Change language
Kierunek: budownictwo
Specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
Profil dyplomowania: Budownictwo Miejskie i Przemysłowe
Studia stacjonarne, niestacjonarne
Stopień II
Język wykładowy: polski
Zajęcia w: Gliwicach

Kierunek: budownictwo
Specjalność: Structural Engineering
Profil dyplomowania: Civil and Industrial Structures
Studia stacjonarne
Stopień II
Język wykładowy: angielski
Zajęcia w: Gliwicach

Studenci II stopnia studiów na specjalności „Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie” poszerzają i ugruntowują wiedzę zdobytą na I stopniu studiów. Z uwagi na szeroki zakres objętych studiami II stopnia zagadnień, pojawiają się tutaj profile dyplomowania.

Profil „Budownictwo Miejskie i Przemysłowe” szczególny nacisk kładzie na umiejętność samodzielnego projektowania wszelkiego rodzaju obiektów budownictwa kubaturowego i przemysłowego, w zakresie konstrukcji betonowych (w tym żelbetowych i sprężonych), metalowych, murowych i drewnianych. Jednocześnie doskonalona jest wiedza teoretyczna i badawcza, przygotowująca studentów do rozwiązywania zagadnień o charakterze badawczo-naukowym. Uzyskują w dużym wymiarze przygotowanie z dziedziny komputerowego wspomagania projektowania.

W efekcie absolwenci specjalność KBiI BMiP przygotowani są przede wszystkim do samodzielnej pracy w jednostkach projektowych i wykonawczych oraz w placówkach naukowo-badawczych związanych z budownictwem. Szeroki i uniwersalny zakres zdobytej podczas studiów wiedzy stanowi gwarancję uzyskania zatrudnienia.

Ukończenie II stopnia studiów otwiera drogę do uzyskania uprawnień projektowych i wykonawczych w zakresie profilu dyplomowania (lub pokrewnych), a także pozwala na kontynuację kształcenia na poziomie studiów doktoranckich.

Dyplom absolwenta Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej stanowi potwierdzenie wysokich kwalifikacji zawodowych, umożliwiających świadome i twórcze wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa w kraju i za granicą.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Profil dyplomowania Budownictwo Miejskie i Przemysłowe