Zasady realizacji programu w roku akademickim 2014-15

Studia w uczelni partnerskiej oraz praktyki w przedsiębiorstwie zagranicznym w ramach Erasmus Plus mogą odbyć studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia oraz uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich.

Warunki uczestnictwa w programie:

  • ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów II stopnia (wyjątkiem są wyjazdy w ramach podwójnego dyplomu z VIA Horsens dla specjalności BA i SE),
  • uzyskanie średniej ocen z całości dotychczasowych minimum 4,0 (średnia potwierdzona przez dziekanat lub wydruk z SOTS),
  • wykazanie się znajomością języka obcego obowiązującego w kraju docelowym lub innym ustalonym w porozumieniu z uczelnią przyjmującą. Studenci przystępujący do rekrutacji na wyjazd na studia lub praktykę zagraniczną są zobowiązani udokumentować znajomości języka obcego na poziomie umożliwiającym czynne uczestnictwo w studiach lub praktyce za granicą (certyfikaty: Proficiency in English, Certificate in Advanced English (CAE), First Certificate English (FCE) - ocena A i B, TOEFL - powyżej 550 pkt, zaświadczenie z SJO lub ocena końcowa z języka obcego na poziomie B2 minimum 4,0). Studenci specjalności SE zwolnieni są z przedstawiania certyfikatów.
  • zaliczenie poprzedniego semestru studiów.
  • silna motywacja do wyjazdu, samodzielność i umiejętność radzenia sobie w nowym, międzynarodowym środowisku oraz pod wpływem stresu,
  • inne cechy studenta, np. aktywna działalność naukowa, społeczna, studencka, itp. mile widziana. Premiowana będzie również pomoc studentom zagranicznym studiującym na Wydziale Budownictwa, np. w ESN.

Wyjeżdżający student zachowuje prawa do wypłaty należnych mu stypendiów (naukowe, socjalne, sportowe, itp.), do których nabył prawa przed wyjazdem. Stawki stypendialne przy wyjazdach w ramach programu Erasmus Plus w roku akad. 2014/2015 podano w Komunikacie Narodowej Agencji Programu Erasmus + (od 300 do 600 Euro miesięcznie). ( czytaj )

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Erasmus Plus - Zasady realizacji programu w latach 2009/2013