Aktualności dla studentów
ANNOUNCEMENT
according to organization of classes in summer semester

 • All classes in summer semester will be held in distant learning mode to the end of April at least.
  If it will be possible to conduct laboratory classes in the contact form, you will be informed about it two weeks in advance.
 • Basic tool for conduct classes and communication will be Distance Education Platform for Silesian University of Technology (https://platforma.polsl.pl/?lang=en) (Groups leaders please contact vice-dean to obtain enrollment keys for each course and deliver them to the students). 1st semester Msc. Students will obtain keys via e-mail.
  To login to the Platform you have to use your account in student.polsl.pl domain.
 • Schedule for classes is available on the University Web Page.
  Presence on classes is obligatory according to Study Rules.
 • Classes will be held in block system. At the end of each block of classes, it will be possible to pass the classes and / or pass an exam, but directly after the end of the block only one term will be available, the rest will be appointed in the exam session. Blocks order will be shown in the classes schedule available on the web.
 • Consultations will be held in distance form (list of terms and places will be available on the Platform after starting the classes and schedule definition).

Vice-Dean for Student Affairs dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz, prof. Pol. Śl.
OGŁOSZENIE
dotyczące organizacji zajęć na Wydziale Chemicznym w semestrze letnim

 • Zajęcia dydaktyczne (programowe) w semestrze letnim będą prowadzone w trybie zdalnym co najmniej do 30 kwietnia.
  Jeżeli możliwe będzie przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych w formie kontaktowej zostaną Państwo o tym poinformowani, z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 • Podstawowym narzędziem do prowadzenia zajęć i komunikacji z prowadzącymi będzie Platforma Zdalnej Edukacji PZE. Starostów grup proszę o kontakt mailowy z prowadzącymi, w celu otrzymania kluczy dostępu do poszczególnych przedmiotów i o przekazanie ich całej grupie). Studenci 1 semestru studiów II stopnia otrzymają klucze dostępu mailowo.
  Logowanie do PZE odbywa się wyłącznie poprzez login i hasło stosowane w domenach: polsl.pl i student.polsl.pl
 • Zajęcia będą się odbywały zgodnie z rozkładem zajęć dostępnym na stronie internetowej Uczelni i Wydziału
  Na zajęciach obowiązkowych wymagana jest obecność studenta, zgodnie z Regulaminem Studiów - zdalna forma prowadzenia zajęć nie zwalnia z obecności.
 • Zajęcia będą prowadzone w systemie blokowym. Po zakończeniu każdego bloku zajęć, możliwe będzie zaliczenie zajęć i/lub zdanie egzaminu. Przy czym bezpośrednio po zakończeniu bloku będzie dostępny tylko jeden termin egzaminu, a pozostałe terminy będą wyznaczone w sesji egzaminacyjnej, zgodnie z podanym przez JM Rektora harmonogramem organizacji roku. Kolejność bloków będzie widoczna w rozkładzie zajęć dostępnym na stronie internetowej.
 • Konsultacje z prowadzącymi będą odbywały się wyłącznie zdalnie (wykaz terminów i „miejsc” konsultacji będzie dostępny na PZE, po rozpoczęciu zajęć i ustaleniu harmonogramu).

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz, prof. Pol. Śl.
Attention fifth semester students!

Announcement about enrollment on the topics of engineering projects in first-cycle studies

Academic year 2021/2022

On January 8, 2021, proposed topics for engineering projects for the academic year 2021/2022 were made available on the notice boards and on the websites of the Departments.

In the period from January 15 to 21, 2021, you should select a topic and sign up for it at the Department's secretariat. Makrocourse students choose the topics of engineering projects proposed for them in all Departments of our Faculty. Students of other faculties choose topics in the Departments assigned to their major or specialty.

The final decision on assigning topics will be made by the Heads of Departments by January 28, 2021.

Vice-Dean for Student Affairs
dr hab. Inż. Katarzyna Jaszcz
Uwaga studenci semestru V

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA TEMATY PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH NA STUDIACH I STOPNIA

realizowanych w roku akademickim 2021/2022

8 stycznia 2021 na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych Katedr, udostępnione zostały propozycje tematów projektów inżynierskich na rok akademicki 2021/2022.

W okresie od 15 do 21 stycznia 2021 należy wybrać temat i zapisać się na niego w sekretariacie Katedry. Studenci kierunku Makro wybierają tematy projektów inżynierskich proponowane dla nich we wszystkich Katedrach naszego Wydziału. Studenci pozostałych kierunków, wybierają tematy w Katedrach przypisanych do ich kierunku lub specjalności. W przypadku wybrania tematu w innej Katedrze niż Katedra specjalizująca, zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę Kierowników obu Katedr na realizację projektu, w wybranej Katedrze (o decyzji muszą być poinformowane sekretariaty obu Katedr).

Ostateczna decyzja o przydzieleniu tematów zostanie podjęta przez Kierowników Katedr do 28 stycznia 2021.

Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Inż. Katarzyna Jaszcz
Organizacja semestru zimowego (z wyłączeniem semestru 7)
na Wydziale Chemicznym w roku akademickim 2020/2021

Sesja egzaminacyjna trwa od 29.01.2021 do 14.02.2021

(22.02.2021 - 28.02.2021 - sesja poprawkowa)

 1. Starostowie lat lub grup specjalizacyjnych, w porozumieniu z prowadzącymi przedmiot, składają w Biurze Obsługi Studenta do dnia 04.12.2020 propozycje trzech terminów egzaminu z każdego przedmiotu „egzaminacyjnego”, przewidzianego w programie studiów (I termin nie później niż 14 dni od zakończenia zajęć w ramach bloku, II termin nie później niż 14.02.2021, III termin może być wyznaczony w sesji poprawkowej).
 2. Przerwa międzysemestralna trwa od 15.02.2021 do 21.02.2021
 3. Dzień 28 luty 2021 (piątek) jest ostatecznym terminem zaliczenia semestru zimowego. Uzyskanie wpisów ze wszystkich zaliczeń i egzaminów do dnia 28.02.2021, warunkuje możliwość uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 4. Podania o odrabianie przedmiotów awansem muszą być złożone do 25 lutego 2021 (czwartek) i muszą zawierać zgodę prowadzącego przedmiot.

Pełnomocnik ds. Studenckich
dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz
Organizacja semestru siódmego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym w roku akademickim 2020/2021

 1. Zajęcia programowe na semestrze 7 powinny zakończyć się do dnia 16.12.2020
 2. Starostowie lat lub grup specjalizacyjnych, w porozumieniu z prowadzącymi przedmiot, składają w Biurze Obsługi Studenta do 30.11.2020 propozycje trzech terminów egzaminu z każdego przedmiotu „egzaminacyjnego”, przewidzianego w programie studiów.
 3. Sesja egzaminacyjna trwa od 17.12.2020 do 22.12.2020 oraz od 04.01.2021 do 15.01.2021
 4. Dzień 15. 01. 2021 jest ostatecznym dniem zaliczenia semestru zimowego.
 5. Proces dyplomowania na studiach I stopnia:
  • Studenci powinni złożyć projekty inżynierskie w sekretariatach Katedr do dnia 8 stycznia 2021
  • Kierownicy Katedr wyznaczą recenzentów projektów inżynierskich
  • Egzaminy dyplomowe inżynierskie powinny się odbyć między 25 a 31 stycznia 2021. Skład komisji egzaminacyjnych wyznaczą Kierownicy Katedr w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studenckich.

Pełnomocnik ds. Studenckich
dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz
Zajęcia z języków obcych w trybie zdalnym w semestrze zimowym 2020/21 dla grup podejmujących zajęcia z języków obcych po raz pierwszy (SJO)

Zapisy do grup językowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia zostaną przeprowadzone zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie SJO:

https://www.polsl.pl/Jednostki/RJM1-SJO/Strony/witamy.aspx

Aby zapisać się do grupy, student, w dniu i o godzinie planowych zajęć z lektoratu, jest zobowiązany do udziału w spotkaniu organizacyjnym ‘klikając’ w podany dla danego kierunku link do wirtualnego pokoju (ZOOM.us lub Microsoft Teams).

Po uzyskaniu informacji na temat kryteriów zapisów i przynależności do grup, student jest zobowiązany wypełnić formularz zapisu do grupy językowej, który zostanie omówiony i udostępniony w trakcie spotkania - obecność studentów na spotkaniu organizacyjnym jest obowiązkowa! Na potrzeby zapisu do grup językowych student posługuje się nadanym przez uczelnię w wyniku rekrutacji numerem albumu. O przypisaniu do poszczególnej grupy językowej stanowi umieszczony na liście w/w niepowtarzalny numer albumu. Listy zostaną umieszczone na stronie SJO (oraz przesłane na Wydziały do poszczególnych BOS-ów).

Informacje o przydziale studentów do poszczególnych grup językowych oraz o tym gdzie odbywać się będą kolejne zajęcia z języka ( symbol grupy, nazwisko lektora, link do spotkania na zajęcia on-line) zostaną umieszczone na stronie SJO w dniu poprzedzającym planowe zajęcia z danego języka.
Zajęcia z języków obcych w trybie zdalnym w semestrze zimowym 2020/21 dla grup kontynuujących lektorat (SJO)

Studenci z grup językowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia, którzy w semestrze zimowym 2020/21 kontynuują lektorat języka obcego otrzymają informację o sposobie rozpoczęcia zajęć lektoratowych drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatora na Platformie Zdalnej Edukacji od prowadzących zajęcia w ub. semestrze. Zajęcia rozpoczynają się zgodnie planem. Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości.
Szkolenie BHP dla studentów I-go roku

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2090):

Rektor zapewnia obowiązkowe szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie w uczelni, w zakresie uwzględniającym specyfikę kształcenia w uczelni i rodzaj wyposażenia technicznego wykorzystywanego w procesie kształcenia.

Szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia są realizowane w szczególności w formie wykładów. Ukończenie szkolenia potwierdza się w karcie okresowych osiągnięć studenta albo w dokumentacji związanej z realizacją danej formy kształcenia.

W załączeniu przygotowana przez Inspektorat BHP prezentacja instruktażową dla studentów - w prezentacji zostały zawarte podstawowe informacje odnośnie zasad logowania się na Platformie Zdalnej Edukacji.

Klucze dostępu do kursów można odebrać w BOS Wydziału Chemicznego (Dziekanat, ul. Strzody 9)

Szkolenie wstępne studentów I roku ZDALNA EDUKACJA 2020,2021.pdf


OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW
dotyczące organizacji zajęć na Wydziale Chemicznym

 • Zajęcia dydaktyczne (programowe) w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Chemicznym rozpoczną się 5 października i będą prowadzone w trybie mieszanym, wg. wytycznych podanych w poprzednim ogłoszeniu.
 • 1 października jest dniem organizacyjnym, przeznaczonym na rejestrację na Platformie Zdalnej Edukacji - PZE (proszę starostów grup o kontakt mailowy z prowadzącymi, w celu otrzymania kodów dostępu do poszczególnych przedmiotów i o przekazanie kodów całej grupie). Logowanie do PZE odbywa się wyłącznie poprzez login i hasło stosowane w domenach: polsl.pl i student.polsl.pl
 • Zajęcia będą się odbywały zgodnie z rozkładem zajęć dostępnym na stronie internetowej Uczelni i Wydziału (w rozkładzie zajęć będzie zaznaczone, które zajęcia odbywają się zdalnie, a które kontaktowo – wtedy podany będzie nr sali). Rozkład zajęć jest w trakcie układania i może ulegać zmianom, proszę o sprawdzanie na bieżąco po 28 września.
 • Na zajęciach obowiązkowych wymagana jest obecność studenta, zgodnie z Regulaminem Studiów - zdalna forma prowadzenia zajęć nie zwalnia z obecności.
 • Zajęcia będą prowadzone w systemie blokowym. Po zakończeniu każdego bloku zajęć, możliwe będzie zaliczenie zajęć i/lub zdanie egzaminu. Przy czym bezpośrednio po zakończeniu bloku będzie dostępny tylko jeden termin egzaminu, a pozostałe terminy będą wyznaczone w sesji egzaminacyjnej, zgodnie z podanym przez JM Rektora harmonogramem organizacji roku. Kolejność bloków będzie widoczna w rozkładzie zajęć dostępnym na stronie internetowej.
 • Wszystkie przedmioty będą miały założone kursy na Platformie Zdalnej Edukacji. Platforma Zdalnej Edukacji będzie też podstawowym narzędziem komunikacji pomiędzy Studentami i Prowadzącymi (będą tam umieszczane wszystkie informacje dotyczące prowadzonych zajęć, koniecznych zmian, linków do wykładów odbywających się za pomocą komunikatorów Zoom lub Microsoft Teams).
 • W roku akademickim 2020/2021 konsultacje z prowadzącymi będą odbywały się wyłącznie zdalnie (wykaz terminów i „miejsc” konsultacji zostanie zamieszczony na PZE, po rozpoczęciu zajęć i ustaleniu harmonogramu).
 • Zajęcia kontaktowe będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa, które zostaną podane w osobnym ogłoszeniu.

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Katarzyna Jaszcz, prof. Pol. Śl
Zasady organizacji zajęć na Wydziale Chemicznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 1. Wykłady oraz seminaria będą prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Zajęcia ćwiczeniowe będą prowadzone w trybie zdalnym dla wszystkich studentów, z wyjątkiem studentów pierwszego semestru, dla których wybrane ćwiczenia prowadzone będą w formie kontaktowej.
 3. Zajęcia projektowe oraz laboratoria komputerowe będą prowadzone w trybie zdalnym.
 4. Zajęcia laboratoryjne (inne niż laboratoria komputerowe) będą prowadzone w formie kontaktowej.

Zajęcia kontaktowe i zdalne będą prowadzone w różnych dniach tygodnia (ilość dni kontaktowych będzie zależała od wymiaru zajęć kontaktowych i będzie wynosiła od 1 do 3 dni). Jeżeli zajęć kontaktowych będzie mniej niż 20%, studenta będzie obowiązywał jeden dzień kontaktowy, jeżeli zajęcia kontaktowe będą stanowiły od 20-40% wszystkich zajęć, studenci będą mieli 2 dni kontaktowe w tygodniu, natomiast jeżeli wymiar ten przekroczy 40%, dni kontaktowych będzie 3 lub więcej.

Zajęcia w trybie zdalnym będą prowadzone z wykorzystaniem: Platformy Zdalnej Edukacji oraz komunikatorów Microsoft Teams i Zoom.
Rules for the organisation of classes at the Faculty of Chemistry in the winter semester of the academic year 2020/2021

 1. Lectures and seminars will be conducted only remotely, using distance learning methods and techniques.
 2. Classes (exercises) will be conducted remotely for all students, except for students of the first semester, for whom selected exercises will be conducted in a contact form.
 3. Design classes and computer laboratories will be conducted remotely.
 4. Laboratory classes (other than computer laboratories) will be conducted in a contact form.

Contact and remote classes will be conducted on different days of the week (the number of contact days will depend on the number of contact classes and will be from 1 to 3 days). If the number of contact classes is less than 20%, the student will have one contact day, if the contact classes is between 20-40% of all classes, the students will have 2 contact days a week, and if this number exceeds 40%, there will be 3 or more contact days.

Classes in the remote mode will be conducted using: the Remote Education Platform and Microsoft Teams and Zoom communicators.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wiadomości