Regulamin konkursu projektów służących rozwojowi młodych naukowców
Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej

1.Konkurs projektów badawczych przeprowadza Wydziałowa Komisja w skład której wchodzą: Dziekan, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, kierownik studiów doktoranckich oraz zastępcy dyrektorów ds. nauki poszczególnych instytutów.

2.W konkursie może uczestniczyć wyłącznie osoba, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim Wydziału AEI i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat w dniu składania wniosku.

3.Wszystkie zgłoszone zadania badawcze projektu muszą być realizowane na Wydziale i nie mogą być finansowane z innych źródeł. 

4.Wniosek należy przygotować wg. następujących załączników: 
Zał 1: wniosek;
Zał 2: kalkulacja kosztów;
Zał 3: Kopie stron publikacji z listą autorów, danymi bibliograficznymi oraz informacją o afiliacji.

5.Termin złożenia kompletu dokumentów upływa w dniu 08.08.2019 r. Elektroniczną wersję należy przesłać na adres monika.kwoka@polsl.pl, natomiast podpisaną wersję papierową należy złożyć w tym samym terminie w Biurze Dziekana u Pani Bogusławy Kubosz.

6.Decyzja Komisji jest podejmowana na podstawie oceny wniosku, uwzględniającej:
· publikacje w czasopismach JCR oraz Scopus z lat 2017-2019;
· doktoranci I roku, na podstawie średniej oraz dotychczasowych osiągnięć;
· cel naukowy projektu i proponowaną tematykę badań wraz z przewidywanymi efektami;
· realność opracowanej kalkulacji kosztów (wydatkowanie do końca czerwca 2020r. wszystkich środków, przy czym co najmniej 75% kosztów musi być wydane do końca grudnia 2019r.).

7.Komisja oceniając wnioski tworzy trzy oddzielne listy rankingowe w następujących kategoriach:
·  uczestnik studiów doktoranckich I roku do 5 tys. zł;
·  uczestnik studiów doktoranckich II - IV
do 10 tys. zł;
·  nauczycielem akademickim Wydziału AEI i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat w dniu składania wniosku
do 15 tys. zł.

8.Komisja oblicza dla każdego z kandydatów punktację wynikającą z jego dorobku naukowego, która decyduje o uszeregowaniu projektów na listach rankingowych. Punktacja ta obliczana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ocenie dorobku naukowego stosowanymi w ankietach parametrycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O uzyskaniu finansowania decyduje pozycja wniosku na odpowiedniej liście rankingowej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 sierpnia 2019r.

9.Rozliczenie przyznanych środków następuje na podstawie sprawozdania przyjętego przez Wydziałową Komisję i złożonej publikacji do czasopisma z listy JCR lub Scopus z afiliacją Wydziału oraz informacją o finansowaniu lub patentem/wzorem użytkowym tematycznie powiązanym ze złożonym projektem. Dopuszcza się odniesienie tylko do jednego tematu.  

10.Termin zakończenia realizacji projektu wyznacza się na 30 czerwca 2020r. 

Regulamin konkursu w wersji pdf. dostępny jest TUTAJ.

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Subwencja badawcza dla młodych naukowców