System Zapewnienia Jakości Kształcenia

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia – czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz wzmocnienie pozycji Politechniki Śląskiej w krajowym i europejskim obszarze edukacyjnym – Senat Politechniki Śląskiej wprowadził Uchwałą Nr XXVII/188/07/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku System Zapewnienia Jakości Kształcenia. System zawiera Uczelnianą Księgę Jakości Kształcenia (UKJK) określającą ogólne ramy uwarunkowań oraz działań związanych z jakością kształcenia oraz Wydziałowe Księgi Jakości Kształcenia (WKJK), uwzględniające specyfikę jednostki podstawowej/międzywydziałowej, szczegółowe procedury i inne niezbędne dokumenty. System odnosi się do wszystkich form i typów studiów, jest realny, aktywny i ciągle doskonalony. Uwzględnia specyfikę jednostki oraz zrównoważenie trzech aspektów:

  • celów,
  • możliwości merytoryczno-organizacyjnych,
  • kosztów.

System zawiera zarówno wymagania Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i – w racjonalnym zakresie – elementy wymagań norm ISO serii 9000. System jest zgodny ze standardami określonymi w Deklaracji Bolońskiej oraz w dokumencie dotyczącym jakości kształcenia przyjętym w Bergen w 2005 roku.

CELE SYSTEMU:

Zasadniczym celem Systemu jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia studentów poprzez:

  • wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zapewniających jakość kształcenia,
  • kreatywne planowanie procesu dydaktycznego,
  • właściwą realizację procesu dydaktycznego, w tym przez rozwój bazy i warunków kształcenia,
  • zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji, stałego rozwoju umiejętności pedagogicznych oraz wiedzy nauczycieli akademickich,
  • stałe monitorowanie i analizę jakości kształcenia,
  • podejmowanie działań doskonalących,
  • podnoszenie rangi pracy dydaktycznej, m.in. za pomocą obiektywnego i efektywnego systemu motywacji.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Cele SZJK