Przeskocz do głównej zawartości
Logo adresu URL dla witryny Politechniki Śląskiej

Wydział Budownictwa

Przejdź do wyszukiwania
Politechnika Śląska
Wydziały
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej
Silesian University of Technology
Rady Dyscyplin
Program mentoringowy Politechniki Śląskiej
Organizacje
Materiały na Senat
Logo Politechniki Śląskiej
Konferencje
Jednostki
Inne
Informacje
Centrum Wyszukiwania
  
Politechnika Śląska > Wydziały > Wydział Budownictwa > ZProjektami  

ZProjektami

Listy
Usuniete z Aktualnosci Wydzialu
Dziekanat
Absolwent DK
Stosowane skróty
Poczet Dziekanów Wydziału
Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia
Postępowania habilitacyjne
Plany studiów
Wniosek o wydanie suplementu
BOS - studia stacjonarne
BOS - studia niestacjonarne
Numery kont domów studenckich
Realizacja Projektu inżynierskiego
Profil dyplomowania Realizacja i Eksploatacja Obiektów Budowlanych
Ankieta
Tablice stalowe
osob
Sylwetka absolwenta
Odbiór dyplomów
Faculty of Civil Engineering
About Faculty of Civil Engineering
Student Service Office
Full-time studies
Academic year 2017/2018
Faculty units
Dean's Council
Faculty Authorities
Doctors Honoris Causa
Plenipotentiaries and Dean's Coordinators
Sponsors
Study Offer
Erasmus Plus - Information for incoming students
Full-time study, 1st degree
Full-time study, 2nd degree
Plans of Studies
Specialties and profiles
Full-time, 1st degree
Full-time, 2nd degree
Speciality Structural Engineering
Diploma profile Civil and Industrial Structures
Diploma profile Geotechnics
Diploma profile Bridges
ACEE-journal
Administration
Branch Council
Innowacyjne metody nauczania
Mapa dojazdu
informacje
Jubileusz Wydziału
Program Konferencji
Komitet Organizacyjny
Komitet Honorowy
Sponsorzy i Partnerzy
Patronat
Mapa dojazdu
Harmonogram obchodów
Prezentacje
Adresy
Film
Katedra Geotechniki i Dróg
Witamy
Działalność dydaktyczna
Działalność naukowo-badawcza
Historia Katedry Geotechniki
Historia Katedry Dróg i Mostów
Absolwent GiBP
Absolwent BD
Absolwent DK
Skład osobowy
Mariusz Biały
Joanna Bzówka
Adrian Ciołczyk
Marcin Grygierek
Bartłomiej Grzesik
Barbara Kliszczewicz
Karolina Knapik
Mirosław Kotasiński
Magdalena Kowalska
Sławomir Kwiecień
Wiesław Laska
Marian Łupieżowiec
Maciej Ochmański
Iwona Dudko-Pawłowska
Anna Olma
Jerzy Sękowski
Małgorzata Jastrzębska
Krzysztof Sternik
Rafał Uliniarz
Maria Wojtas
Historia Katedry
Wybrane publikacje
Konsultacje
About
People
Individual Consultation
Selected publications
Łukasz Kapusta
Przykładowe tematy prac dyplomowych
Katedra Inżynierii Budowlanej
Katedra Inżynierii Budowlanej
Pracownicy
Konsultacje
Notka Ajdukiewicz
Notka Majewski
Obszary zainteresowań pracowników
Notka Kubica
Notka Szojda
Działalność naukowo-badawcza
Prace badawcze i usługowe
Działalność dydaktyczna
Kącik Przykładowy
Konferencje
Rafał Krzywoń
Janusz Brol
Szymon Dawczyński
Jan Kubica
Marek Węglorz
Grzegorz Wandzik
Marcin Górski
Katarzyna Adamczyk
Iwona Galman
Agnieszka Jędrzejewska
Marta Kałuża
Bernard Kotala
Marcin Kozłowski
Małgorzata Pająk
Barbara Klemczak
Arkadiusz Bula
Kamil Kozdroń
Magda Tunkel
Jacek Hulimka
Leszek Szojda
About
Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych
About
Katedra Konstrukcji Budowlanych
Pracownicy naukowi Katedry
Łukasz Drobiec
Dawid Gacki
Grzegorz Gremza
Bernard Kowolik
Adam Piekarczyk
Andrzej Śliwka
Barbara Słomka-Słupik
Witold Basiński
Rafał Domagała
Katarzyna Domagała
Lesław Niewiadomski
Szymon Swierczyna
Radosław Jasiński
Tomasz Jaśniok
Ireneusz Jóźwiak
Radosław Kupczyk
Zofia Szweda
Mirosław Wieczorek
About
Wojciech Mazur
Kamil Słowiński
Mariusz Jaśniok
Krzysztof Gromysz
Katedra Mechaniki i Mostów
Monika Cybulska
Robert Cybulski
Gabriel Frankowski
Dawid Mrozek
Magdalena Mrozek
Agnieszka Padewska-Jurczak
Aleksandra Rduch
Łukasz Rduch
Piotr Szczepaniak
Ryszard Walentyński
Andrzej Wawrzynek
Barbara Wieczorek
About
Tomasz Krykowski
Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli
Jerzy Bochen
Leszek Dulak
Paweł Krause
Michał Marchacz
Marcelina Olechowska
Bożena Orlik-Kożdoń
Iwona Pokorska-Silva
Jan Ślusarek
Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż
Beata Wilk-Słomka
Rafał Żuchowski
About
Jacek Gołaszewski
Beata Łaźniewska-Piekarczyk
Tomasz Ponikiewski
Joanna Deszcz
Aleksandra Kostrzanowska-Siedlarz
Patrycja Miera
Jan Rubin
Barbara Trzaska
Jan Pizoń
Artur Nowoświat
Małgorzata Gołaszewska
Laboratorium Budownictwa
About
Pracownia pod nazwą: Zespół Badań Terenowych
O nas
Aparatura
Zakres badań
Realizacje
Kontakt
Galeria
About
Research equipment
Granted certification
Research activities
Contact info
Stowarzyszenie Wychowanków
Witamy
Zarząd
Publikacje
Biuletyn
Kontakt
Składki
Deklaracja przystapienia
Zjazd na 70 lat Wydziału
Zespół Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
70 lat Geometrii Wykreślnej
Biuletyn
Konferencja Diad-tool
Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
Pracownicy
Studenci Wydz. Budownictwa
Zespół Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
Seminaria
ekonferencja
Kurs 3D Studio MAX
Kurs AutoCAD
Dachy
Dachy
Dachy
Dachy
Docent
Industriada
Noc Naukowców
Noc Naukowców
Noc Naukowców
Noc Naukowców
Wystawa AW
Śląski Festiwal Nauki
O Wydziale
strona niedostępna
Podtopienie Wydziału
Konkursy na obsadę stanowiska
Doktorat Honoris Causa - Andrzej Ajdukiewicz
Iconda
Rada Dziekańska - Dokumenty
Wydziałowy SZJK
Plany studiów
Rada Wydziału
Wydziałowy SZJK - Dokumenty
Poczet Dziekanów Wydziału
Studia niestacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia
Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Praktyki semestralne - formularze
Praktyki semestralne
Ogłoszenia o obronach
Plany studiów
Jerzy Sękowski
Andrzej Wawrzynek
Walter Wuwer
Jerzy Skrzypczyk
Ireneusz Jóźwiak
Erasmus Plus - Informacje o programie
Erasmus Plus - Zasady realizacji programu w latach 2009/2013
Erasmus Plus - Rekrutacja
Erasmus Plus - Wymagane dokumenty
Erasmus Plus - Zaliczenie semestru
Erasmus Plus - Information for incoming students
Erasmus Plus - Informacje dla pracowników
Erasmus Plus - Inne możliwości wyjazdu
Doktorzy Honoris Causa
Maciej Gryczmański
Modify settings and columns
  
Widok: 
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
TreśćFiltr
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE na FACEBOOKU!Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Zachęcam do śledzenia profilu: https://www.facebook.com/rpk.politechnika.slaska
Stypendia DAAD w roku akademickim 2017/2018Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Stowarzyszenie niemieckich szkół wyższych DAAD zachęca do udziału w programach stypendialnych, adresowanych do studentów i absolwentów, doktorantów i młodych naukowców, naukowców i nauczycieli akademickich, byłych stypendystów i niemieckiej mniejszości narodowej, a także do udziału w programach specjalnych. Głównym zadaniem DAAD jest internacjonalizacja niemieckich uczelni i wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej poprzez przyznawanie indywidualnych stypendiów krótko i długoterminowych, finansowanie podróży grupowych i oddelegowanie niemieckich naukowców, docentów i lektorów na zagraniczne uczelnie. Szczegółowe informacje: www.daad.pl https://www.facebook.com/daadpolska a także: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, Przedstawicielstwo w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, mail: daad@daad.pl Centrala DAAD w Bonn, Kennedyallee 50, D-53175 Bonn, Deutschland, mail: postmaster@daad.de
Polsko-niemiecka współpraca w ramach konkursu BEETHOVEN 2Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Na stronie Narodowego Centrum Nauki można znaleźć ogłoszenie w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze. Niniejsze ogłoszenie reguluje zasady przyznawania środków finansowych przeznaczonych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych. Przyznawanie środków na zadania realizowane przez zespoły niemieckie w polsko-niemieckich projektach badawczych w konkursie BEETHOVEN 2 podlegają zasadom ustalonym przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Kontakt na Uczelni: Biuro Obsługi Projektów Międzynarodowych, tel. 32 237 19 98, CZP3@polsl.pl
nowy konkurs MNiSW: DIALOGUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Zachęcam do zapoznania się z nowym programem MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html Program obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: 1. „Doskonałość naukowa”; 2. „Nauka dla innowacyjności”; 3. „Humanistyka dla rozwoju”. Obszar „Doskonałość naukowa” obejmuje finansowanie projektów mających na celu:  umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,  kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych,  wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,  kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki,  podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,  identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki; Obszar "Nauka dla innowacyjności” obejmuje finansowanie projektów mających na celu:  otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,  wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,  upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką; Wnioski można składać w dowolnym terminie od dnia ogłoszenia konkursu, do dnia 30 czerwca 2019 roku. Można uzyskać od 100 000 do 2 000 000 zł.
Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych - trwa nabór wniosków w konkursie COFUNDUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Przypominamy o trwającym naborze wniosków do konkursu COFUND w ramach akcji Marie Skłodowskiej-Curie (Horyzont 2020). Konkurs dotyczy współfinansowania regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych, co ma pozwolić na zwiększenie puli i dostępności grantów wspierających rozwój kariery początkujących i doświadczonych naukowców. Projekt realizowany od 36 do 60 miesięcy przez jedną organizację znajdującą się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z H2020 opiera się na dofinansowaniu przez KE (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne badania, szkolenia oraz mobilność. Dofinansowanie można uzyskać na dwa typy programów: (1) Doctoral Programmes – dedykowane początkującym naukowcom, w tym doktorantom oraz (2) Fellowships Programmes – skierowane do doświadczonych naukowców. Środki z programu można przeznaczyć na wynagrodzenie naukowców i działania związane z zarządzaniem. Przykładem projektu z dofinansowaniem w ramach konkursu COFUND jest program POLONEZ koordynowany przez NCN. Kontakt na Uczelni: Biuro Obsługi Projektów Międzynarodowych, tel. 32 237 19 98, CZP3@polsl.pl
Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o. Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Fundusz zalążkowy Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept). Akcelerator Technologiczny Gliwice wspiera pomysły, które znajdują się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale może zostać skutecznie zweryfikowane przez nasz fundusz. Twórcami mogą być zarówno przedsiębiorcy, jak i uczelnie, czy instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, a także osoby fizyczne, czyli indywidualni innowatorzy. Przesyłam link do Dropboxa, na którym zostały udostępnione zdjęcia oraz prezentacje w formacie PDF. Zdjęcia i prezentacje do pobrania: https://www.dropbox.com/sh/y6xesdkeptdis9k/AACUY6lky994_n7Ou3vkdC5_a?dl=0 Informacja na temat wydarzenia została już opublikowana na stronie internetowej Technoparku Gliwice: http://technopark.gliwice.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/gliw.technopark/
Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL już wkrótce!Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Już w najbliższy poniedziałek, 5 marca, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbędzie się druga edycja konferencji Edukacja Dualna – EDUAL „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”. Wydarzenie zgromadzi w Gliwicach przedstawicieli środowiska akademickiego i otoczenia społeczno-gospodarczego nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Głos w dyskusji zabiorą również wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz Jan Filip Staniłko z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W wydarzeniu wezmą także udział rektorzy wszystkich polskich wyższych szkół technicznych, którzy od niedzieli, 4 marca, będą obradować na Politechnice Śląskiej w ramach posiedzenia Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Podczas tegorocznej edycji konferencji EDUAL dyskusja na temat studiów dualnych będzie w dużej mierze poświęcona dobrym praktykom realizowanym przez zagraniczne uczelnie. O swoich doświadczeniach opowiedzą m.in. przedstawiciele szkół wyższych z Francji, Niemiec, Czech, Słowacji i Węgier. U progu uchwalenia ustawy o Polskiej Platformie Przyszłości zostaną również poruszone tematy dotyczące centrów kompetencji Przemysłu 4.0 oraz kadr kształconych na potrzeby tych centrów. Zostanie także zaprezentowane Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie: http://edual.pl/ Filmowe zaproszenie na konferencję EDUAL: https://www.youtube.com/watch?v=JBy0HJtq_oY