Procedura P-RB-2 Semestralna praktyka zawodowa

Wydziałowy Opiekun Praktyk

dr inż.
Mirosław Kotasiński

tel. -
fax -
44-101 Gliwice,
ul. Akademicka 5
p. -

1. Zakres procedury
Procedura reguluje zasady organizacji semestralnej praktyki zawodowej.

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą
Właścicielem procedury są właściwy Prodziekan i wydziałowy opiekun praktyk.

3. Opis postępowania w ramach procedury
3.1. Studenci stacjonarnych studiów I stopnia odbywają w trakcie VII semestru praktykę inżynierską, która wprowadzona jest do planu studiów.
3.2. Praktyce przyporządkowanych jest 30 ECTS.
3.3. Czas trwania praktyki wynosi minimum 13 tygodni.
3.4. Praktyka odbywana jest na zasadzie zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło), nie przewiduje się możliwości wolontariatu.
3.5. Obowiązek znalezienia miejsca na odbycie praktyki spoczywa na studencie, jedynie w wyjątkowych wypadkach wydział może pośredniczyć w organizacji praktyk.
3.6. Tryb uzgadniania warunków odbycia semestralnej praktyki zawodowej:
3.6.1. student przekazuje osobie upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa pisemną prośbę o wyrażenie zgody na odbycie praktyki (wzór pisma – Załącznik Z1-P-RB-2) oraz ramowy program praktyki – Załącznik Z2-P-RB-2. (wzory pism – Z1-P-RB-2) oraz ramowy program praktyki – Z2-P-RB-2 (wersja angielska Z2-P-RB-2)
3.6.2. w wypadku wyrażenia zgody na odbywanie praktyki, po uzgodnieniu warunków jej odbywania (termin odbywania praktyki, forma zatrudnienia, wynagrodzenie) osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa przesyła list intencyjny (wzór pisma – Załącznik Z3-P-RB-2), adresowany do wydziałowego opiekuna praktyk.
3.7. Semestralna praktyka zawodowa podlega zaliczeniu w formie publicznej obrony przed Wydziałową Komisją ds. Praktyk powołaną przez właściwego Prodziekana. W skład Komisji wchodzą przedstawicie wszystkich katedr.
3.8. Wydziałowy opiekun praktyk ustala termin obrony praktyki w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia. W uzasadnionych wypadkach, na pisemny wniosek studenta, może być ustalony drugi termin obrony praktyki.
3.9. W celu udokumentowania odbycia praktyki student ma obowiązek przedstawić w trakcie publicznej obrony:

  • Dziennik Praktyk, (stworzony indywidualnie),
  • Opinię wraz z sprawozdaniem i ankietą Zakładowego Opiekuna Praktyki (wzory pism – Załączniki Z4-P-RB 2, Z5- P-RB-2, Z6-P-RB-2),
  • Sprawozdanie studenta z praktyki zawierające charakterystykę przedsiębiorstwa lub jednostki zatrudniającej oraz dokumentujące prace wykonane w trakcie praktyki (opis procesu inwestycyjnego lub jego fragmentu, opis wykonanej dokumentacji projektowej lub wykonawczej, itd.), (wzór pisma – Załącznik Z7-P-RB-2),
  • Ankieta studenta z Praktyki (wzór pisma – Załącznik Z8-P-RB-2),
  • Poster prezentujący pracę wykonaną na praktyce (plansza minimum formatu A-1).

3.10. W trakcie publicznej obrony student jest zobowiązany złożyć ustne sprawozdanie z przebiegu praktyki (czas wypowiedzi – 5 min.).
3.11. Po wysłuchaniu wypowiedzi studenta oraz przeanalizowaniu złożonych dokumentów (wymienionych w pkt. 3.9) Komisja wystawia ocenę końcową i wpisuje ją do protokołu.
3.12. Wydziałowy opiekun praktyk lub osoba upoważniona przez Dziekana wpisuje końcową ocenę do indeksu (w rubryce semestralnej oraz w rubryce „Praktyki” nas str. 82 i 83 indeksu) i elektronicznego katalogu ocen studenta (EKOS) w systemie SOTS w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od daty obrony praktyki.
3.13. Nieuzyskanie pozytywnej oceny końcowej z semestralnych praktyk zawodowych skutkuje skierowaniem studenta na urlop (Instrukcja I3-P-RB-4).

4. Dokumenty związane z procedurą
4.1. Regulamin studiów w Politechnice Śląskiej.
4.2. Instrukcja I3-P-RB-4 Kierowanie na urlop.
4.3. Załącznik Z1-P-RB-2 Wzór podania o przyjęcie na praktykę zawodową
4.4. Załącznik Z2-P-RB-2 Ramowy program semestralnej praktyki zawodowej
4.5. Załącznik Z3-P-RB-2 Wzór listu intencyjnego.
4.6. Załącznik Z4-P-RB-2 Opinia zakładu.
4.7. Załącznik Z5-P-RB-2 Sprawozdanie zakładu z praktyki.
4.8. Załącznik Z6-P-RB-2 Ankieta zakładowego opiekuna praktyki.
4.9. Załącznik Z7-P-RB-2 Sprawozdanie studenta z praktyki.
4.10. Załącznik Z8-P-RB-2 Ankieta studenta z praktyki.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Praktyki semestralne