Efekty kształcenia na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich

Symulacje w Inżynierii

Obszar nauki: Nauki Techniczne
Dziedzina: Nauki Techniczne
Dyscypliny: Automatyka i robotyka; Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna; Budowa i eksploatacja maszyn; Budownictwo; Elektronika; Informatyka; Inżynieria materiałowa; Inżynieria produkcji; Mechanika; Transport
Obszar nauki: Nauki Społeczne
Dziedzina: Nauki Ekonomiczne
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu;

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom kształcenia: studia III stopnia

Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia w zakresie:

  • wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki,
  • wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze szczegółowym, odpowiadającej obszarowi prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki,
  • umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych,
  • kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.

Szczegółowe efekty kształcenia zestawiono w tabeli Efekty kształcenia.

Symbol EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza: absolwent zna i rozumie
SYMIN_W01 w szerokim zakresie problemy nauk technicznych ogółem oraz podstawowe problemy w zakresie wybranych dyscyplin
SYMIN_W02 wpływ inżynierii na techniki eksperymentalne w wybranych dyscyplinach
SYMIN_W03 najważniejsze problemy rozwojowe w wybranych dyscyplinach
SYMIN_W04 modelowanie matematyczne w aspekcie jego zastosowania do interpretacji wyników eksperymentalnych w wybranych dyscyplinach
SYMIN_W05 zastosowania matematyki i statystyki w wybranych dyscyplinach
SYMIN_W06 techniki informatyczne i ich zastosowań w wybranych dyscyplinach
SYMIN_W07 techniki eksperymentalne w wybranych dyscyplinach
SYMIN_W08 metody i narzędzia do symulacji komputerowych procesów
SYMIN_W09 proces transferu wiedzy oraz komercjalizacji wyników badań
SYMIN_W10 procedury pozyskiwania projektów badawczych: źródeł ich finansowania i obowiązujących procedur (wnioskowania o grant, oceny wniosków)
SYMIN_W11 nowoczesne koncepcje, metody i narzędzia prowadzenia działalności dydaktycznej lub szkoleniowej
SYMIN_W12 nowoczesne koncepcje, metody i narzędzia organizowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych
Umiejętności: absolwent potrafi
SYMIN_U01 samodzielnie poszukiwać informację naukową oraz dokonywać integracji wiedzy technicznej z wiedzą z wybranych dyscyplin naukowych
SYMIN_U02 posługiwać się nowoczesnymi technikami przekazywania i prezentacji faktów naukowych
SYMIN_U03 odpowiednio dokumentować i prezentować uzyskane wyniki naukowe, w języku polskim jak i angielskim, z użyciem nowoczesnych metod przekazu naukowego
SYMIN_U04 redagować teksty naukowe, w języku polskim i angielskim
SYMIN_U05 prezentować i dyskutować wyniki naukowe w interdyscyplinarnym środowisku techników i inżynierów
SYMIN_U06 integrować modelowanie matematyczne z wynikami eksperymentów w wybranych dyscyplinach
SYMIN_U07 rozwijać i wykorzystać techniki symulacji komputerowych do zastosowań w wybranych dyscyplinach
SYMIN_U08 formułować i weryfikować hipotezy statystyczne związane z eksperymentami w wybranych dyscyplinach
SYMIN_U09 wykorzystywać zasoby internetowe związane z pomiarami i eksperymentami w wybranych dyscyplinach
SYMIN_U10 stosować techniki informatyczne do zagadnień związanych z modelowaniem zjawisk i procesów
SYMIN_U11 zidentyfikować i sformułować zadania inżynierskie o charakterze innowacyjnym w zakresie modelowania zjawisk i procesów z wykorzystaniem formalnych narzędzi
SYMIN_U12 wykorzystywać algorytmy i oprogramowanie w aspekcie zastosowań do wyników eksperymentów
SYMIN_U13 planować badania naukowe
SYMIN_U14 dokonać analizy możliwości transferowania wyników prac badawczych do sfery gospodarczej i społecznej oraz zainicjować działania zmierzające do realizacji takiego transferu
SYMIN_U15 inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym
SYMIN_U16 opracować i realizować z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi zajęcia dydaktyczne lub proste szkolenia
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
SYMIN_K01 inspirowania i organizowania procesu uczenia ustawicznego w zespołach badawczych
SYMIN_K02 odpowiedzialności za podejmowane decyzje mając świadomość ważności i aspektów pozatechniczne oraz skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
SYMIN_K03 współdziałania i pracy w zespole, przyjmując w niej różne role
SYMIN_K04 odpowiedniego formułowania priorytetów służących realizacji zadań przez zespoły badawcze
SYMIN_K05 myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
SYMIN_K06 do krytycznej oceny dorobku reprezentowanej dyscypliny naukowej oraz własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny
SYMIN_K07 do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców, a także inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, m.in. przez przekazywanie społeczeństwu we właściwy sposób informacji i opinii dotyczących osiągnięć nauki, zaangażowanie się w kształcenie specjalistów i inne działania prowadzące do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Efekty kształ‚cenia na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich