Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Przedmioty obieralne na I roku studiów

dotyczy kierunków: AiR, EiT, Teleinformatyka

 

Na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki studenci kierunków: Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka mają możliwość wyboru metody prowadzenia wykładu i ćwiczeń. Zajęcia z następujących przedmiotów prowadzone są w dwóch wariantach (metodą tradycyjną lub interaktywną):

·      algebra (na kier. automatyka i robotyka),

·      analiza matematyczna (na kier. automatyka i robotyka),

·      analiza matematyczna (na kier. elektronika i telekomunikacja),

·      analiza matematyczna i algebra liniowa (na kier. teleinformatyka).

W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe informacje o obu wariantach.

Podczas składania dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej każdy student deklaruje, jaki wariant wybiera. Jeśli chętnych na daną metodę prowadzenia zajęć będzie więcej niż miejsc, o zapisaniu na wariant interaktywny decyduje wynik uzyskany podczas rekrutacji (pierwszeństwo mają studenci, którzy uzyskali więcej punktów rekrutacyjnych). Podział na grupy zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem roku akademickiego. Prosimy o rozważną decyzję, gdyż po rozpoczęciu zajęć nie będzie możliwości zmiany wariantu.

 

 

metoda tradycyjna

metoda interaktywna

tematyka

realizowane są te same tematy

(w metodzie tradycyjnej rozwiązuje się z reguły więcej zadań)

ECTS

takie same

efekty kształcenia

takie same

metoda

Podczas wykładu podawane są definicje i twierdzenia (część z dowodami); wszystkie pojęcia są ilustrowane licznymi przykładami.

 

Na ćwiczeniach studenci rozwiązują (samodzielnie lub z pomocą prowadzącego) zadania rachunkowe wybrane przez prowadzącego.

Podczas wykładu większość definicji i twierdzeń (część z dowodami) jest wprowadzana metodami heurystycznymi – proces nauczania nastawiony jest na maksymalne zwiększenie motywacji, zaangażowania i aktywności studenta; studenci samodzielnie formułują niektóre definicje, uczestniczą w wyprowadzaniu wzorów i dowodzeniu twierdzeń, analizują przykłady ilustrujące nowe pojęcia.

 

Na ćwiczeniach studenci rozwiązują (samodzielnie lub w grupach) zadania rachunkowe i problemy z teorii wybrane przez prowadzącego; mogą też przedstawiać samodzielnie opracowane zagadnienia.

wymagania

- obecność na wykładzie jest nieobowiązkowa, ale może być kontrolowana (zgodnie z Regulaminem studiów na Pol. Śl.)

- przygotowanie do ćwiczeń (obowiązuje znajomość tematyki wykładu)

- niezbędne jest aktywne uczestnictwo studentów na wykładach

- przygotowanie do wykładu i ćwiczeń

- duża samodzielność studiowania

zasady zaliczenia przedmiotu

Egzamin: wspólny

 

Zaliczenie: na podstawie kolokwiów i aktywności (te same progi punktowe, ale w metodzie interaktywnej większa waga aktywności na ćwiczeniach, uwzględnia się też aktywność na wykładzie)

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Przedmioty obieralne I rok