PRZEWÓD DOKTORSKI

 1. Dokumenty potrzebne do otwarcia przewodu doktorskiego:
  • wniosek doktoranta/ki o otwarcie przewodu doktorskiego,
  • kopia dyplomu o uzyskaniu tytułu zawodowego (mgr lub mgr inż.)
  • koncepcja i plan pracy doktorskiej,
  • opinia promotora,
  • oświadczenie promotora o podjęciu się funkcji promotora,
  • dorobek naukowy kandydata (minimum jedna publikacja),
  • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski (opcjonalnie).
 2. W/w dokumenty należy złożyć na minimum 2 tygodnie przed planowaną Radą Wydziału, gdyż po akceptacji Dziekana trafiają one do Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego odpowiedniej dla danej dyscypliny naukowej.
 3. Kolejnym etapem przewodu doktorskiego jest powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej:
  • promotor na minimum 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Wydziału składa wniosek do Rady Wydziału Chemicznego z prośbą o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej (wniosek najpierw opiniuje odpowiednia Komisja), kandydatury zatwierdza Rada Wydziału; promotor składa również propozycję egzaminatora głównego egzaminu doktorskiego kierunkowego oraz propozycję członka komisji,
  • doktorant/ka składa oświadczenie o wybranych przedmiotach, które będą zdawane na egzaminach doktorskich wraz z nazwiskami prowadzących,
  • po zatwierdzeniu recenzentów i składu komisji egzaminów doktorskich przez Radę Wydziału doktorant/ka składa 5 egzemplarzy rozprawy doktorskiej w twardej oprawie, drukowanej jednostronnie (jedna jest dla promotora) wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim (max 1 strona A4), dołącza CV w 2 egzemplarzach, które powinno zawierać datę wszczęcia przewodu doktorskiego, rok studiów, listę publikacji z łącznym IF dotyczącym rozprawy doktorskiej oraz jedną płytę z wersją PDF rozprawy,
  • konieczne jest dołączenie opinii promotora o rozprawie,
  • rozprawa rozsyłana jest do recenzentów, którzy od momentu jej otrzymania mają 2 miesiące na sporządzenie recenzji (kryteria wyróżniania rozpraw doktorskich).
 4. Przed nadejściem recenzji doktoranci mogą zdawać egzaminy doktorskie z:
  • języka angielskiego (tylko u pani mgr Ludmiły HANO-NAWROT, pani mgr Grażyny GÓRECKIEJ lub pani mgr Grażyny SUPKOWSKIEJ),
  • filozofii – dr hab. Aleksandra KUZIOR, prof. PŚ lub
  • pedagogiki – dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ
 5. Termin każdego z w/w egzaminów doktorant/ka ustala osobiście z prowadzącym, przy czym przekazuje ustalone informacje kierownikowi Dziekanatu, w celu przygotowania protokołu egzaminu doktorskiego, który należy posiadać na egzaminie.
 6. Po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji i zdaniu pozostałych egzaminów doktorskich można zdawać egzamin doktorski kierunkowy:
  • promotor składa wniosek do Dziekana z prośbą o wyznaczenie terminu egzaminu kierunkowego (podaje się proponowany dzień i godzinę),
  • Dziekan akceptuje i proponuje przewodniczącego (któregoś z Dziekanów),
  • po zdanym egzaminie kierunkowym, wszystkie protokoły egzaminacyjne i recenzje doktoranta/ki trafiają do odpowiedniej Komisji (minimum 2 tygodnie przed Radą Wydziału),
  • na minimum tydzień przed Radą Wydziału należy przesłać wersję elektroniczną autoreferatu wraz z krótkim CV ze zdjęciem na adres mailowy kierownika Dziekanatu (jest on rozsyłany wszystkim pracownikom samodzielnym Wydziału Chemicznego),
  • Protokół Komisji zostaje przedstawiony Radzie Wydziału, która podejmuje decyzję o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu do publicznej obrony.
 7. W tym czasie promotor zwraca się z pisemną prośbą do Dziekana o ustalenie terminu obrony (proponuje dzień, godzinę i protokolanta).
 8. Minimum 2 tygodnie przed obroną doktorant/ka przygotowuje opis bibliograficzny rozprawy doktorskiej opis bibliograficzny rozprawy doktorskiej (link do formularza), wypełnia formularz Oświadczenia autora rozprawy doktorskiej, formularz Umowy licencyjnej oraz formularz Oświadczenia o udostępnianiu pracy.
 9. Publiczna obrona.
 10. Po obronie protokół z obrony trafia na Radę Wydziału, która nadaje stopień doktora.
 11. Doktorant/ka po nadaniu stopnia doktora powinien we własnym zakresie uzupełnić bazę OPI SYNABA.
 12. Jeśli obrona doktoratu odbyła się w ramach studiów doktoranckich, po obronie należy zgłosić się do Dziekanatu po kartę obiegową.
 13. Promocja doktorów (uroczyste wręczenie dyplomu doktora) odbywa się raz w roku – w maju.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Przewód doktorski