Najważniejsze zmiany w zakresie spraw stypendialnych dla doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich w roku akademickim 2020/2021

Stypendium doktoranckie
Trwa proces legislacyjny zarządzenia zmieniającego Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej:
  1. Dzięki zmianie możliwe będzie przyznanie stypendium wyższej kategorii nie tylko za wszczęty przewód doktorski, ale również za wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora (na podstawie przepisów Ustawy 2.0). Przepis wejdzie w życie w pełni od roku akademickiego 2020/2021 z uwagi na fakt, że wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora jest możliwe od 1 października 2019 r.
  2. Zarządzenie zmienia zasady zaprzestania wypłaty stypendium w przypadku skreślenia doktoranta lub ukończenia przez niego studiów doktoranckich.


Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
Obowiązujący Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (Zarządzenie nr 68/14/15, Zarządzenie zmieniające nr 74/15/16) pozostaje bez zmian. Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej należy składać wraz z załącznikami do 15 października. Zwiększenie stypendium mogą otrzymywać wyłącznie uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich. Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych pozostanie niezmienny do końca prowadzenia kształcenia na studiach doktoranckich.

„Świadczenia dla doktorantów
Do przyznawania świadczeń dla doktorantów na studiach doktoranckich (stypendium rektora, stypendium socjalne, zapomoga, stypendium dla osób niepełnosprawnych) stosuje się odpowiednio Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej (Zarządzenie nr 113/2019). Świadczenia mogą otrzymać doktoranci, którzy kształcą się na studiach doktoranckich nie dłużej niż 6 lat i nie ukończyli wcześniej innych studiów doktoranckich
Wzory wniosków i szczegółowe informacje dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalnego, zapomogi oraz stypendium dla osób z niepełnosprawnościami zostały udostępnione na stronie internetowej Centrum Obsługi Studiów.

 

Dodatkowe informacje:

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pomoc materialna 2016/1017