5 lutego 2021
Lista profili dyplomowania od semestru 2 II stopnia studia niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021
Lista - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 5 lutego 2021 11:24, autor: Jacek Staszkiewicz
24 listopada 2020
Wybór specjalności oraz profilu dyplomowania na II stopniu studiów niestacjonarnych (semestr 01) w roku akademickim 2020/2021

Zgodnie z planem studiów studenci studiów II stopnia, którzy podejmą studia na semestrze II w roku akademickim 2020/2021, proszeni są o dokonanie wyboru specjalności.

Decyzją Kolegium Studiów na semestrze drugim w roku akademickim uruchomione zostaną specjalności:

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie – Budownictw Miejskie i Przemysłowe
 • Inżyniera Procesów Budowlanych
 • Budownictwo Drogowe – Drogi, ulice i autostrady
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie - Geotechnika

Wyboru specjalności należy dokonać wypełniając załączoną deklarację - ( pobierz i rozpakuj ZIP). Prosimy o wypełnienie wszystkich 4 opcji wyboru. Podpisaną deklarację w formie skanu prosimy przesłać drogą mailową od 25 listopada godzina 9:00 do 30 listopada br. do godziny 9:00 wyłącznie na adres mailowy magdalena.szczepka@polsl.pl

O wpisie na przedmiot decyduje między innymi kolejność zgłoszeń (e-maile wysłane przed godz. 9:00 dnia 25.11.2020, nie będą brane pod uwagę).

W związku z obowiązującą zasadą o równej liczebności grup, w przypadku braku miejsc, wpisy będą następować zgodnie z decyzją Pana Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich dr hab. inż. Mariusza Jaśnioka, prof. PŚ.

Wiadomość utworzona: 24 listopada 2020 12:13, autor: Jacek Staszkiewicz
20 października 2020
UWAGA - Studenci II stopnia studiów niestacjonarnych

Zgodnie z decyzją Kolegium Dziekańskiego Egzamin dyplomowy na studiach niestacjonarnych II stopnia odbywać się będzie w formie zdalnej. Poniżej terminy obron:

30.10, 16.11, 30.11

ZAPISY

Od dnia 20 października od godziny 17:00 22 października do godz. 8:00 u uruchomione zostają mailowe zapisy na poszczególne terminy obron – magdalena.szczepka@polsl.pl .

Warunkiem przystąpienia do obrony w wybranym terminie jest:

 1. Uzyskanie wszystkich wpisów w systemie EKOS.
 2. Złożenie elektronicznej teczki na tydzień przed planowaną obroną

Link wraz z hasłem do wgrania teczki otrzymają Państwo po zapisaniu się na konkretny termin. Zawartość teczki jest dostępna na stronie https://www.polsl.pl/Wydzialy/RB/Strony/DyplomyInformacja.aspx

Dokumenty takie jak : załącznik 5, załącznik 6, załącznik 3A- promotorzy i recenzenci składają bezpośrednio w Biurze Obsługi Studentów.

W związku ze zmianą druków od dnia 01.10.2020 dyplomy są bez zdjęć, dlatego nie ma potrzeby ich dostarczania.

O ostatecznym zakwalifikowaniu się na dany termin obrony decyduje Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich.

W razie pytań i wątpliwości bardzo proszę o kontakt mailowy magdalena.szczepka@polsl.pl

Wiadomość utworzona: 20 października 2020 10:07, autor: Jacek Staszkiewicz
23 października 2020
Prosimy o powiadomienie w przypadku zachorowania lub skierowania na kwarantannę

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora nr 226/2020 w przypadku stwierdzonego zachorowania na COVID-19 lub skierowania na kwarantannę student powinien powiadomić o tym pełnomocnika rektora ds. studenckich niezwłocznie – zwłaszcza, jeżeli był obecny na Uczelni w okresie do 14 dni przed stwierdzeniem zachorowania. W tym celu proszę o wysłanie maila na adres mariusz.jasniok@polsl.pl.

Bardzo proszę w treści maila podać:

 • imię i nazwisko,
 • datę otrzymanego pozytywnego wyniku (niezależnie czy to wynik studenta członka rodziny czy osoby z którą miało się kontakt),
 • informacje czy mają Państwo decyzje o kwarantannie - jak tak to w jakim terminie.

Prosimy również o informacje związane z przedłużeniem kwarantanny a także o tym czy już mają Państwo decyzje że nie będzie już przedłużona. Wszelkie powyższe informacje są konieczne w celu rzetelnego codziennego raportowania JM Rektorowi o sytuacji panującej na Wydziale.

Wiadomość utworzona: 20 października 2020 07:45, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 23 października 2020 07:05, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
30 września 2020
Komunikat dotyczący organizacji i zajęcia z języków obcych w trybie online w semestrze zimowym 2020/21 dla grup kontynuujących lektorat (SJO)

Studenci z grup językowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia, którzy w semestrze zimowym 2020/21 kontynuują lektorat języka obcego otrzymają informację o sposobie rozpoczęcia zajęć w ramach lektoratu drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatora na Platformie Zdalnej Edukacji od prowadzących zajęcia w ubiegłym semestrze.

Zajęcia rozpoczynają się zgodnie planem. Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości.

Wiadomość utworzona: 30 września 2020 14:08, autor: Jacek Staszkiewicz
30 września 2020
Komunikat dotyczący organizacji zajęć z języków obcych w trybie online w semestrze zimowym 2020/21 dla grup podejmujących zajęcia z języków obcych po raz pierwszy (SJO)

Zapisy do grup językowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia zostaną przeprowadzone zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie SJO:

https://www.polsl.pl/Jednostki/RJM1-SJO/Strony/witamy.aspx

Aby zapisać się do grupy, student, w dniu i o godzinie planowych zajęć z lektoratu, jest zobowiązany do udziału w spotkaniu organizacyjnym ‘klikając’ w podany dla danego kierunku link do wirtualnego pokoju (ZOOM.us lub Microsoft Teams).

Po uzyskaniu informacji na temat kryteriów zapisów i przynależności do grup, student jest zobowiązany wypełnić formularz zapisu do grupy językowej, który zostanie omówiony i udostępniony w trakcie spotkania - obecność studentów na spotkaniu organizacyjnym jest obowiązkowa!

Na potrzeby zapisu do grup językowych student posługuje się nadanym przez uczelnię w wyniku rekrutacji numerem albumu. O przypisaniu do poszczególnej grupy językowej stanowi umieszczony na liście w/w niepowtarzalny numer albumu. Listy zostaną umieszczone na stronie SJO (oraz przesłane na Wydziały do poszczególnych BOS-ów).

Informacje o przydziale studentów do poszczególnych grup językowych oraz o tym gdzie odbywać się będą kolejne zajęcia z języka ( symbol grupy, nazwisko lektora, link do spotkania na zajęcia on-line) zostaną umieszczone na stronie SJO w dniu poprzedzającym planowe zajęcia z danego języka.

Wiadomość utworzona: 30 września 2020 14:06, autor: Jacek Staszkiewicz
23 października 2020
Składy grup, studia II stopnia, sem. I (akt. 16.10)
Grupy 1-3 - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 30 września 2020 11:55, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 23 października 2020 09:08, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
4 listopada 2020
Szkolenie BHP (aktualizacja, 4.11)
Informujemy, że każdy student pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia musi przejść obowiązkowe szkolenie BHP.
Instrukcja szkolenia - ( pobierz )
Kody dostępu:
Tryb stopień wydział kierunek hasło
S I RB Budownictwo (GLIWICE) 2020bhp#BUD
S I RB Budownictwo (KATOWICE) 2020bhp#BUDK
S I RB Civil Engineering EN2020bhp#CE
N I RB Budownictwo (GLIWICE) 2020bhp#BUD!
S II RB Budownictwo (GLIWICE) 2020bhp#BUD2
N II RB Budownictwo 2020bhp#BUD!2


Inspektorat BHP uruchamia możliwość logowania się do Platformy Zdalnej Edukacji do 1 października 2020 r.

Inspektorat BHP informuje, iż możliwość odbycia szkolenia na Platformie Zdalnej Edukacji dla studentów pierwszego roku została wydłużona do dnia 15.11.2020 r.Szkolenie to jest obowiązkowe z mocy ustawy, a po tym terminie (15.11) nie będzie możliwości odbycia szkolenia.

Wiadomość utworzona: 28 września 2020 12:37, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 4 listopada 2020 09:14, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
28 września 2020
Pierwsze zajęcia z Wychowania Fizycznego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021
Informacja w sprawie "Wychowania fizycznego" - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 28 września 2020 11:49, autor: Jacek Staszkiewicz
23 października 2020
Składy grup, stopień I sem. I (akt. 22.10)
Składy grup studiów niestacjonarnych I stopnia, semestr I:
Uwaga: 3 grupy obowiązują od zjazdu 24-25 października.

Wiadomość utworzona: 28 września 2020 11:42, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 23 października 2020 09:09, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
23 września 2020
Informacja dla przyjętych na I rok studiów

U W A G A !
STUDENCI, KTÓRZY ZOSTALI PRZYJĘCI NA I ROK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (I i II STOPNIA) W GLIWICACH!

UZYSKANIE INFORMACJI O NUMERZE ALBUMU

Każdemu kandydatowi, po przyjęciu na listę studentów, został przydzielony numer albumu, którym jako student, będzie posługiwał się przez cały okres studiów. Numer jest widoczny na „koncie rekrutacyjnym”. Należy go zapamiętać, ponieważ jego znajomość jest niezbędna przy pierwszym rejestrowaniu się i korzystaniu z konta w systemie „SOTS-student” (System Obsługi Toku Studiów). Logowanie do tego systemu jest możliwe ze strony internetowej naszej Uczelni.

Szczegółowa procedura postępowania dla osób przyjętych na studia na Politechnice Śląskiej dostępna jest na stronie Centrum Obsługi Studiów https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-COS/Strony/Przyjeci.aspx.

Prosimy zapoznać się z procedurą i jak najszybciej dokonać wpłaty za legitymację studencką. Numer konta, na który będzie można dokonywać opłaty będzie widoczny po utworzeniu konta w systemie SOTS-student. Numer konta jest numerem indywidualnym dla każdego studenta. Opłata za czesne należy wnieść do 15.10.2020r.

ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 01 października br. zgodnie z rozkładem zajęć oraz podziałem na grupy, który będzie dostępny na stronie internetowej naszego Wydziału. Szczegółowa informacja o organizacji roku akademickiego 2020/2021 jest umieszczona na stronie internetowej Uczelni oraz naszego Wydziału.

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Pytania dotyczące powyższych informacji można przesyłać na adres mailowy magdalena.szczepka@polsl.pl lub adres Biura Obsługi Studentów BOSG5@polsl.pl

Informacja o terminie składania teczek oraz odbioru legitymacji podana będzie w terminie późniejszym.

PROSIMY O SYSTEMATYCZNE ŚLEDZENIE INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ http://www.polsl.pl/wydzialy/rb/ oraz na Facebooku Wydziału Budownictwa.

Wiadomość utworzona: 23 września 2020 11:40, autor: Jacek Staszkiewicz
21 września 2020
Zmiana godzin pracy (22, 25, 29.09)
W dniach 22 września, 25 września i 29 września Biuro Obsługi Studentów-5 będzie nieczynne ze względu na cykl zaplanowanych szkoleń.

Wiadomość utworzona: 21 września 2020 15:17, autor: Jacek Staszkiewicz
5 października 2020
Terminy zjazdów w RA2020/2021 (aktualizacja 5.10)
Zjazdy - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 17 września 2020 10:18, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 5 października 2020 09:01, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
26 sierpnia 2020
Zapisy na Egzamin dyplomowy - studia niestacjonarne II stopnia - terminy wrześniowe

Zgodnie z decyzją Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Egzamin dyplomowy na studiach niestacjonarnych II stopnia odbywać się będzie w formie zdalnej w dniach 18.09.2020, 25.09.2020 oraz 29.09.2020.

Zapisy na dany termin odbędą się drogą mailową w dniu 27 sierpnia w godzinach 9:00 do 14:00 wyłącznie na adres mailowy RD1-10-BOSG5@polsl.pl

UWAGA! O wpisie na termin decyduje kolejność zgłoszeń. Maile wysłane poza wyznaczonymi godzinami nie będą brane pod uwagę.

Na każdy dzień ustalony jest limit 10 osób dlatego proszę o ich przemyślany wybór.

Warunkiem przystąpienia do obrony w wybranym terminie jest:

 1. Uzyskanie wszystkich wpisów w systemie EKOS.
 2. Złożenie elektronicznej teczki na tydzień przed planowaną obroną.

Link wraz z hasłem do wgrania teczki otrzymają Państwo po zapisaniu się na konkretny termin. Zawartość teczki jest dostępna na stronie https://www.polsl.pl/Wydzialy/RB/Strony/DyplomyInformacja.aspx

Dokumenty takie jak: załącznik 5, załącznik 6, załącznik 3A- promotorzy i recenzenci składają bezpośrednio w Biurze Obsługi Studentów.

Nie muszą Państwo skanować zdjęć – bardzo proszę o przesłanie ich Pocztą Polską na adres: Wydział Budownictwa – Biuro Obsługi Studentów – 5, ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice, z dopiskiem Magdalena Szczepka pokój 105

Wiadomość utworzona: 26 sierpnia 2020 07:57, autor: Jacek Staszkiewicz
26 sierpnia 2020
Zapisy na Egzamin dyplomowy - studia I stopnia - terminy wrześniowe

Zgodnie z decyzją Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Egzamin dyplomowy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia dla kierunku Budownictwo i ZIP odbywać się będzie w formie zdalnej w dniach 15.09.2020 oraz 30.09.2020

Student w wyznaczonym dniu stawia się najpóźniej na 30 minut przed swoim egzaminem przed wejściem głównym na Wydział Budownictwa po czym zostaje skierowany do wyizolowanego pomieszczenia w budynku Laboratorium Wydziału Budownictwa wyposażonego w środki do zdalnej transmisji obrazu i głosu oraz środki do dezynfekcji. Po egzaminie Student opuszcza Wydział wyjściem z Laboratorium.

Zapisy na dany termin odbędą się drogą mailową w dniu 27 sierpnia w godzinach 9:00 do 14:00 wyłącznie na adres mailowy RD1-10-BOSG5@polsl.pl

UWAGA! O wpisie na termin decyduje kolejność zgłoszeń. Maile wysłane poza wyznaczonymi godzinami nie będą brane pod uwagę.

Warunkiem przystąpienia do obrony w wybranym terminie jest:

 1. Uzyskanie wszystkich wpisów w systemie EKOS.
 2. Złożenie elektronicznej teczki:
  • do dnia 8 września do godziny 15:00 (wtorek) dla obron w dniu 15 września,
  • do dnia 23 września do godziny 15:00 (środa) dla obron w dniu 30 września.

Link wraz z hasłem do wgrania teczki otrzymają Państwo po zapisaniu się na konkretny termin. Zawartość teczki jest dostępna na stronie https://www.polsl.pl/Wydzialy/RB/Strony/DyplomyInformacja.aspx

Nie muszą Państwo skanować zdjęć natomiast dokumenty takie jak: załącznik 5, załącznik 6, załącznik 3A- promotorzy i recenzenci składają bezpośrednio w Biurze Obsługi Studentów. Kompletną teczkę wraz ze zdjęciami w wersji tradycyjnej składają Państwo w dniu Egzaminu dyplomowego przed wejściem na salę egzaminacyjną

Wiadomość utworzona: 26 sierpnia 2020 07:52, autor: Jacek Staszkiewicz
15 czerwca 2020
Egzamin dyplomowy - studia II stopnia - terminy

Szanowni Państwo,

W związku z dużym zainteresowaniem obronami Prac dyplomowych decyzją Kolegium Dziekańskiego poniżej umieszczamy listę zapisanych osób na poszczególne terminy.

Szczegóły dotyczące dokładnej godziny zostaną podane w terminie późniejszym.

Dodatkowo prosimy o poinformowanie prowadzących Pracę dyplomową o terminie obrony do przygotowania wymaganych dokumentów.

Lista osób ze wskazaniem terminu obrony - ( czytaj )

Wiadomość utworzona: 15 czerwca 2020 14:16, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 15 czerwca 2020 14:16, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
5 czerwca 2020
Egzamin dyplomowy - studia I stopnia - terminy

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Kolegium Dziekańskiego, na podstawie Państwa preferencji i możliwości technicznych do przeprowadzenia obron, a także mając na uwadze Państwa zdrowie i bezpieczeństwo poniżej umieszczamy listę osób zapisanych na poszczególne terminy.

Szczegóły dotyczące dokładnej godziny zostaną podane w terminie późniejszym.

Dodatkowo prosimy o poinformowanie prowadzących Projekty inżynierskie o terminie obrony do przygotowania wymaganych dokumentów.

Lista osób ze wskazaniem terminu obrony - ( czytaj )

Wiadomość utworzona: 5 czerwca 2020 10:41, autor: Jacek Staszkiewicz
1 czerwca 2020
Egzamin dyplomowy - studia II stopnia

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Kolegium Dziekańskiego Egzamin dyplomowy na studiach niestacjonarnych II stopnia odbywać się będzie w formie zdalnej. Od dnia 1 czerwca u uruchomione zostają mailowe zapisy na poszczególne terminy obron – magdalena.szczepka@polsl.pl.

UWAGA ! Na każdy dzień ustalony jest limit 10 osób dlatego proszę o ich przemyślany wybór.

Warunkiem przystąpienia do obrony w wybranym terminie jest:

 1. Uzyskanie wszystkich wpisów w systemie EKOS.
 2. Złożenie elektronicznej teczki do dnia 16 czerwca do godziny 15:00 (wtorek).

Link wraz z hasłem do wgrania teczki otrzymają Państwo po zapisaniu się na konkretny termin. Zawartość teczki jest dostępna na stronie https://www.polsl.pl/Wydzialy/RB/Strony/DyplomyInformacja.aspx

Dokumenty takie jak: załącznik 5, załącznik 6, załącznik 3A- promotorzy i recenzenci składają bezpośrednio w Biurze Obsługi Studentów.

Nie musza Państwo skanować zdjęć – bardzo proszę o przesłanie ich Pocztą Polską na adres: Wydział Budownictwa – Biuro Obsługi Studentów – 5
ul. Akademicka 5,
44-100 Gliwice
z dopiskiem Magdalena Szczepka pokój 105

Wiadomość utworzona: 1 czerwca 2020 10:01, autor: Jacek Staszkiewicz
1 czerwca 2020
Egzamin dyplomowy - studia I stopnia

Zgodnie z decyzją Kolegium Dziekańskiego Egzamin dyplomowy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia odbywać się będzie w formie zdalnej.

Student w wyznaczonym dniu stawia się najpóźniej na 30 minut przed swoim egzaminem przed wejściem głównym na Wydział Budownictwa po czym zostaje skierowany do wyizolowanego pomieszczenia w budynku Laboratorium Wydziału Budownictwa wyposażonego w środki do zdalnej transmisji obrazu i głosu oraz środki do dezynfekcji. Po egzaminie Student opuszcza Wydział wyjściem z Laboratorium. W trakcie egzaminu w sali egzaminacyjnej Studentowi towarzyszy pracownik z BOS-5.

Od dnia 1 czerwca u uruchomione zostają mailowe zapisy na poszczególne terminy obron – agnieszka.kamaj@polsl.pl. UWAGA! Na każdy dzień ustalony jest limit 10 osób dlatego proszę o ich przemyślany wybór.

Warunkiem przystąpienia do obrony w wybranym terminie jest :

 1. Uzyskanie wszystkich wpisów w systemie EKOS.
 2. Złożenie elektronicznej teczki:
  • do dnia 22 czerwca do godziny 15:00 (poniedziałek) dla obron od 29 czerwca do 3 lipca,
  • do dnia 29 czerwca do godziny 15:00 (poniedziałek) dla obron od 6 do 10 lipca,
  • do dnia 6 lipca do godziny 15:00 (poniedziałek) dla obron od 13 do 17 lipca

Link wraz z hasłem do wgrania teczki otrzymają Państwo po zapisaniu się na konkretny termin. Zawartość teczki jest dostępna na stronie https://www.polsl.pl/Wydzialy/RB/Strony/DyplomyInformacja.aspx

Nie muszą Państwo skanować zdjęć natomiast dokumenty takie jak: załącznik 5, załącznik 6, załącznik 3A- promotorzy i recenzenci składają bezpośrednio w Biurze Obsługi Studentów.

Kompletną teczkę wraz ze zdjęciami w wersji tradycyjnej składają Państwo w dniu Egzaminu dyplomowego przed wejściem na salę egzaminacyjną.

Wiadomość utworzona: 1 czerwca 2020 09:58, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 1 czerwca 2020 11:07, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
19 maja 2020
Biuro Obsługi Studentów - informacje

Szanowni Studenci, Szanowni Doktoranci,

Ze względu na podjęte działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej i kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce informujemy, że do niezbędnego minimum zostają ograniczone bezpośrednie kontakty pomiędzy pracownikami Uczelni oraz kontakty pracowników ze studentami i doktorantami. Podstawową formą kontaktu jest korespondencja e-mailowa oraz kontakt telefoniczny. Składanie lub odbieranie dokumentów osobiście będzie możliwe tylko w uzasadnionych, pilnych przypadkach – po dokonaniu wcześniejszych ustaleń telefonicznie bądź e-mailowo. Miejsce i czas złożenia lub odbioru dokumentów wskażą pracownicy Biura Obsługi Studentów. Wszystkie sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.

Aktualnie trwają działania legislacyjne mające na celu wyeliminowanie konieczności potwierdzania ważności legitymacji studenckich. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewiduje przedłużenie ich ważności do 31 maja z mocy prawa poprzez szybką nowelizację przepisów. Podobne rozwiązanie będzie dotyczyć legitymacji doktoranckich.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, prosimy stosować się do poleceń i wytycznych pracowników Politechniki Śląskiej.

Jednocześnie apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Prosimy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800-190-590. Aktualne informacje dla społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej są publikowane na stronie internetowej Uczelni pod adresem: www.polsl.pl

Główny Inspektorat Sanitarny
Koronawirus: informacje i zalecenia
Serwis Politechniki Śląskiej

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 12:02, autor: Jacek Staszkiewicz
19 maja 2020
Biuro Obsługi Studentów - obsługa osobista

Obsługa osobista w Uczelni zostaje ograniczona do minimum. Podstawową formą kontaktu jest korespondencja e-mailowa oraz kontakt telefoniczny:

Biuro Obsługi Studentów 5 Gliwice

e-mail: BOSG5@polsl.pl

dla studentów odbywających zajęcia
na Wydziale Budownictwa

tel. 32 237 12 70; 32 237 13 17

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 12:01, autor: Jacek Staszkiewicz
14 maja 2020
Terminy Egzaminu Dyplomowego
Terminy Egzaminu Dyplomowego na studiach niestacjonarnych I stopnia w RA 2019/2020 (kierunek Budownictwo oraz kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) - ( pobierz ).
 
Terminy Egzaminu Dyplomowego na studiach niestacjonarnych II stopnia w RA 2019/2020 (kierunek Budownictwo) - ( pobierz ).

Wiadomość utworzona: 14 maja 2020 14:14, autor: Jacek Staszkiewicz
27 kwietnia 2020
Informacje dotyczące egzaminu B2 z języków obcych (nie angielskiego) w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020

Egzamin B2 z języków obcych (nie angielskiego) zostanie przeprowadzony online na Platformie Zdalnej Edukacji Studium Języków Obcych oraz na platformie do wideo-konferencji BigBlueButton, lub innych narzędzi do wideo - komunikacji online.

 • Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
  Część pisemna obejmuje rozumienie tekstu czytanego, część gramatyczno-leksykalną oraz wypowiedź pisemną na wybrany temat.
  Egzamin pisemny przeprowadzany będzie na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej w następujących terminach:
  • I termin, 02.06.2020, godz. 15.00
  • II termin, 16.06.2020, godz. 15.00
  • III termin, 08.09.2020, godz. 15.00
  W części ustnej student przedstawia prezentację na temat związany z jego kierunkiem studiów.
  Student zobowiązany jest dostarczyć egzaminatorowi temat swojej wypowiedzi, plan oraz prezentację w formacie PDF najpóźniej 3 dni przed przystąpieniem do egzaminu.
  Termin egzaminu ustnego student ustala indywidualnie z egzaminatorem.
  Egzamin ustny odbędzie się przy pomocy platformy do wideo-konferencji BigBlueButton, znajdującej się na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej, lub innych narzędzi do wideo - komunikacji online, wskazanych przez egzaminatora.
 • Student zobowiązany jest do zapewnienia sobie warunków umożliwiających udział w egzaminie (komputer z dostępem do internetu, mikrofon i kamera).
  W przypadku wznowienia zajęć na uczelni egzamin w wyżej opisanej formie będzie mógł odbyć się w siedzibie SJO.
 • Student jest zobowiązany do zapisania się na egzamin u egzaminatorów z poszczególnych języków, najpóźniej do dnia 29.05.2020, dostarczając wypełnioną deklarację o przystąpieniu do egzaminu B2 z języka obcego.
 • Student zostanie poinformowany o szczegółach i wynikach egzaminu drogą mailową.
  Egzaminatorzy/osoby odpowiedzialne za egzamin z poszczególnych języków:

Wiadomość utworzona: 27 kwietnia 2020 08:58, autor: Jacek Staszkiewicz
22 kwietnia 2020
Informacje dotyczące egzaminu kończącego lektorat z języka angielskiego w sesji letniej w roku akademickim 2019/2020
 1. Ocena z egzaminu kończącego lektorat będzie średnią następujących składowych:
  • średniej ocen zaliczeniowych z 4 semestrów lektoratu,
  • wyniku egzaminu ustnego, który będzie sprawdzał wszystkie efekty kształcenia.
 2. Egzamin ustny zostanie przeprowadzony z każdym studentem indywidualnie online za pomocą komunikatorów internetowych wskazanych przez prowadzącego/egzaminatora.
 3. Datę egzaminu ustala lektor z grupami/poszczególnymi studentami w terminach:
  • I. termin - do dnia 10.06.2020
  • II. termin - do dnia 05.07.2020
  • III. termin – do dnia 20.09.2020
 4. Student jest zobowiązany do zapewnienia sobie warunków umożliwiających przeprowadzenie egzaminu ustnego (komputer z dostępem do Internetu, mikrofonem i kamerą).
 5. W przypadku wznowienia zajęć na uczelni egzamin w wyżej opisanej formie będzie mógł odbyć się w siedzibie SJO.

Wiadomość utworzona: 22 kwietnia 2020 09:16, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 22 kwietnia 2020 09:19, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
22 kwietnia 2020
Egzamin dla studentów na warunku
 1. Egzamin zostanie przeprowadzony online na Platformie Zdalnej Edukacji Studium Języków Obcych w następujących terminach:
  • I termin 2.06.2020,
  • II termin 16.06.2020,
  • III termin 08.09.2020
 2. Student jest zobowiązany do zapisania się na egzamin u mgr Małgorzaty Żywioł (malgorzata.zywiol@polsl.pl) - najpóźniej do dnia 29.05.2020, podając:
  • wydział i kierunek,
  • informację odnośnie części egzaminu, które jest zobowiązany zdać,
  • nazwę podręcznika,
  • poziom zaawansowania języka (B2 lub C1),
  • nazwisko lektora, który prowadził jego grupę w ostatnim semestrze.
 3. Student zostanie poinformowany o szczegółach egzaminu drogą mailową

Wiadomość utworzona: 22 kwietnia 2020 09:15, autor: Jacek Staszkiewicz
19 marca 2020
Apel Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.
Przekazujemy apel Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. skierowany do studentów Politechniki Śląskiej.
 
Dokument - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 19 marca 2020 10:58, autor: Jacek Staszkiewicz
16 marca 2020
Zajęcia z języków obcych

Uprzejmie informujemy, że Studium Języków Obcych prowadzi zajęcia ze wszystkich języków obcych w trybie zdalnym.

Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej Studium Języków Obcych.

Wiadomość utworzona: 16 marca 2020 11:03, autor: Jacek Staszkiewicz
2 marca 2020
Stypendium Rektora

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 22 ust. 4 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej: Wniosek o przyznanie stypendium rektora student składa w terminach do dnia 20 października w semestrze zimowym i do dnia 5 marca w semestrze letnim. Uprzejmie informujemy , że zgodnie z powyższym zapisem regulaminu, w tym tygodniu (w czwartek) upływa termin składnia wniosków o przyznanie stypendium rektora (w tym przedłużeń na kolejny semestr).

Wnioski należy składać w Biurze Sekcji Spraw Stypendialnych, ul. Akademicka 2A, pokój 307 od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 - 14.00.

Wiadomość utworzona: 2 marca 2020 12:59, autor: Jacek Staszkiewicz
25 lutego 2020
Zmiana godzin pracy (26.02 - 28.02)
Informujemy, iż Biuro Obsługi Studentów studiów niestacjonarnych w dniach 26.02-28.02.2020 będzie czynne w godzinach urzędowania Biura Obsługi Studentów studiów stacjonarnych p. 102

Wiadomość utworzona: 25 lutego 2020 09:16, autor: Jacek Staszkiewicz
17 lutego 2020
Studia niestacjonarne II stopnia, gr. KBI - Geotechnika, zajęcia Nowoczesne badania w geotechnice

Na pierwszych zajęciach laboratoryjnych z przedmiotu „Nowoczesne badania w geotechnice”, które odbędą się 29 lutego 2020 r., grupa będzie SAMODZIELNIE realizowała badania w edometrze i aparacie bezpośredniego ścinania. W związku z tym studenci zobowiązani są do PRZYPOMNIENIA sobie procedury każdego z badań oraz do przyjścia na zajęcia z obowiązującymi NORMAMI dotyczącymi wyżej wymienionych zagadnień. Zajęcia laboratoryjne są obowiązkowe i nie ma możliwości ich odrobienia, zwłaszcza że w tym semestrze nie ma grupy dziennej o tym samym profilu. Jednocześnie zwracam uwagę na konieczność sprawnego MAKROSKOPOWEGO określania rodzaju i stanu gruntów oraz ich KLASYFIKACJI wg Polskiej Normy i Eurocodu 7.

Dr hab. inż. Małgorzata Jastrzębska, prof. PŚ

Wiadomość utworzona: 17 lutego 2020 07:46, autor: Jacek Staszkiewicz
4 lutego 2020
Składy grup dla N2 sem. II
Składy grup profili dyplomowania dla studiów niestacjonarnych II stopnia, sem. II - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 4 lutego 2020 13:27, autor: Jacek Staszkiewicz
4 lutego 2020
Szkolenie BHP
W związku z licznymi pytaniami studentów odnośnie szkolenia bhp, Inspektorat BHP informuje o ponownej możliwości odbycia szkolenia na Platformie Zdalnej Edukacji do dnia 9 lutego 2020r. Jest to termin ostateczny.

Dodatkowe informacje - ( czytaj )

Wiadomość utworzona: 4 lutego 2020 10:57, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 4 lutego 2020 11:00, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
27 stycznia 2020
Zmiana daty zamknięcia systemu EKOS

Zgodnie z otrzymana informacją od Kierownik Centrum Obsługi studiów oraz z ogłoszoną organizacją roku akademickiego 2019/2020 i przy zachowaniu zasad wynikających z Regulaminu studiów, student zobowiązany jest zaliczyć semestr zimowy do dnia 16 lutego 2020 roku (ostatni dzień sesji poprawkowej), a prowadzący przedmiot powinien wpisać ocenę końcową nie później niż 19 lutego 2020 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę zostaje zmieniana data zamknięcia systemu EKOS na 20 lutego 2020 roku.

Wiadomość utworzona: 27 stycznia 2020 08:35, autor: Jacek Staszkiewicz
29 listopada 2019
Przyznano stypendium Rektora
Listy studentów, którym przyznano stypendium rektora, znajdują się w gablocie na Wydziale Budownictwa (piętro I) oraz w gablocie w Centrum Obsługi Studiów.

Wiadomość utworzona: 29 listopada 2019 12:42, autor: Jacek Staszkiewicz
20 listopada 2019
Szkolenie BHP
Obowiązkowe szkolenie BHP:
Inspektorat BHP przedłużył możliwość logowania się do Platformy Zdalnej Edukacji do 30 listopada 2019 r.

Przypominamy jednocześnie obowiązku ukończenia szkolenia, informacja znajdzie się w karcie okresowych osiągnięć studenta.

Wiadomość utworzona: 20 listopada 2019 12:54, autor: Jacek Staszkiewicz
1 października 2019
Składy grup dla I roku studiów

Składy grup dla I roku studiów niestacjonarnych:

Wiadomość utworzona: 1 października 2019 10:49, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Dziekanatu Wydziału Budownictwa