Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.

Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w zakresie innowacyjnych metod nauczania

Projekt obejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia akademickiego na naszym Wydziale. Zapraszamy do zdobycia innowacyjnych umiejętności dydaktycznych w pracy nowoczesnymi i aktywizującymi wszystkich uczestników procesów uczenia się metodami nauczania, doskonalenia umiejętności wykorzystania profesjonalnych baz danych w procesie kształcenia oraz efektywnego zarządzania informacją.

Ruszył nabór na trzy szkolenia z zakresu: innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych w edukacji oraz innowacyjnych metod nauczania w języku angielskim w ramach projektu PO WER.

Szkolenia są zaplanowane na trzy semestry od listopada 2017 do marca 2019 roku. Projekt dedykowany jest do 40 osób, przede wszystkim adiunktów i asystentów. Zajęcia będą realizowane w salach dydaktycznych Wydziału Budownictwa.

Szkolenia będą prowadzić wykładowcy o najwyższych kwalifikacjach i kompetencjach stanowiących gwarancję dla realizacji celów projektu. Tematyka szkoleń:

  • Innowacyjne umiejętności dydaktyczne (w tym learning – by – doing oraz design – thinking)
  • Umiejętności informatycznych, w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystaniem w procesie kształcenia.
  • W ramach umiejętności informatycznych rozwijane będą umiejętności w zakreie BIM
  • Zarządza ie informacją
  • Uatrakcyjnienie zajęć w języku angielskim

Szkolenia będą realizowane w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, warsztatów, projektów. Wszystkie zajęcia realizowane w kontakcie ze słuchaczem będą prowadzone w postaci różnych metod aktywizujących – learning by doing. Zajęcia będą wspomagane poprzez udostępnione na platformie edukacyjnej materiały dydaktyczne, wzorce projektowe. Uczestnicy będą wspierani przez prowadzących w postaci konsultacji osobistych lub on-line.

Dzięki realizacji projektu adiunkci i asystenci Politechniki Śląskiej nabędą dodatkowe kompetencje dydaktyczne wyznaczając tym samym nowe standardy edukacyjne na całej uczelni. Pracownicy Wydziału, którzy zostaną objęci działaniami projektowymi wykorzystają nabyte kompetencje w ramach prowadzonych zajęć ze studentami w wymiarze czterech semestrów. Zajęcia rozpoczną się w trakcie realizacji projektu, na studiach I i II stopnia, na różnych kierunkach studiów prowadzonych na Wydziałach Politechniki Śląskiej. Wszystkie te działania będą wspierane przez kadrę naukowo-dydaktyczną Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej.

Szczegóły dotyczące Projektu znajdują się w dokumentach:

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
informacje