Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.

Adres:
Laboratorium Budownictwa
ul. Bolesława Krzywoustego 7, 44-100 Gliwice,
tel. +48-032 237-21-23,
e-mail: rb1@polsl.pl

Kierownik Laboratorium:
dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ
tel. +48-032 237-21-23, 237-11-31
e-mail: radoslaw.jasinski@polsl.pl

Zarys historii Laboratorium Budownictwa, w postaci dokumentu PDF - ( pobierz )

Informujemy, że:

 1. Zapytania dotyczące badań w Laboratorium Budownictwa proszę przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: radoslaw.jasinski@polsl.pl.
 2. W okresie przerwy wakacyjnej od 22.07.2019 r. do 19.08.2019 r. żadne zapytania ofertowe nie będą rozpatrywane!

Skład osobowy:

Sekretariat Laboratorium

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Wszelkimi sprawami dotyczącymi bieżących badań lub dostaw materiałów prowadzonych przez Laboratorium Budownictwa zajmuje się inż. Tomasz Hahn - Koordynator ds. logistyki i prowadzenia badań.
Utrzymaniem stanu technicznego urządzeń i aparatury badawczej będącej na wyposażeniu Laboratorium Budownictwa zajmuje się mgr inż. Bartłomiej Pudełko - Koordynator ds. utrzymania stanu wyposażenia technicznego i planowania inwestycji.

Działalność badawcza

Wykaz laboratoriów i aparatury badawczej (aktualizacja: 2021.01.05)

Laboratorium Budownictwa prowadzi własną działalność naukowo-badawczą i koordynuje prace specjalistycznych Laboratoriów funkcjonujących w Katedrach Wydziału Budownictwa. Podrzędnymi jednostkami Laboratorium Budownictwa są:

1. Pracownia badań wytrzymałościowych.
Opiekun: dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ. Zakres badań:

 • W zakresie badań betonów i zapraw, laboratorium pozwala na:
  • badania standardowych, sześciennych próbek na ściskanie,
  • badania walców i rdzeni pobranych z konstrukcji,
 • W zakresie badań konstrukcji murowych realizowane mogą być badania:
  • całych elementów murowych na ściskanie,
  • dociętych próbek na ściskanie,
 • W zakresie badań właściwości metali realizowane mogą być badania:
  • zbrojeniowych prętów obrobionych i nieobrobionych na rozciąganie,
  • próbek płaskowników na rozciąganie,
 • W zakresie badań właściwości tworzyw sztucznych i materiałów FRP realizowane mogą być badania:
  • kompozytowych prętów na rozciąganie,
  • taśm FRP na rozciąganie.

2. Pracownia optycznych systemów pomiarów przemieszczeń i odkształceń materiałów, elementów i konstrukcji budowlanych.
Opiekun: dr inż. Wojciech Mazur. Zakres badań:

 • badanie zmian stanu przemieszczeń i odkształceń o maksymalnych wymiarach 2,4 m × 2,4 m: - całych elementów, - dociętych próbek,
 • analiza zmian stanu deformacji w czasie, w warunkach: - zmiennych obciążeń, - zmiennych wymuszeń kinematycznych.

3. Pracowania badań nieniszczących.
Opiekun: dr inż. Adam Piekarczyk. Zakres badań:

 • lokalizacja zbrojenia stalowego w istniejących konstrukcjach żelbetowych,
 • szacowanie grubości otulenia zbrojenia betonem oraz średnicy prętów zbrojeniowych,
 • badania związane z lokalizacją i szacowaniem rozmiarów wewnętrznych wad struktury betonu,
 • szacowanie wytrzymałości na ściskanie i jednorodności betonu w istniejących konstrukcjach betonowych.

4. Pracownia badań niszczących.
Opiekun: dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ. Zakres badań:

 • badania płyt,
 • badania belek,
 • ustrojów płytowo-słupowych (pojedyncze płyty i wielopolowe płyty),
 • wyznaczanie parametrów mechanicznych konstrukcji murowych według norm PN-EN 1051, PN-EN 1052,
 • badania ścian poddanych ściskaniu,
 • badania ścian poddanych ścinaniu (h = 2,5 m × l = 4,5 m),
 • badania ścian poddanych zginaniu (h = 2,5 m × l = 4,5 m),
 • badania stalowych blachownic i bele wacowanych,
 • badania słupów o maksymalnej wysokości 4,5 m,
 • badania połączeń.

5. Pracownia chemii materiałów budowlanych.
Opiekun: dr inż. Barbara Słomka-Słupik. Zakres badań:

 • obserwacje topografii, mikrostruktury materiałów budowlanych,
 • oznaczanie jonów chlorkowych i siarczanowych w betonie,
 • badanie korozji żelbetu (karbonatyzacja betonu, korozja stali zbrojeniowej).

6. Pracownia trwałości konstrukcji betonowych.
Opiekun: dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ Zakres badań:

 • badania korozyjne stali w betonie.

7. Pracownia dynamiki budowli.
Opiekun: dr hab. inż. Krzysztof Gromysz, prof. PŚ Zakres badań:

 • drgania konstrukcji budowlanych.

8. Pracownia akustyki budowlanej.
Opiekun: dr inż. Leszek Dulak. Zakres badań:

 • izolacyjność akustyczna, właściwa przegród i elementów budowlanych,
 • izolacyjność od dźwięków uderzeniowych,
 • współczynnik pochłaniania dźwięku materiałów i obiektów budowlanych.

9. Pracownia badań starzeniowych.
Opiekun: dr hab. inż. Jerzy Bochen, prof. PŚ. Zakres badań:

 • symulacja oddziaływań atmosferycznych,
 • badania zmian materiałowych – cech fizyko-mechanicznych,
 • szacowanie trwałości

10. Pracownia reologii zawiesin i mieszanek.
Opiekun: prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski Zakres badań:

 • reologia i urabialności mieszanek na spoiwach cementowych,
 • badania w zakresie technologii betonów, zwłaszcza betonów wysokowartościowych, samozagęszczalnych i wibrobetonów,
 • kompleksowe badania efektów stosowania dodatków i domieszek na właściwości mieszanki betonowej i betonu,
 • badania właściwości reologicznych materiałów lub produktów dla przemysłu chemicznego, wydobywczego, spożywczego i przetwórczego.

11. Pracownia technologii betonu.
Opiekun: prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski Zakres badań:

 • projektowanie i badanie właściwości betonów wg PN EN 206,
 • projektowanie betonów zwykłych, samozagęszczalnych, fibrobetonów, betonów ciężkich, betonów lekkich, betonów z dodatkami mineralnymi itp.,
 • projektowanie i badanie betonów o specjalnych właściwościach np. o szybkim przyroście wytrzymałości, do konstrukcji masywnych.

12. Pracownia pod nazwą: Zespół Badań Terenowych.
Opiekun: dr inż. Piotr Łaziński. Zakres badań:

 • pomiar ugięć przęseł za pomocą czujników zegarowych, indukcyjnych i laserowych,
 • pomiar odkształceń za pomocą tensometrów elektrooporowych i strunowych, pomiar osiadań podpór za pomocą niwelacji precyzyjnej oraz pomiar przyspieszeń za pomocą akcelerometrów,
 • badania statyczne jak i dynamiczne, inspekcje i oceny stanu technicznego z badaniami materiałowymi przy wykorzystaniu urządzeń do badań nieniszczących,
 • ocena wpływu drgań na budynki i ludzi zgodnie z normami PN-B-02170:1985 i PN-B-02171:1988.
 • ocena ekranów akustycznych „in situ” zgodnie z PN-ISO 10847:2.
 • ocena hałasu pochodzącego od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych zgodnie z Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r.
 • ocena hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych zgodnie z Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r.

13. Pracownia badań konstrukcji i materiałów.
Opiekun: dr inż. Marek Węglorz. Zakres badań:

 • badania konstrukcji murowych,
 • badania konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych,
 • badania konstrukcji drewnianych i zespolonych: drewniano-betonowych,
 • badania kompozytów w budownictwie,
 • badania inteligentnych materiałów i technologii w budownictwie.

14. Pracownia geotechniczna.
Opiekun: dr inż. Magdalena Kowalska. Zakres badań:

 • oznaczanie podstawowych fizycznych i mechanicznych cech gruntów.

15. Pracownia drogowa.
Opiekun: dr inż. Adrian Ciołczyk. Zakres badań:

 • stabilizacja gruntów,
 • spoiwa drogowe,
 • drogowe materiały kamienne,
 • mieszanki mineralno-asfaltowe,
 • mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne,
 • mieszanki mineralno-emulsyjne,
 • beton drogowy,
 • beton wałowany,
 • nośność podłoża, warstw konstrukcyjnych, nawierzchni drogowych,
 • recykling w drogownictwie.

16. Pracownia geodezyjna. (Instrumentarium)
Opiekun: dr inż. Magdalena Wróblewska. Wykaz sprzętu:

 • niwelatory samopoziomujące
 • teodolity z odczytem manualnym
 • teodolity z wyswietlaczem
 • łaty, tyczki taśmy pomiarowe
 • tachimetr elektroniczny
 • niwelator laserowy
 • niwelatory precyzyjne.

17. Pracownia fizyki cieplnej.
Opiekun: dr inż. Iwona Pokorska-Silva. Zakres badań:

Zakres działań laboratorium obejmuje badania izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, diagnostyka termiczna budynków, symulacje numeryczne budynków w zakresie przepływów cieplnowilgotnościowych, projektowanie detali budowlanych pod kątem cieplnowilgotnościowym, pomiary charakterystyki izolacyjności cieplnej „in situ”, ocena energetyczna budynków, modernizacja energetyczna budynków istniejących. Analizy skuteczności wykorzystania energii słonecznej w budownictwie, badania nietypowych przegród budowlanych, możliwości pasywnego i aktywnego wykorzystania energii słonecznej w budownictwie, wspomaganie projektowe architektury solarnej – symulacje komputerowe.

Regulaminy i instrukcje Laboratorium Budownictwa

 • Regulamin pracy LABORATORIUM BUDOWNICTWA - ( czytaj )
 • Załącznik nr 1. Koordynatorzy prac Laboratorium w kadencji 2016–2020 - ( czytaj )
 • Załącznik nr 2. Przedstawiciele Katedr ds. Laboratorium w kadencji 2016–2020 - ( czytaj )
 • Załącznik nr 3. Regulamin korzystania z warsztatu ślusarskiego - ( czytaj )
 • Załącznik nr 4. Regulamin korzystania z warsztatu stolarskiego - ( czytaj )
 • Załącznik nr 5. Instrukcja korzystania z rampy wjazdowej do hali laboratorium dla pracowników wykonujących badania statutowe lub prace porządkowe - ( czytaj )
 • Załącznik nr 6. Instrukcja BHP dla studentów wykonujących prace doświadczalne w ramach ćwiczeń laboratoryjnych, prac dyplomowych lub projektów inżynierskich (obowiązkowe dla prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz studentów) - ( czytaj PL )  ( czytaj EN )
 • Załącznik nr 7. Oświadczenie (obowiązkowe dla studentów, podpisany dokument przekazać prowadzącemu zajęcia, przechowywać kopie) - ( czytaj PL )  ( czytaj EN )
 • Zarządzenie Nr 194/2020 - ( czytaj )
 • Zarządzenie Nr 226/2020 - ( czytaj )
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Laboratorium Budownictwa