Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.

Organizacja procesu dyplomowania na Wydziale Budownictwa w roku akademickim 2020/2021.

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną i ograniczenia w funkcjonowaniu Uczelni planuje się zdalny przebieg egzaminów magisterskich. Prosimy o monitorowanie komunikatów – jeśli sytuacja ulegnie zmianie zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.

Od roku akademickim 2020/2021 ulega zmianie procedura dyplomowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami, zamieszczonymi na stronie Centrum Obsługi Studiów – procedura dyplomowania https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-COS/Strony/Procesdyplomowania.aspx.

Obsługa prac dyplomowych będzie procedowana w systemie USOS – w aplikacji ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH (https://apd.polsl.pl/). Archiwum Prac Dyplomowych jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji pisemnych prac dyplomowych powstających na Uczelni. Wraz z każdą pracą przechowywane są powiązane z nią szczegółowe informacje, takie jak: imię i nazwisko autora, promotora pracy (określanego w APD mianem kierującego pracą) i recenzentów, recenzje oraz oceny pracy.

Po zaakceptowaniu pracy dyplomowej w APD przez jego prowadzącego dyplomaci nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu dyplomowego – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Biura Obsługi Studentów składa w warunkach reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, własne przybory do pisania) teczkę opisaną wg wzoru (Praca Magisterska – załącznik 7B). Przyjmowana będzie jedynie kompletna dokumentacja – wszelkie wątpliwości należy omówić przed złożeniem dokumentów z pracownikiem Biura Obsługi Studentów drogą telefoniczną lub mailową.

Lista dokumentów jakie należy złożyć w białej, wiązanej teczce:

 1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany dwustronnie sformatowany według wytycznych obowiązujących na Wydziale Budownictwa i oprawiony w miękką okładkę. Wzór strony tytułowej: praca magisterska (załącznik 8B).
  UWAGA: Z aplikacji APD należy pobrać wersję gotową do wydruku. Wersja ta zawiera opis kontrolny stron pracy dyplomowej dzięki któremu jest potwierdzenie oryginalności pracy w formie papierowej z wersją umieszczoną w systemie APD. Za stroną tytułową w wersji drukowanej, na trwale wpięte ma zostać Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy, niekorzystaniu z nielegalnych źródeł przy jej wykonaniu oraz zgodzie na udostępnianie pracy (załącznik 1).
  Do projektu należy załączyć płytkę CD z 3 plikami w formacie pdf – praca dyplomowa z sygnaturą nadaną przez APD; słowa kluczowe, streszczenie, prezentacja.
 2. Oświadczenie studenta o gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego przeprowadzanego z wykorzystaniem technologii informatycznych, zapewniających kontrolę jego przebiegu i rejestrację - (załącznik 2).
 3. Informacje o szczególnych osiągnięciach studenta. Dane zostaną ujęte w suplemencie absolwenta - wszystkie dodatkowe aktywności muszą być potwierdzone przez np. opiekuna koła, przewodniczącego samorządu itp. (skan podpisu); skan pierwszej strony publikacji, skan certyfikatu itp. (załącznik 3)
 4. Oświadczenie w sprawie udostępnienia pracy. (załącznik 4)
 5. Regulamin zdalnych obron (na Wydziale Budownictwa). (załącznik 5)
 6. Ankieta – Ocena jakości kształcenia przebiegu studiów
  Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 15/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 lutego 2019 r. (załącznik 7)
 7. Legitymację studencką, składaną bezpośrednio przed egzaminem dyplomowym (dotyczy studentów II stopnia),
 8. Karta Obiegowa (składana najpóźniej w dniu odbioru dyplomu) (załącznik)

Uwaga!
W roku akademickim 2020/2021 studenci II stopnia nie płacą za dyplom. Druki dyplomów nie wymagają już zdjęć.

Dyplom w języku obcym:

W przypadku uzyskania odpisu dyplomowego w języku obcym należy uzupełnić i złożyć w teczce dyplomanta dodatkowe dwa załączniki:

 • Wniosek o sporządzenie odpisu dyplomu w języku obcym - dołączyć dowód wpłaty 20zł
  Załącznik D -do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 5/2020 Rektora Politechniki Śląskiej - do wniosku należy dnia 10 stycznia 2020 r.
 • Wniosek o sporządzenie odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - dołączyć dowód wpłaty 20zł
  Załącznik E - do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 5/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 stycznia 2020 r.

Uwaga! W przypadku ubiegania się o wydanie dyplomu w języku obcym zaleca się złożyć wniosek w jednym terminie. Odrębne traktowanie dyplomu w języku obcym i późniejsze przyniesienie dowodu wpłaty wydłuży czas oczekiwania na dyplom.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Informacje ogólne dla dyplomantów