Zapraszam wszystkich studentów Wydziału Budownictwa (kierunek Budownictwo) do udziału w ankiecie dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym w roku akad. 2020/2021.
Ankietyzacja dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich i wszystkich rodzajów zajęć.

Ankietyzacja jest prowadzona zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 08 lutego 2019 r. nr 15/2019 w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej.

Badania ankietowe prowadzone są z zachowaniem zasad dobrowolności, poufności i anonimowości oraz jawności wyników statystycznych.

Termin przeprowadzenia ankiety:

01 marca - 01 kwietnia 2021 r.

Tryb ankietowania: ankietowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną po zalogowaniu się do systemu ANKIETA (dostęp ze strony Wydziału Budownictwa).

Uprawnieni do wypełnienia ankiet – wszyscy studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I, II i III stopnia.

Wyniki ankietyzacji zostaną uwzględnione w „Arkuszu oceny okresowej nauczyciela akademickiego”.

Kolejna ankietyzacja, dotycząca semestru letniego 2019/2020 zostanie przeprowadzona w październiku 2020 r.

Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji
dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń
(bozena.orlik-kozdon@polsl.pl).

Podsumowanie


Dodatkowe ankiety

  • ankieta oceny jakości kształcenia i przebiegu studiów - ( otwórz )
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ankieta