3 czerwca 2020
Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego magisterskiego w roku akademickim 2019/2020
 1. Egzamin dyplomowy magisterski w roku akademickim 2019/2020 będzie przeprowadzany w sposób zdalny, z wykorzystaniem platformy Zoom.us.
 2. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, oprócz standardowo wymaganych dokumentów, student składa oświadczenie, o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia egzaminu z wykorzystaniem technologii informatycznych (wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej, razem z innymi wymaganymi dokumentami). Niezłożenie oświadczenia jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do egzaminu dyplomowego.
 3. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: przewodniczący, promotor, recenzent, oraz dwóch nauczycieli akademickich z Katedry, w której wykonywana była praca.
 4. Przebieg egzaminu dyplomowego jest rejestrowany.
 5. W celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego student musi:
  • dysponować urządzeniem wyposażonym w kamerę, mikrofon i głośniki lub słuchawki,
  • posiadać dostęp do łącza internetowego, zapewniający dwukierunkowy przekaz audio i wideo odpowiedniej jakości; i pozwalający na niezakłócony przebieg egzaminu dyplomowego
  • przygotować pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin dyplomowy, w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba i nie znajdowały się żadne urządzenia multimedialne lub telekomunikacyjne (w szczególności telefony, tablety, komputery itp.) z wyjątkiem urządzenia, za pośrednictwem którego będzie prowadzony egzamin dyplomowy.
 6. Przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego (w terminie podanym do widomości studenta mailowo lub telefonicznie), członek komisji odpowiedzialny za techniczną stronę egzaminu, sprawdzi poprawność działania urządzeń informatycznych i połączenia.
 7. Komisji przysługuje prawo do:
  • weryfikacji danych studenta na podstawie legitymacji studenckiej
  • weryfikacji warunków zdawania egzaminu dyplomowego, w szczególności pomieszczenia w którym przebywa student
  Stwierdzenie braku spełnienia tych warunków skutkuje wstrzymaniem rozpoczęcia egzaminu.
 8. W trakcie trwania egzaminu dyplomowego student ma obowiązek
  • ciągłego udostępniania dźwięku i obrazu w formie nieprzetworzonej (niedopuszczalne jest wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu),
  • ciągłego przebywania w kadrze kamery (niedopuszczalne jest wyłączanie kamery, używanie oprogramowania modyfikującego obraz itp.)
  • udostępnienia ekranu swojego urządzenia na wezwanie komisji.
 9. Stwierdzenie przez komisję naruszenia warunków egzaminu dyplomowego, będącego następstwem zawinionego przez studenta działania, skutkuje natychmiastowym przerwaniem egzaminu i jest równoznaczne z jego niezdaniem (w takim przypadku pełnomocnik Rektora wyznacza drugi termin egzaminu).
 10. W przypadku przerwania łączności internetowej w trakcie trwania egzaminu, należy niezwłocznie podjąć próbę wznowienia połączenia. Jeżeli łączność została przerwana w trakcie odpowiedzi na pytanie, komisja może zdecydować o anulowaniu pytania i studentowi zostanie zadane nowe pytanie. Jeżeli wznowienie połączenia nie jest możliwe, egzamin dyplomowy traktuje się jak nieodbyty i zostaje wyznaczony nowy termin egzaminu.

Wiadomość utworzona: 3 czerwca 2020 14:30, autor: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego