Przeczytaj do końca, a pomoże Ci to uniknąć nieporozumień.

Co roku przyznajemy około 80 grantów dla studentów wydziału AEiI.

Kwalifikacja będzie przebiegać etapami. Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej planowane są na każdy pierwszy czwartek miesiąca. Będą wówczas rozpatrywane podania, które napłynęły do końca poprzedniego miesiąca. Lista osób, którym przyznane będą stypendia zostanie ogłoszona na stronie internetowej oraz w gablocie obok pok.536. Podana zostanie również do wiadomości lista wolnych miejsc, o wyjazdy do których można się będzie starać w kolejnym etapie konkursu. Podania będą rozpatrywane do czasu rozdzielenia wszystkich grantów.

Osoby, studenci wydziału AEI, ubiegające się o status stypendysty programu ERASMUS powinny spełniać następujące wymagania:
1. być studentem co najmniej drugiego semestru studiów dziennych;
2. średnia ocen z ostatnich dwóch semestrów studiów (sesja zimowa oraz letnia - studenci pierwszego roku - tylko I semestr) nie niższa niż 4.0 - w sytuacji, gdy średnia jest niższa, można starać się o umieszczenie na liście rezerwowej;
3. brak zaległości z poprzednich semestrów;
4. czynna znajomość języka obcego - certyfikat zdania odpowiedniego egzaminu językowego (np. FCE z języka angielskiego) bądź ocena co najmniej 4.0 z egzaminu organizowanego przez wykładowców Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Śląskiej; studenci Makrokierunku nie muszą potwierdzać znajomości języka angielskiego, jeśli natomiast zamierzają studiować w innym języku muszą zdać odpowiedni egzamin;

O przyznaniu stypendium oraz miejscu wyjazdu decyduje pozycja studenta na liście rankingowej. Tutaj decydującą rolę odgrywa średnia z całego okresu studiów. Brana jest także pod uwagę znajomość języka kraju, o wyjazd do którego stara się student, nawet jeśli zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Starając się o przyznanie stypendium student powinien złożyć u Pani Izabeli Kulczyny w pok. 24 (Dziekanat) następujący komplet dokumentów:
1. Wypełniony i podpisany formularz Student_Application_Form;
2. Karta Przebiegu Studiów w języku angielskim wraz z potwierdzonymi średnimi z ostatnich dwóch semestrów studiów oraz średnią ze studiów - ten dokument można uzyskać w dziekanacie;
3. Wypełniony i potwierdzony przez odpowiedniego Prodziekana formularz Transcript_of_Records - oficjalne tłumaczenia nazw przedmiotów dla kierunków prowadzonych w języku polskim znadziecie Panstwo w karcie Przebiegu Studiów;
4. Kopie certyfikatów egzaminów językowych (oryginały do wglądu);
5. Uzgodniony z odpowiednim Prodziekanem program zajęć. Wykaz przedmiotów powinien znaleźć się zarówno w Learning_Agreement jak i w dokumencie wewnętrznym Politechniki Śląskiej Warunki_zaliczenia;
5. List motywacyjny, skierowany do Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej;
6. Lista rankingowa uczelni, do których chciałoby się wyjechać;
6. Inne dokumenty, które mogą być pomocne w ocenie merytorycznych predyspozycji osoby starającej się o wyjazd.

Ze względów organizacyjnych prosimy, by formularze i wszystkie załączniki były włożone do teczki opisanej podstawowymi danymi osobowymi: imię i nazwisko, kierunek studiów, rok studiów, grupa dziekańska, telefon kontaktowy, email, proponowany termin i miejsce wyjazdu.


Kilka uwag dodatkowych:


- wypełniając formularz Transcript of Records (najlepiej na podstawie Karty Przebiegu Studiów) umieszczają Państwo kursy z kolejnych semestrów. Jeśli przedmiot jest kontynuowany w kolejnych semestrach to numerujemy go cyframi rzymskimi I, II, III itd. wpisując każdorazowo ocene końcową z danego semestru. Jeśli w danym semestrze jest tylko laboratorium albo projekt to należy dopisać słowo 'laboratory" albo 'project' do nazwy kursu.

- procedura zdawania egzaminu językowego wymaga trochę czasu i należy zadbać o to z wyprzedzeniem.

- również uzgodnienie programu zajęć wymaga rozmowy ze swoim Prodziekanem, aby ułatwić wszystkim decyzję sugeruję przygotowanie przed spotkaniem tabeli, w której w jednej kolumnie zamieszczone będą Państwa zajęcia na danym semestrze zgodne z naszym programem studiów (odpowiednie informacje znajdą Państwo w gablotach obok dziekanatu), a obok zajęcia planowane w uczelni przyjmującej.

- studenci planujący wyjazd w ostatnim semestrze studiów nie muszą kierować się językiem wykładowym uczelni przyjmującej. Mogą uzyskać wymagane kredyty pracując samodzielnie bądź grupowo nad projektem, którego temat jest wcześniej ustalony z opiekunem z tamtej uczelni. Używanym wówczas językiem jest angielski lub niemiecki. Dlatego studenci tacy mogą wjechać praktycznie do każdej z uczelni zamieszczonych na liście. Najkrótszy okres pobytu to 3 miesiące. Obowiązuje ich jednak zasada minimum 20ECTS na semestr, pomimo mniejszego obciążenia dydaktycznego w naszych planach studiów.


Zasady finansowania wyjazdów:

Stawki miesięczne stypendiów określa odpowiednie Zarządzenie Rektora. 

Dodatkowo, po przyjeździe do uczelni zagranicznej, wypłacane jest stypendium z funduszy Fundacji Politechniki Śląskiej, mające w zamyśle pokryć koszty podróży.

Oczywiście, każdy ze studentów ma w trakcie pobytu wypłacane przynależne mu stypendia naukowe, socjalne, sportowe itd.

Niektóre z uczelni oferują przyjeżdżającym studentom wsparcie finansowe, ale nie mamy o tym oficjalnych wiadomości i każdy z Państwa musi się sam zorientować na stronach internetowych danej uczelni bądź też pytając osób, które już tam były. Dobrym źródłem informacji jest też portal Agencji Krajowej, gdzie zamieszczane są informacje pozyskane z ankiet, wypełnianych przez każdego powracającego studenta - dowiecie się tam wielu rzeczy o uczelniach, kursach, warunkach życia itp. Trzeba tylko poszperać.


dr hab. inż. Joanna Polanska, Prof. nzw. w Pol. Śl.
Wydziałowy Koordynator Programu ERASMUS/SOCRATES
tel. 48 32 237 2144
email: Joanna.Polanska@polsl.pl

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Erasmus_001