Terminy oraz zasady zapisów na tematy
projektów inżynierskich/prac magisterskich:

L.P.

Rodzaj studiów

inżynierskie

magisterskie

1.

Rok akademicki

2021/2022

2020/2021

2.

Termin wywieszenia tematów
oraz lista tematów

08 stycznia 2021
lista tematów

10 września 2020

3.

Zapisy odbywają się w dniach

15-21 stycznia 2021

1-9 października 2020

4.

Ogłoszenie tematów
wraz z imienną listą studentów

28 stycznia 2021

14 października 2020

5.

Ostateczne zamknięcie listy

28 stycznia 2021

14 października 2020

6.

Inne informacje

UWAGA!
Zapisy u promotora (informacje poniżej)

Metoda zapisywania się na temat projektu inżynierskiego, styczeń 2021

W celu zapisania się na wybrany temat należy napisać e-maila do promotora z prośbą o zgodę na realizację wybranego tematu.

W mailu powinny być zawarte następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko studenta.
 2. Kierunek studiów i wybrana specjalność.
 3. Numer i treść wybranego tematu.

Promotor mailowo przekazuje odpowiedź studentowi, przesyłając ją jednocześnie do wiadomości sekretariatu. Otrzymanie przez sekretariat maila ze zgodą promotora będzie jednoznaczne z przypisaniem tematu do studenta.

Wyboru tematu studenci powinni dokonać w terminie 15 - 21 stycznia.

Ostateczną decyzję o przydzieleniu tematu podejmuje Kierownik Katedry, w terminie do 28 stycznia 2021. Decyzja ta, w formie pisemnej, będzie przekazywana studentom w terminie uzgodnionym z sekretariatem droga mailową.

Informacje dotyczące zapisów:

 1. Tematy prac (z pkt 4) będą wywieszane w gablotce Katedry (budynek Nowej Chemii II, na parterze przy drzwiach wejściowych do budynku) oraz na stronie internetowej Katedry, zgodnie z harmonogramem. Imienna lista studentów (pkt 4 tabeli) będzie dostępna na tej stronie oraz w sekretariacie Katedry.

 2. Studenci powinni zapisywać się na tematy zgodne ze specjalnością.

 3. Studenci MAKROKIERUNKU mogą wybierać ze wszystkich tematów dostępnych na liście (po akceptacji opiekuna). Wybrane tematy zostaną przetłumaczone na język angielski.

 4. Zapisy na tematy prowadzi sekretariat Katedry. Należy podać: imię i nazwisko, kierunek oraz specjalność.

 5. Pierwszeństwo na dany temat ustala się następująco:
  a) osoby, które zapisały się u promotora przed terminem ogłoszenia tematów (np. gdy dana osoba prowadzi już badania w danym temacie bądź - przy pracach magisterskich - jest to kontynuacja pracy inżynierskiej)
  b) w przypadku gdy przy danym temacie podana jest specjalność: w pierwszej kolejności wpisywane są osoby z danej specjalności
  c) jeżeli podczas zapisów na dany temat zgłosi się więcej niż jedna osoba, wówczas wybór dyplomanta należy do opiekuna

 6. Po zakończeniu zapisów (pkt. 3 tabeli) w sekretariacie zostaje opublikowana lista tematów wraz z nazwiskami zapisanych studentów. Osoby, które nie zdążyły się zapisać bądź nie zostały wybrane (gdy na dany temat zapisała się więcej niż jedna osoba) powinny jak najszybciej wybrać inny, wolny temat.

 7. Ostateczny koniec zapisów mija z dniem podanym w pkt. 5 tabeli. Po tym terminie lista zostaje zamknięta i przesłana do Dziekanatu.

Inne informacje dotyczące obron:

 1. Student może przystąpić do obrony tylko gdy wszystkie przedmioty zostały zaliczone, a oceny zostały wpisane do systemu EKOS.

 2. Wzór strony tytułowej oraz inne pliki dotyczące obrony znajdują się na stronie: https://www.polsl.pl/Wydzialy/RCh/Strony/SZJKFormularze.aspx.

 3. Prace inżynierskie i magisterskie od stycznia 2021 r składa się w serwisie apd.polsl.pl

 4. Prace drukowane składa się w trzech egzemplarzach, dla: Dziekanatu, Katedry i Promotora oraz Katedr). Pierwsze dwie kopie muszą być termobindowane, drukowane dwustronne, trzecia zależna od Promotora. Do jednej z nich należy obowiązkowo dołączyć na ostatniej stronie opisaną płytę CD lub DVD z elektroniczną kopią pracy.

 5. Prace wraz z wypełnioną kartą konsultacji należy składać przed planowanymi obronami.

 6. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie znajdują się w zakładce Wydziału Chemicznego: Dyplomanci.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
tematy prac dyplomowych i projektów inżynierskich