Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci Wydziału Budownictwa otrzymują pełne wykształcenie w zakresie nauk podstawowych i technicznych, niezbędne do podjęcia pracy w budownictwie w dziedzinie projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego oraz działalności techniczno-badawczej.
Absolwenci studiów, w zależności od wybranej specjalności i profilu dyplomowania, są w szczególności przygotowani do prac w zakresie:

  • analizy i projektowania konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynierskich oraz do prowadzenia prac przy ich realizacji,
  • budowy, utrzymania i modernizacji obiektów budowlanych oraz produkcji materiałów i elementów budowlanych,
  • projektowania, realizacji procesów budowlanych i systemów technologicznych, zarządzania w budownictwie lub proekologicznego rozwiązywania zagadnień budowlanych,
  • projektowania i wykonawstwa liniowych budowli inżynierskich, układów komunikacyjnych i komunikacyjnych budowli ziemnych,
  • projektowania budowlano-architektonicznego,
  • wykonywania miejskich budowli inżynierskich, budowli podziemnych i infrastruktury technicznej,
  • planowania i prowadzenia miejskich prac renowacyjnych oraz współdziałania w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki i budowy dróg, ulic i autostrad.

Dyplom absolwenta Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej stanowi potwierdzenie wysokich kwalifikacji zawodowych, umożliwiających świadome i twórcze wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa w kraju i za granicą.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Sylwetka absolwenta