Zaliczenie semestru

Po powrocie z wymiany akademickiej każdy student, wszystkich stopni studiów, zobowiązany jest do osobistego, niezwłocznego (do tygodnia po powrocie) zgłoszenia się do Wydziałowego Koordynatora Międzynarodowej Wymiany Akademickiej i przedstawienie certyfikatu z zaliczeniem wybranych w Learning Agreement przedmiotów, autoryzowanym przez uczelnię goszczącą.

Zaliczenia semestru, który student odbył w uczelni partnerskiej dokonuje Prodziekan ds. studiów na wniosek Wydziałowego Koordynatora Międzynarodowej Wymiany Akademickiej, po przedstawieniu przez studenta uzyskanych wyników (formularz Oceny uzyskane w podczas studiów za granicą – Results of study abroad). Kopia dokumentu potwierdzającego uzyskane wyniki w uczelni partnerskiej jest przechowywana w osobowej teczce studenta.

W karcie okresowych osiągnięć studenta oraz w indeksie wpisywane są wszystkie przedmioty, punkty ECTS oraz oceny końcowe, które student uzyskał w trakcie studiów za granicą. Nazwy przedmiotów wpisywane są w oryginalnym brzmieniu. Jeżeli student uzyskał więcej punktów ECTS niż jest to wymagane do zaliczenia semestru, ponadprogramowe przedmioty wpisywane są z zerowymi punktami ECTS. Punkty uzyskane z przedmiotów związanych z nauką języka obcego oraz przedmiotów odbiegających zasadniczo od programu studiów na Wydziale Budownictwa nie będą brane pod uwagę w rozliczeniu.

Prodziekan ds. studiów potwierdza odbycie studiów lub praktyki za granicą wpisując na stronie ... indeksu tekst: „Potwierdzam odbycie studiów w uczelni ...... (lub praktyki w firmie ......) w roku akademickim ...... w semestrze ...... w ramach programu wymiany studentów Erasmus Plus”.

Informacja o odbyciu studiów lub praktyki w ramach programu Erasmus Plus (lub innych programów mobilnościowych) jest umieszczona w suplemencie do dyplomu.

W przypadku niewypełnienia wymogów określonych przed wyjazdem w LA i dodatkowych warunkach zaliczenia, student musi liczyć się z koniecznością poniesienia konsekwencji natury akademickiej (np. powtarzanie semestru) oraz finansowej (np. zwrot części lub całości stypendium). Brak kontaktu z Wydziałowym Koordynatorem Międzynarodowej Wymiany Akademickiej i nieprzedstawienie rezultatów studiów w okresie dłuższym niż tydzień po powrocie będzie automatycznie traktowany jako niezaliczenie semestru.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Erasmus Plus - Zaliczenie semestru