9 czerwca 2020
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko doktoranta

Konkurs na stanowisko doktoranta w Katedrze Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii na Wydziale Chemicznym w ramach realizowanego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, promotor dr hab. inż. Ilona Wandzik, prof. PŚ.

Opis stanowiska:

 1. Przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.10.2020
 2. Miejsce pracy i rodzaj umowy: Wydział Chemiczny, stypendium
 3. Okres zatrudnienia: od 01.10.2020 do 30.09.2024.

Zadania (opis zadań w punktach):

 1. Realizacja zadań projektu badawczego Preludium Bis pt. Nanożele uwalniające trehalozę do stymulacji autofagii
 2. Synteza monomerów trehalozowych oraz nanożelowych nośników zawierających trehalozę
 3. Badanie właściwości fizykochemicznych nanożeli
 4. Badanie uwalniania trehalozy z nanożeli i jej wpływu na stymulację autofagii
 5. Udział w pracach naukowo-badawczych w ramach współpracy naukowej
 6. Wyjazd na staż zagraniczny (3-6 miesięcy) w celu realizacji zadania badawczego dotyczącego badań biologicznych
 7. Śledzenie literatury naukowej dotyczącej tematyki projektu
 8. Prezentacja wyników w formie publikacji w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz w ramach konferencji

Wymagania:

 1. Ukończone studia II stopnia w obszarze chemii, technologii chemicznej, biotechnologii lub pokrewnym
 2. Doświadczenie w syntezie organicznej i badaniu właściwości związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem chemii cukrów
 3. Doświadczenie w syntezie polimerów ze szczególnym uwzględnieniem materiałów hydrożelowych
 4. Znajomość metod spektroskopowych stosowanych w badaniach struktury związków organicznych i charakterystyki materiałów (1D i 2D NMR, MS; SEM, DSC, DLS, GPC)
 5. Znajomość zagadnień dotyczących systemów dostarczania leków
 6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 7. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole
 8. Doświadczenie w przygotowywaniu prezentacji/posterów na konferencje

Dodatkowe wymagania:

 1. Udział w realizacji projektów badawczych
 2. Umiejętność obsługi aparatury badawczej (HPLC, czytnik płytek, spektrofotometr UV/Vis, spektroskop NMR)
 3. Udokumentowany dorobek w postaci publikacji w czasopismach naukowych ujętych w rejestrze JCR
 4. Udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym

Wymagane dokumenty:

 1. Rekrutacja odbywa się na zasadach konkursu do Wspólnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 (https://rekrutacja.polsl.pl/szkola_doktorska/).
  Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów: 29.06.2020.
  Ostateczny termin dostarczenia wymaganych dokumentów, w tym kopia dyplomu ukończenia studiów: 03.09.2020
 2. Wymagane oświadczenie promotora o podjęciu się opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej należy uzyskać po uzgodnieniu z kierownikiem projektu dr hab. inż. Iloną Wandzik, prof. PŚ (ilona.wandzik@polsl.pl). Kandydaci proszeni są o dołączenie CV, streszczenia pracy magisterskiej oraz innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe.

Uczelnia oferuje (w punktach):

 1. Stypendium: 5000 PLN brutto (pierwszy i drugi rok), 6000 PLN brutto (trzeci i czwarty rok)
 2. Możliwość uczestnictwa w konferencjach oraz współautorstwo publikacji naukowych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym

Perspektywy rozwoju zawodowego (krótki opis w punktach):

 1. Możliwość rozwoju zawodowego premiowanego szeregiem programów projakościowych
 2. Realizacja tematyki badawczej o dużym znaczeniu na arenie międzynarodowej
 3. Zdobycie doświadczenia w pracy w zagranicznym ośrodku
 4. Możliwość powiększenia dorobku naukowego

Komunikat zawiera załącznikikonkursNaDoktorantaRch2.pdf

Wiadomość utworzona: 9 czerwca 2020 12:39, autor: Jacek Kocurek

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego