Projekty prowadzone przez jednostki Wydziału:

 • Efekty strukturalne ambipolarnych materiałów organicznych do zastosowań emisyjnych w zakresie światła czerwonego, bliskiej podczerwieni oraz urządzeniach elektrochromowych
  • Kierownik projektu: dr inż. Przemysław Ledwoń
  • Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Numer projektu: 0440/IP3/2016/74
  • Czas realizacji: 2016-2019
 • Nowe pochodne 2(5H)-furanonu z modulacją hydrofobowości podstawników - synteza, cele molekularne, mechanizm działania i aktywność przeciwnowotworowa in vitro w liniach komórkowych raka piersi
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Czas realizacji: 2017-2020
 • Ekscypleksy donorowo-akceptorowe jako materiały do łatwo modyfikowanego, wysokosprawnego oświetlenia OLED
 • (Donor-acceptor light emitting exciplexes as materials for easily to tailor ultra-efficient OLED lighting)
  • Kierownik projektu: dr inż. Przemysław Data
  • Instytucja finansująca: Komisja Europejska
  • Czas realizacji: 2015-2019
 • No-P Enzymatic sugar coupling
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Konkurs: ERA-NET-IB
  • Numer projektu: ERA-NET-IB/NO-P/11/2016
  • Czas realizacji: 2016-2019
 • Synteza i charakterystyka nowych polimerów przewodzących do niefulerenowych heterozłączy o wzmocnionej separacji fotogenerowanych nośników ładunków
  • Kierownik projektu: dr inż. Przemysław Ledwoń
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Sonata
  • Numer projektu: UMO-2015/17/D/ST5/01343
  • Czas realizacji: 2016-2019
 • Badania nad selektywnym usuwaniem i zatężaniem jonów wybranych metali przejściowych metodą elektrodializy wspomaganej kompleksowaniem
 • (Research on the selective removal and concentration of selected transition-metal ions by electrodialysis enhanced with complex formation)
  • Kierownik projektu: mgr inż. Dorota Babilas
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Preludium
  • Nr projektu:  UMO-2015/17/N/ST8/02313
  • Czas realizacji: 2016 – 2019
 • Zwiększenie doskonałości naukowej i innowacyjnej Politechniki Śląskiej w elektronice organicznej
 • (Boosting the scientific excellence and innovation capacity in organic electronics of the Silesian University of Technology)
  • Kierownik projektu: dr inż. Przemysław Data
  • Źródło finansowania: Komisja Eurpoejska
  • Czas realizacji: 2016-2019
 • Biodegradowalne hydrożele poli(N-winylopirolidonu) zawierające trehalozę jako bioochronne nośniki białek
 • (Biodegradable poly(N-vinylpyrrolidone) hydrogels containing trehalose as bioprotective protein carriers )
  • Kierownik projektu: mgr inż. Małgorzata Burek
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Preludium
  • Czas realizacji: 2015-2018
 • Wytwarzanie wody zdemineralizowanej do uzupełniania obiegu wodnoparowego metodami elektromembranowymi
 • (Electromembrane deionized water production system for the energy industry)
  • Kierownik projektu:  prof. dr hab. inż. Marian Turek
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Konkursk: Program Badań Stosowanych
  • Nr projektu:  PBS3/B1/9/2015
  • Czas realizacji: 2015 – 2018
 • Wpływ modyfikacji chemicznej nanostruktur węglowych na właściwości elektromagnetyczne materiałów kompozytowych i hybrydowych
 • (Influence of chemical modifications of carbon nanostructures on electromagnetic properties of composite and hybrid materials)
  • Kierownik projektu: dr hab. inż. Sławomir Boncel
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Konkurs: Tango
  • Czas realizacji: 2015-2018
 • Naturalne rozpuszczalniki eutektyczne w procesach ekstrakcyjnych flawonoidów
 • (Natural deep eutectic solvents in extraction processes of flavonoids)
  • Kierownik projektu: dr inż. Sylwia Magiera
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Sonata
  • Nr projektu: UMO-2014/13/D/ST4/01863
  • Czas realizacji: 2015 – 2018
 • Nowa metoda szacowania ryzyka blokowania membran - powiązanie kinetyki nukleacji z rozkładem czasu przebywania
 • (New approach to membrane scaling risk assessment - combining nucleation kinetics with residence time distribution)
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marian Turek
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Opus
  • Nr projektu: UMO-2014/13/B/ST8/04263
  • Czas realizacji: 2015 – 2018
 • In situ spektroelektrokondutometria ESR-UV-Vis-NIR - nowe, unikatowe zestawienie komplementarnych technik elektrochemicznych, spektralnych
 • (In-situ ESR-UV-Vis-NIR spectroelectroconductometry - novel, unique combination of complementary electrochemical, spectral and electrical techniques for an in-depth characterisation of conducting polymers)
  • Kierownik projektu: mgr inż. Tomasz Jarosz
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Preludium
  • Numer projektu: UMO-2013/11/N/ST4/01849
  • Czas realizacji: 2014-2018
 • Katalityczne procesy utleniania węglowodorów wobec N-hydroksyimidów z wykorzystaniem alternatywnych rozpuszczalników
 • (Catalytic oxidation processes in the presence of N-hydroxyimides using alternative solvents)
  • Kierownik projektu: dr hab. inż. Beata Orlińska, prof. nzw. w Pol. Śl.
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Opus
  • Numer projektu: UMO-2014/13/B/ST8/04256
  • Czas realizacji: 2015-2018
 • Katalizatory heterogeniczne na bazie nanostruktur węglowych w modelowych procesach chemicznych
 • (Heterogeneous catalysts based on carbon nanostructures in model chemical reactions )
  • Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Chrobok, prof. nzw. w Pol. Śl.
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Opus
  • Numer projektu: UMO-2015/17/B/ST8/01422
  • Czas realizacji: 2016-2018
 • Synteza i charakterystyka nowych hybrydowych biosorbentów polisacharydowych oraz sorbentów z polimetakrylanu metylu i zastosowanie ich do usuwania cynku z wód kopalnianych
 • (Synthesis and characterization of novel hybrid polysaccharide biosorbents and polymethyl methacrylate sorbents and their application for the removal of zinc from the mine water)
  • Kierownik projektu: dr inż. Agata Jakóbik-Kolon
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Konkurs: Lider
  • Numer projektu: LIDER/032/651/L-5/13/NCBR/2014
  • Czas realizacji: 2015 – 2017
 • Wielobarwne ambipolarne polimery przewodzące dla polimerowych urządzeń optoelektronicznych
  • Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Domagała
  • Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Konkurs: Projekty międzynarodowe współfinansowane
  • Numer projektu: W5/7.PR/2015
  • Czas realizacji: 2014-2017
 • (Multicoloured ambipolar conducting polymers for single polymer optoelectronic devices)
  • Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Domagała
  • Instytucja finansująca: Komisja Europejska
  • Konkurs: 7PR, PEOPLE, Marie Curie Actions – International Research Staff Exchange Scheme
  • Numer projektu: FP7-PEOPLE-2013-IRSES-612670
  • Czas realizacji: 2014-2017
 • Nowe opakowania z wykorzystaniem surowców odnawialnych i innowacyjnych impregnatów parafinowych
 • (New types of food packages using renewable raw materials and innovative paraffin based impregnates)
  • Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Chrobok
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Konkurs: Biostrateg
  • Czas realizacji: 2016-2017
 • Modelowanie aktywności kanałów jonowych oparte na strukturze uwzględniające wpływ temperatury, ciśnienia, fluktuacji błony komórkowej oraz innych czynników aktywujących kanał
 • (Structure-based modeling of ion channels activity considering influences of temperature, pressure, cell membrane fluctuations and other activating factors of a channel)
  • Kierownik projektu: mgr inż. Agata Wawrzkiewicz-Jałowiecka
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Preludium
  • Czas realizacji: 2015-2017
 • Badania nad wykorzystaniem właściwości utleniających tlenu singletowego w układach heterogenicznych
 • (The employment of oxidizing capacity of singlet oxygen in heterogeneous systems)
  • Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Piwowar
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Preludium
  • Czas realizacji: 2015-2017
 • Nowe pi-skoniugowane polimery donorowo-alt-akceptorowe o kontrolowanych własnościach multielektrochromowych dla potrzeb optoelektroniki organicznej - optymalizacja struktury elektronowej oraz kompleksowa charakterystyka spektroelektrochemiczna
  • Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Domagała
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Sonata
  • Numer projektu: UMO-2011/03/D/ST5/06042
  • Czas realizacji: 2012-2017
 • Bipolarne pochodne s-tetrazyny jako perspektywiczne materiały dla (opto)elektroniki
 • (Bipolar derivatives of s-tetrazine as promising materials for (opto)electronics)
  • Kierownik projektu: mgr inż. Sandra Pluczyk
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Preludium
  • Numer projektu: UMO-2013/11/N/ST5/02005
  • Czas realizacji: 2014-2017
 • Spektroskopia elektroaktywnych półprzewodników organicznych typu donor-akceptor opartych o rdzeń triazyny
 • (Spectroscopy of electroactive donor-acceptor type organic semiconductors based on triazine core)
  • Kierownik projektu: mgr inż. Paweł Zassowski
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Preludium
  • Numer projektu: UMO-2013/11/N/ST5/02004
  • Czas realizacji: 2014-2017
 • Odzysk niklu z odpadowych kąpieli galwanicznych w układzie zintegrowanym elektrodializa-elektroliza
 • (Recovery of nickel from spent elektroplating baths in an integratedelectrodialysis-electrolysis system)
  • Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Dydo
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Konkurs: Gekon
  • Nr projektu: GEKON2/05/267906/10/2015
  • Czas realizacji: 2015 – 2017
 • Badania nad wytwarzaniem bezchromianowych powłok konwersyjnych metodą utleniania anodowego na galwanicznych powłokach stopowych Zn-Co
 • (The investigations on formation chromium-free conversion coatings on galvanic Zn-Co alloy coatings by anodic oxidation method)
  • Kierownik projektu: dr inż. Artur Maciej
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Sonata
  • Nr projektu: DEC-2013/09/D/ST8/04005
  • Czas realizacji: 2014 – 2017
 • Podstawy procesowe szybkiej proteolizy z wykorzystaniem mikroreaktorów o hierarchicznej strukturze
 • (A novel continuous method of proteolysis in hierarchically structured microreactor)
  • Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Szymańska
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Sonata
  • Numer projektu: UMO-2013/09/D/ST8/04002
  • Czas realizacji: 2014-2017
 • Podstawy procesowe ciągłego trójfazowego mikroreaktora enzymatycznego ze złożem o hierarchicznej strukturze
 • (A novel continuous three-phase enzymatic mikroreactors with hierarchically structured packings)
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Opus
  • Numer projektu: UMO-2013/09/B/ST8/02420
  • Czas realizacji: 2014-2017
 • Biomodyfikacja powierzchni medycznych bezwanadowych stopów tytanu
 • (Biomodification of medical vanadium-free titanium alloys surface)
  • Kierownik projektu: mgr inż. Alicja Kazek-Kęsik
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: UMO-2013/09/N/ST5/00867
  • Konkurs: Preludium
  • Czas realizacji: 2014 – 2017
 • Projektowanie i badania właściwości katalitycznych nowych ciekłych kompleksów metali
 • (Designing and study on the catalytic performance of new liquid metal complexes)
  • Kierownik projektu: mgr inż. Karolina Matuszek
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Preludium
  • Numer projektu: DEC-2014/13/N/ST8/00127
  • Czas realizacji: 2015-2017
 • Elektrodializa stężonych solanek
 • (Electrodialysis of concentrated brines)
  • Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Mitko
  • Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Konkurs: Iuventus Plus
  • Nr projektu: 0132/IP2/2015/73
  • Czas realizacji: 2015 - 2017
 • Polisacharydowe hybrydowe materiały sorpcyjne
 • (Hybrid polysaccharide-based sorbent materials)
  • Kierownik projektu: dr inż. Agata Jakóbik-Kolon
  • Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Konkurs: Iuventus Plus
  • Nr projektu: 0161/IP2/2015/73
  • Czas realizacji: 2015 – 2017
 • Badania nad wytwarzaniem bezchromianowych powłok konwersyjnych metodą utleniania anodowego na galwanicznych powłokach stopowych Zn-Ni
 • (The investigations on formation chromium-free conversion coatings on galvanic Zn-Ni alloy coatings by anodic oxidation method)
  • Kierownik projektu: dr inż. Artur Maciej
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Konkurs: Lider
  • Nr projektu: LIDER/009/433/L-4/12/NCBR/2013
  • Czas realizacji: 2014 – 2016
 • Nanorurki węglowe jako magnetyczne nanonośniki w chemioterapii celowanej
 • Carbon nanotubes as magnetic nanocarriers in the targeted chemotherapy
  • Kierownik projektu: dr inż. Sławomir Boncel
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Sonata
  • Czas realizacji: 2013-2016
 • Matryce polimerów skoniugowanych dla systemów kontrolowanego uwalniania związków aktywnych biologicznie - otrzymywanie i charakterystyka
  • Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Krukiewicz
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Preludium
  • Numer projektu: UMO-2012/07/N/ST5/01878
  • Czas realizacji: 2013-2016
 • Acylaza penicylinowa G (EC 3.5.1.11) w rozdziale kinetycznym fosforowych analogów alfa-aminokwasów
  • Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Zielińska
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Preludium
  • Numer projektu: UMO-2012/07/N/ST5/00253
  • Czas realizacji: 2013-2016
 • Funkcjonalizacja powierzchni Zr, Nb i Ta metodą PEO w roztworach zawierających związki wapnia
  • Kierownik projektu: mgr inż. Maciej Sowa
  • Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wojciech Simka
  • Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Konkurs: Diamentowy Grant
  • Numer projektu: 0241/DIA/2013/42
  • Czas realizacji: 2013 – 2016
 • Polimeryczne sondy molekularne na bazie kwasu alginowego przeznaczone do obrazowania aktywności enzymatycznej metodą 19F MRI
  • Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Krawczyk
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Opus
  • Numer projektu: UMO-2012/07/B/ST5/03157
  • Czas realizacji: 2013-2016
 • Multifunkcjonalne właściwości oraz mikrostruktura nowych stopów tytanowych do zastosowań biomedycznych
  • Kierownik projektu: Grzegorz Dercz
  • Główny wykonawca: dr hab. inż. Wojciech Simka
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
  • Konkurs: Sonata
  • Numer projektu: 2011/03/D/ST8/04884
  • Czas realizacji: 2012 - 2016
 • Wzrost biofilmu bakterii Desulfovibrio desulfuricans na powierzchni stopu tytanu
  • Kierownik projektu: Beata Cwalina
  • Główny wykonawca: dr hab. inż.  Wojciech Simka
  • Czas realizacji: 2011 – 2016
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Granty