 

 

Monografie i prace zbiorowe:

M. Bielak, „Badania jakościowe nad środowiskiem zamieszkania w domach opieki społecznej dla ludzi starszych. Wybrane przykłady” – Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010.

K. Gasidło „Kierunki przekształceń przemysłu” - Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010.

A. Lisik. Architektura sakralna. Projekty i realizacje - Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010.

M. Żmudzińska-Nowak, „Miejsce – Tożsamość i zmiana”- Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010.

N. Juzwa (red.) A. Gil, N. Juzwa, A. Sulimowska-Ociepka, A. Witeczek „Architektura i urbanistyka współczesnego przemysłu”, monografia, praca zbiorowa, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010.

A. Lisik, J. Biedrońska, W. Mikoś Rytel, J. Figaszewski, K. Kozak: Projektowanie obiektów motoryzacyjnych – monografia, praca zbiorowa, Wydanie II, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010.

J. Pallado (red.) „Nowa siedziba Urzedu Marszalkowskiego Województwa Ślaskiego” – praca zbiorowa, Katedra Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej,2010.

 J. Pallado„Optymalizacja wykorzystania terenu pod nową zabudowę na przykładzie miasta Ruda Slaska” - praca zbiorowa, Katedra Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej,2010.

 

Podręczniki

 

T. Biernot „Budynki Witkiewiczowskie w Zakopanem – materiały z badań i inwentaryzacyjno-studialnych obiektów historycznych”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010. 

E. Niezabitowska (red): „Budynek Inteligentny. Potrzeby użytkownika”. Tom I,  . Wydanie II , Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.

J. Mikulik: „Budynek Inteligentny. Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych” Tom II,. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Wydanie II, 2010.

 

Materiały konferencyjne

 „Między miastem a nie-miastem – Odnowa Krajobrazu Miejskiego” – materiały międzynarodowej konferencji naukowej Wydziału Architektury P Śl., wyd. WA PŚl oraz KUiA PAN, 2010.

 „Nowoczesność w Architekturze - restrukturyzacja i rewaloryzacja zespołów mieszkalnych” tom IV, praca zbiorowa pod red. J. Witeczka, Katedra Projektowania Architektonicznego, WA PŚl.,2010.

 Zeszyt Naukowy – „Architektura i technika a zdrowie” materiały konferencji AT-Z 7.

 

 

Monografie

Dariusz Masły: Badania jakościowe w obiektach biurowych - monografia

Michał Stangel: Odnowa miast  w społeczeństwie informacyjnym - monografia

Tomasz Taczewski: Architektura Szkoły Wyższej – monografia habilitacyjna

Jacek Rybarkiewicz: Architektura pola kreacji teatralnej – monografia habilitacyjna

Ewa Stachura: Budownictwo mieszkaniowe końca XX w. – monografia habilitacyjna

Zeszyty Naukowe

Zeszyt Naukowy nr 47: Badania interdyscyplinarne w Architekturze

Zeszyt Naukowy 48: Architektura i Zdrowie

Zeszyt Naukowy 49: Krzysztof Gasidło (red.): Konferencja doktorantów 2008

 

 

Monografie

M. Balcer-Zgraja: Architektura budynku szkolnego lat najnowszych w aspekcie wpływów współczesnej techniki i wymagań społecznych - monografia

Ewa Niezabitowska: Ewolucja konceptu przestrzeni w teorii architektury - monografia

A. Lisik, J. Biedrońska, W. Mikoś Rytel, J. Figaszewski, K. Kozak: Projektowanie obiektów motoryzacyjnych - monografia

Zbigniew Kamiński: Współczesne planowanie wsi w Polsce – monografia

 

 

Monografie

E. Niezabitowska, D. Masły (red) : Oceny jakości środowiska zbudowanego i ich znaczenie dla rozwoju koncepcji budynku zrównoważonego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Wydawnictwo cykliczne pokonferencyjne

AT-Z. - Architektura i technika a zdrowie - materiały z V Sympozjum katedry Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze.

ULAR - Odnowa Krajobrazu Miejskiego. Tożsamośc miejsca w dobie globalizacji. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wydziału. Wyd. Polit. Śl. Gliwice 2006

Zeszyty Naukowe

Zeszyt Naukowy nr 45 z serii Architektura (Architektura a zdrowie)

Zeszyt Naukowy nr 46 z serii Architektura (Przekształcenia struktur przestrzennych regionów)

Czasopisma

Architektura i Urbanistyka nr 1./2007 pt. Cyberprzestrzeń & Architektura

 

 

Elżbieta Błeszyński - Koclęga: "Architektoniczne przestrzenie - wnętrze - kontekst przeżycia" - monografia

Beata Komar i Joanna Tymkiewicz: "Elewacje budynków biurowych - funkcja, forma, percepcja" - skrypt

"Nowa Architektura w Kontekście Kulturowym Miasta" pod redakcją Andrzeja Niezabitowskiego i Magdaleny Żmudzińskiej-Nowak

 

 

Jacek Włodarczyk (red): "Nauka i technika w architekturze" - zeszyt nr 44 - monografia

Katarzyna Ujma-Wąsowicz: "Ergonomia w architekturze". - skrypt

Elżbieta Niezabitowska (red): "Budynek inteligentny" Tom I i II - podręcznik akademicki. Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2006 r.

J. Czarnecki: "Projektowanie obiektów bankowych" – skrypt

 

Wiesława Mikoś-Rytel: "O zrównoważonej architekturze ekologicznej i zarysie jej teorii" - Zeszyt Naukowy nr 41 - monografia

Jan Rabiej: "Tradycja i nowoczesność w architekturze kościołów katolickich. Świątynia fenomenem kultury" - Zeszyt Nr 42 - monografia

Krzysztof Gasidło (red): "Perspektywy Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w XXI wieku w pracach doktorskich" - zeszyt nr 43

Jacek Radziewicz-Winnicki: "Historia Architektury Średniowiecznej w Polsce. Gotyk" - podręcznik

Marek Janik: "Socjokulturowe aspekty miejsc zamieszkania" - monografia

Katarzyna Mazur: "Specjalne strefy ekonomiczne jako nowe obszary przemysłowe" - książka

Alina Pancewicz: "Rzeka w krajobrazie miasta" - książka

Elżbieta Niezabitowska (red): "Wybrane elementy facility management w architekturze" - podręcznik akademicki

 

 

Marek Rawecki: "Strefa Auschwitz-Birkenau" - książka

Jacek Radziewicz-Winnicki "Historia architektury nowożytnej w Polsce. Barok". Wybrane zagadnienia - Podręcznik 2003

 

 

Zbigniew Kamiński "Pojęcie konfliktu w planowaniu przestrzennym" - Zeszyt Naukowy nr 40 - monografia

Adam. Lisik (red) "Odnawialne źródła energii w architekturze"- Skrypt 2002

 

Inne publikacje Wydziałowe:

A. Niezabitowski, M.Żmudzińska-Nowak (red.), "Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta", wyd. TAP, Gliwice 2006.

Praca zbiorowa pod red. J. Witeczek: Nowoczesność w Architekturze. Architektura Pustych Miejsc. Zakład Poligraficzny Waldemar Wiliński. Gliwice 2007

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Publikacje