Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia
opartego o badania i innowacje
POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17

Symulacje w Inżynierii (SymIn)
 interdyscyplinarne studia doktoranckie o profilu akademickim

 

Strona internetowa projektu, na której znajda Państwo
niezbędne dokumenty oraz dodatkowe informacje o projekcie

 

Koordynatorzy merytoryczni:
Prof. J. Polańska (Wydz. AEI) – kierownik zadania
Prof. J. Świder (Wydz. MT)

Dlaczego….
Potrzeba realizacja zadania wynika z przeobrażeń współczesnego przemysłu, nazywanych już czwartą rewolucją przemysłową, prowadzących do etapu tzw. Przemysłu 4.0.
Informatyzacja wszelkich działań wytwórczych, zmierzająca do powstania tzw. inteligentnych fabryk, wymaga od współczesnego inżyniera interdyscyplinarnej wiedzy oraz wykorzystania na każdym etapie prac metod komputerowych, narzędzi symulacyjnych oraz integracji rzeczywistych działań z wirtualnym środowiskiem procesów przemysłowych.
Cel
Proponowane studia III st. wykształcą elitarną grupę wysokiej klasy specjalistów, ze stopniem doktora nauk technicznych, gotowych kompetentnie przejąć twórczą rolę w tym procesie, oraz dających szansę na przeniesienie tej wiedzy do zespołów, którymi w perspektywie mogliby kierować zarówno w warunkach przemysłowych, jak i w sferze nauki.

Podstawowe informacje
Realizację trzyletnich studiów doktoranckich planuje się na okres 01.10.2018 - 30.09.2021.
Uczestnikami będzie 21 doktorantów (w tym co najmniej 5 kobiet) w 11 wybranych dyscyplinach, w wieku do 30 lat w momencie rozpoczęcia studiów.

 

Dyscyplina Koordynator
Automatyka i robotyka prof. Jacek Czeczot
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna prof. Joanna Polańska
Budowa i eksploatacja maszyn prof. Jerzy Świder
Budownictwo prof. Tomasz Ponikiewski
Elektronika prof. Andrzej Pułka
Informatyka prof. Sebastian Deorowicz
Inżynieria materiałowa prof. Jerzy Świder
Inżynieria produkcji prof. Izabela Jonek-Kowalska
prof. Jerzy Świder
Mechanika prof. Jerzy Świder
Nauki o zarządzaniu prof. Anna Michna
Transport prof. Grzegorz Wojnar

Program studiów
Program trzyletnich studiów doktoranckich przewiduje łącznie 240 godziny zajęć (z czego co najmniej połowa realizowana być musi z udziałem nauczyciela akademickiego) i 90 godzin praktyki zawodowej, którym przypisano ogółem 34 punkty ECTS. Program studiów obejmuje obowiązkowe kursy podstawowe, obieralne kursy specjalistyczne, zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe i dydaktyczne, seminarium doktoranckie oraz praktyki zawodowe. Doktorant jest zobowiązany do aktywnego udziału w konferencjach, szkoleniach i seminariach związanych z realizacją  programu studiów doktoranckich.
Wsparcie
 Stypendia dla doktorantów: 21 osób x 36 miesięcy x 2000 PLN
 Stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania na okres realizowania staży zagranicznych w ośrodkach naukowych: 21 osób x 33105 PLN
 Zwrot kosztów dojazdu (staże zagraniczne): 21 osób x 2000 PLN 
 Staże przemysłowe krajowe: 21 osób x 4000 PLN
 Wyjazdy na warsztaty i/lub szkolenia organizowane przez zagraniczne jednostki naukowe: 21 osób x 8 955 PLN
Organizacja studiów
W ramach studiów doktorant zrealizuje 6 modułów podstawowych, prezentujących niezbędną wiedzę z zakresu metod i narzędzi symulacji komputerowych w naukach technicznych, oraz co najmniej 6 modułów specjalistycznych (3 z dyscypliny wiodącej oraz 3 z dyscypliny dodatkowej) ukierunkowanych na wytworzenie kompetencji związanych z wykorzystaniem metod komputerowych w wybranych dyscyplinach naukowych. Każdy moduł to 10h zajęć (1ECTS).
Bieżącą kontrolę nad badaniami doktoranta zagwarantują, oprócz współpracy z opiekunem naukowym, regularnie prowadzone seminaria doktoranckie (1h tygodniowo, ogółem 84h, 12ECTS). Zajęcia odbywać się będą w grupach o liczności nie mniejszej niż 5 osób.
Oczekuje się, że przewód doktorski otworzony będzie nie później niż przed ukończeniem II roku studiów (30.09.2020).
Każdy z doktorantów będzie miał obowiązek aktywnego uczestniczenia w co najmniej 2 konferencjach naukowych w roku oraz odbycia jednego stażu (naukowego lub przemysłowego) w trakcie studiów. Minimalny czas trwania stażu to 2 miesiące.
Planuje się organizację na koniec każdego roku akademickiego sprawozdawczych sesji naukowych, w trakcie których każdy doktorant będzie miał obowiązek przedstawienia wyników swoich badań.
Przewiduje się, że każdy doktorant będzie współautorem co najmniej w publikacji przyjętej do druku w czasopiśmie z niezerowym IF.

Moduły podstawowe
Celem jest przybliżenie doktorantom podstawowej wiedzy z zakresu konstrukcji, implementacji oraz wykorzystania symulacji komputerowych w naukach technicznych. Każdy moduł prowadzony będzie przez profesorów Politechniki Śląskiej lub zaproszonych wykładowców z uczelni partnerskich, albo ekspertów z danej dziedziny, legitymujących się wieloletnim doświadczeniem i wybitnym dorobkiem naukowym w omawianej tematyce.
Lista obejmuje następujące kursy:
Modele matematyczne i symulacja procesów
Data science - przetwarzanie oraz analiza dużych zbiorów danych
Metody modelowania i statystycznej analizy danych
Systemy SCADA – wizualizacja systemów technicznych
Wirtualne projektowanie i budowanie
Modelowanie i symulacja nano przyrządów MOSFET
Metody numeryczne w systemach symulacji
Metody i narzędzia technologii wirtualnej rzeczywistości
Komputerowe wspomaganie w badaniach, projektowaniu, doborze i  zastosowaniach materiałów inżynierskich i biomateriałów
Modelowanie procesów produkcyjnych
Mechanika i inżynieria obliczeniowa
Symulacja procesów zarządzania wiedzą interdyscyplinarnych zespołów naukowych

Budżet projektu
Całkowita wartość projektu:  29 762 790,88 PLN
Przyznane dofinansowanie: 28 869 879,42 PLN
w tym ze środków europejskich: 25 084 080,15 PLN

Budżet zadania „Interdyscyplinarne kształcenie w Szkole Doktorów”: 3 510 460 PLN

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
SymIn – symulacje w inżynierii